Quyết định 298/QĐ-BTP

Quyết định 298/QĐ-BTP năm 2014 phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 298/QĐ-BTP 2014 Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê Tư pháp 2014 2018


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO CÔNG TÁC THỐNG KÊ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2014-2018

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018 với các nội dung chủ yếu sau:

I. PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Đề án

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của Ngành phải phù hợp với pháp luật thống kê và các quy định của pháp luật khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ngành; Phù hợp với Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành và quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về đổi mới công tác thống kê trong thời gian tới.

- Ứng dụng công nghệ thông tin phải có lộ trình hợp lý, phân công trách nhiệm rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành, nhất là khả năng đáp ứng về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và trình độ công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê trong Ngành.

- Ưu tiên phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, theo dõi việc chấp chế độ báo cáo thống kê và hoạt động thống kê trong các lĩnh vực có chỉ tiêu thống kê quốc gia và có khối lượng công tác thống kê lớn.

- Đảm bảo tính tiết kiệm, kế thừa những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác thống kê của Ngành trong thời gian qua.

- Đi đôi với việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thống kê (máy tính, phần mềm...) phải chú trọng phát triển và nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê.

- Các giải pháp kỹ thuật đưa ra phải kế thừa được hạ tầng kỹ thuật (mạng máy tính, một số phần mềm chuyên dụng và cơ sở dữ liệu trong một số lĩnh vực đang sử dụng); bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả...

2. Mục tiêu đặt ra của Đề án

a) Mục tiêu chung

- Nâng cao nhận thức của Lãnh đạo và cán bộ các cơ quan Tư pháp về ý nghĩa, vai trò của công nghệ thông tin đối với công tác thống kê của Ngành. Từ đó có quan điểm tích cực trong chỉ đạo và thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê.

- Hoàn thành xây dựng và đưa vào ứng dụng các sản phẩm công nghệ thông tin hỗ trợ công tác thống kê của Ngành, theo hướng tự động hóa các hoạt động thu thập, tổng hợp, xử lý, truyền đưa thông tin thống kê; Thiết lập được phương tiện “mở” trên môi trường mạng để giới thiệu, phổ biến chính sách pháp luật về thống kê, quảng bá hoạt động và phổ biến thông tin thống kê của Ngành. Qua đó bảo đảm tính toàn diện, chính xác, kịp thời của thông tin thống kê, phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành trong nội bộ Ngành và nhu cầu nghiên cứu, sử dụng thông tin thống kê của xã hội; góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Ngành Tư pháp.

- Nghiên cứu, khảo sát thực tiễn công tác thống kê, tạo tiền đề cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê điện tử của ngành Tư pháp sau năm 2018.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2018

- Xây dựng phần mềm thống kê sử dụng chung cho ngành Tư pháp để tổng hợp số liệu thống kê từ các đơn vị báo cáo, có khả năng tích hợp dữ liệu thống kê từ các phần mềm ứng dụng chuyên ngành, có khả năng chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành khác.

- Xây dựng và đưa vào vận hành Trang thông tin Thống kê trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

- Đến hết năm 2018, tất cả hoạt động thống kê trong ngành Tư pháp đều có các phần mềm thống kê hỗ trợ; việc truyền đưa thông tin thống kê chủ yếu thực hiện thông qua môi trường mạng.

- Tổ chức thống kê chuyên trách ở Bộ, các bộ phận thống kê ở các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế Bộ, ngành, các cơ quan Tư pháp địa phương được đầu tư trang cấp những thiết bị công nghệ thông tin tối thiểu để phục vụ công tác thống kê.

- Đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê có kiến thức, trình độ công nghệ thông tin đủ để vận hành, ứng dụng hiệu quả các sản phẩm công nghệ thông tin ứng dụng vào công tác thống kê của Ngành.

- Hoàn thành việc nghiên cứu, xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu thống kê điện tử của Ngành Tư pháp, làm cơ sở để triển khai thực hiện trong giai đoạn sau năm 2018 trở đi.

3. Phạm vi của Đề án

- Đề án này chỉ đề cập nội dung ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của ngành Tư pháp; các giải pháp đề ra không bao gồm việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trong Ngành.

- Đề án này chỉ đặt ra các mục tiêu và giải pháp công nghệ thông tin trong 5 năm tới (2014 - 2018), bởi vì tốc độ phát triển công nghệ thông tin nói chung và yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ngày càng cao. Để những giải pháp công nghệ thông tin đưa ra không bị lạc hậu, đồng thời dễ dàng cập nhật những công nghệ mới.

