Quyết định 2973/QĐ-UBND

Quyết định 2973/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại tỉnh Thái Nguyên năm 2007 (theo Quyết định 07/2007/QĐ-BTNMT) do Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

Quyết định 2973/QĐ-UBND đơn giá dự toán Đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận tỉnh Thái Nguyên năm 2007 07/2007/QĐ-BTNMT đã được thay thế bởi Quyết định 1288/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính địa bàn Thái Nguyên và được áp dụng kể từ ngày 01/05/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 2973/QĐ-UBND đơn giá dự toán Đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận tỉnh Thái Nguyên năm 2007 07/2007/QĐ-BTNMT


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2973/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN SẢN PHẨM: ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2007 (THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2007/QĐ-BTNMT NGÀY 27/02/2007 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước; và Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/2/2007 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán đo đạc bản đồ và quản lý đất đai,
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên - Môi trường tại Tờ trình số 2126/TTr-STNMT ngày 05/11/2007 và của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2250/TTr-STC ngày 13/12/2007 về việc phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại tỉnh Thái Nguyên năm 2007 (theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007), như sau:

1. Đơn giá dự toán sản phẩm:

1.1. Đơn giá dự toán sản phẩm đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, loại tỷ lệ: 1/200; 1/500; 1/1.000; 1/2.000; 1.5.000 (có phụ lục số 01 kèm theo);

1.2. Đơn giá dự toán đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính (có phụ lục số 02 kèm theo), gồm:

- Mục A: Đơn giá đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt ở xã;

- Mục B: Đơn giá đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt ở phường;

- Mục C: Đơn giá đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơn lẻ ở xã, thị trấn;

- Mục D: Đơn giá đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơn lẻ ở phường;

- Mục Đ: Đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Mục E: Đơn giá cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện (trong trường hợp hồ sơ nộp tại cấp huyện);

- Mục G: Đơn giá cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Mục H: Đơn giá đăng ký biến động về sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại thị xã, thị trấn trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Để thanh toán cho các sản phẩm này thực hiện từ năm 2007.

- Mục I: Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền mua nhà ở gắn liền với đất ở sử dụng đất tại phường và sử dụng đất tại xã, thị trấn đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và Phòng Tài nguyên – Môi trường cấp huyện;

- Mục K: Đơn giá cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất khi thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa”;

- Mục L: Đơn giá cấp đổi hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất khi chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hộ gia đình, cá nhân:

- Mục M: Đơn giá đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, cho người sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các chi phí chưa tính trong đơn giá:

- Phụ cấp khu vực trong chi phí nhân công của lao động kỹ thuật;

- Chi phí khảo sát thiết kế kỹ thuật;

- Chi phí kiểm tra nghiệm thu;

- Thu nhập chịu thuế tính trước.

Các nội dung chi phí này được tính bổ sung khi xây dựng dự toán dự án và thẩm định quyết toán theo quy định tại Thông tư liên tịch số: 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.

3. Đơn giá dự toán trên được áp dụng cho các sản phẩm: Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, loại tỷ lệ: 1/200; 1/500; 1/1.000; 1.2.000; 1/5.000; đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại thời điểm trong năm 2007; Riêng trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất đồng loạt tại xã (mục A) và đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt ở phường (mục B) được áp dụng từ thời điểm ngày 01/01/2007 đến ngày 30/9/2007.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Tài chính căn cứ nội dung được phê duyệt tại Quyết định này để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- LĐVP (C.Hoa);
- Lưu: TNMT, KTTH, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đàm Thanh Nghị

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2973/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2973/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực01/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2973/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2973/QĐ-UBND đơn giá dự toán Đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận tỉnh Thái Nguyên năm 2007 07/2007/QĐ-BTNMT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2973/QĐ-UBND đơn giá dự toán Đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận tỉnh Thái Nguyên năm 2007 07/2007/QĐ-BTNMT
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2973/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýĐàm Thanh Nghị
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực01/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2973/QĐ-UBND đơn giá dự toán Đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận tỉnh Thái Nguyên năm 2007 07/2007/QĐ-BTNMT

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2973/QĐ-UBND đơn giá dự toán Đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận tỉnh Thái Nguyên năm 2007 07/2007/QĐ-BTNMT