II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Nhiệm vụ 1. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động thống kê của Ngành

a) Đầu tư cho Trung tâm dữ liệu điện tử đáp ứng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b. Bảo đảm từ nay đến hết năm 2018, mỗi cán bộ làm công tác thống kê trong Ngành phải được trang bị 01 máy vi tính có kết nối internet.

- Trang cấp máy tính (được kết nối internet) cho cán bộ làm công tác thống kê ở các Sở và Phòng Tư pháp, phục vụ công tác thống kê:

+ Thời gian hoàn thành: đến hết 2015 hoàn thành ở các Sở Tư pháp và đến hết 2017 hoàn thành ở các Phòng Tư pháp;

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.

- Trang cấp máy tính (được kết nối internet) cho cán bộ làm công tác thống kê của các Bộ, ngành phục vụ công tác thống kê.

+ Thời gian hoàn thành: Năm 2017.

+ Đơn vị chủ trì: Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành.

2. Nhiệm vụ 2. Xây dựng trang thông tin về thống kê

a) Xây dựng trang thông tin về công tác thống kê

Xây dựng trang thông tin về công tác thống kê trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/năm 2014.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

b) Biên tập số hóa tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về thống kê

Biên tập, số hóa tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về thống kê để đăng tải trên Trang thông tin về công tác Thống kê và Trang thông tin về Hướng dẫn nghiệp vụ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2015.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

3. Nhiệm vụ 3. Xây dựng, nâng cấp các phần mềm

a) Chỉnh sửa, hoàn thiện Phần mềm hỗ trợ quản lý, theo dõi chấp hành chế độ báo cáo thống kê (được xây dựng, triển khai năm 2012) cho phù hợp với chế độ báo cáo thống kê mới.

Phần mềm hỗ trợ quản lý, theo dõi tình hình chấp hành chế độ báo cáo thống kê đang sử dụng tại Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp là phần mềm được xây dựng trên cơ sở chế độ báo cáo thống kê quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BTP Hiện nay, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 thay thế Thông tư số 08/2011/TT-BTP và Thông tư số 02/2011/TT-BTP Vì vậy Phần mềm này cần phải được chỉnh sửa, nâng cấp.

- Nội dung chỉnh sửa:

+ Chỉnh sửa các bảng trích xuất kết quả theo dõi việc tiếp nhận báo cáo, chuyển tiếp báo cáo (theo địa phương và theo từng loại biểu mẫu);

+ Chỉnh sửa về thời gian thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ...

- Thời gian hoàn thành: Năm 2014.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính.

b) Xây dựng và đưa vào sử dụng Phần mềm thống kê theo chế độ báo cáo thống kê quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP

Phần mềm thống kê theo chế độ báo cáo thống kê quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 thay thế Thông tư số 08/2011/TT-BTP và Thông tư số 02/2011/TT-BTP là Phần mềm được triển khai trên phạm vi rộng, mức độ xây dựng và triển khai phức tạp. Mục tiêu đến năm 2016 sẽ triển khai đến cấp Sở và đến năm 2018 sẽ triển khai đến cấp huyện.

- Phạm vi sử dụng:

+ Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính);

+ 30 Đơn vị thuộc Bộ;

+ 63 Sở Tư pháp;

+ 703 Quận/Huyện;

+ 26 Bộ và cơ quan ngang Bộ;

- Thời gian thực hiện: 2014 - 2018 cụ thể:

+ Giai đoạn 1 (2014 - 2015) Triển khai tại các đơn vị thuộc Bộ và 26 Bộ, cơ quan ngang Bộ.

+ Giai đoạn 2 (2015 - 2016): Triển khai đến các Sở Tư pháp và triển khai cho một số Phòng Tư pháp có đủ điều kiện cần thiết về hạ tầng, nhân lực.

+ Giai đoạn 3 (2017 - 2018): Triển khai đến các Phòng Tư pháp và triển khai cho một số đơn vị cấp xã có đủ điều kiện cần thiết về hạ tầng, nhân lực.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2018.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan.

c) Nâng cấp, chỉnh sửa các phần mềm ứng dụng chuyên ngành đảm bảo yêu cầu cung cấp số liệu cho phần mềm thống kê theo quy định. Nghiên cứu các lĩnh vực để cung cấp số liệu cho Cơ sở dữ liệu Thống kê

- Thời gian hoàn thành: Năm 2018.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan.

4. Nhiệm vụ 4. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê trong Ngành

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê trong toàn Ngành, bảo đảm đội ngũ cán bộ này đủ năng lực, trình độ để có thể sử dụng, khai thác hiệu quả các sản phẩm công nghệ thông tin ứng dụng vào công tác thống kê của Ngành. Cụ thể như sau:

Định kỳ hàng năm tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê trong toàn Ngành (lồng ghép nội dung trong các đợt tập huấn nghiệp vụ thống kê hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp cho cán bộ tư pháp cơ sở hàng năm của Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp).

Các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Bộ Tư pháp tổ chức:

- Thời gian hoàn thành: thường xuyên hàng năm.

Mở lớp thường xuyên hàng năm: tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê trong toàn Ngành (lồng ghép nội dung trong các đợt tập huấn nghiệp vụ thống kê hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp cho cán bộ tư pháp cơ sở hàng năm của Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp).

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và cơ quan, đơn vị liên quan.

Các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Sở Tư pháp tổ chức:

- Thời gian hoàn thành: thực hiện thường xuyên hàng năm để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê của Ngành ở địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và cơ quan, đơn vị liên quan.

5. Nhiệm vụ 5. Xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu thống kê điện tử của ngành Tư pháp

Đồng thời với việc đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng các phần mềm thống kê và trang bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác thống kê (như trên), từ nay đến năm 2018 hoàn thành việc nghiên cứu, xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu thống kê điện tử của ngành Tư pháp. Đề án này sẽ được triển khai thực hiện trong ngành Tư pháp từ năm 2019 trở đi.

Mục tiêu tổng quát đặt ra với Đề án này là xây dựng được Cơ sở dữ liệu thống kê điện tử của ngành Tư pháp, kết nối với Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung tại Bộ Kế hoạch - Đầu tư như Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 đã đề ra.

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2018.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị khác thuộc Bộ, Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Sở Tư pháp.

6. Nhiệm vụ 6. Tăng cường hợp tác, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê

Đẩy mạnh việc khảo sát, học tập kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của một số Bộ, Ngành ở trong nước và kinh nghiệm của Bộ Tư pháp một số nước trên thế giới. Hoạt động hợp tác, tham khảo thông qua các hình thức như: khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm thực tế hoặc cử cán bộ tham dự các hội thảo, tọa đàm về những vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê...

- Thời gian thực hiện: thường xuyên, từ năm 2014 trở đi.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan.

7. Tổng kết thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018

Tổ chức thực hiện tổng kết việc thực hiện Đề án đảm bảo việc triển khai thực hiện Đề án khả thi, hiệu quả.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2019.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan.

III. GIẢI PHÁP VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Giải pháp

a) Giải pháp tài chính

- Huy động các nguồn vốn khác nhau ở trong và ngoài nước để phát triển hạ tầng công nghệ, ưu tiên triển khai các dự án trọng điểm về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp; tích cực tìm kiếm nguồn vốn ODA (hỗ trợ phát triển chính thức) và hợp tác với nước ngoài để thực hiện các dự án lớn, triển khai trên diện rộng.

- Đầu tư đồng bộ cho phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và đào tạo sử dụng.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Cục Công nghệ thông tin lập kế hoạch hàng năm để Bộ Tư pháp có cơ sở bố trí đủ kinh phí cho các dự án ứng dụng công nghệ thông tin theo Đề án này.

b) Giải pháp triển khai

- Gắn chặt ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính, triển khai thí điểm mô hình ứng dụng công nghệ thông tin sau đó nhân rộng, hợp tác doanh nghiệp để triển khai một số dự án lớn…;

- Phát huy vai trò đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của Cục Công nghệ thông tin trong việc tham mưu, giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành; là đầu mối tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, đảm bảo việc kết nối, chia sẻ thông tin cho phần mềm thống kê.

- Phát huy vai trò của Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc thống nhất tổ chức việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê của Ngành.

c) Giải pháp tổ chức

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê trong toàn ngành.

- Có kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê trong toàn Ngành tư pháp cũng như của các tổ chức pháp chế bộ, ngành khác.

- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo cán bộ phù hợp với nhu cầu, tiến độ và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê; đào tạo một cách có hệ thống về tin học cơ bản và tin học văn phòng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thống kê;

d) Giải pháp môi trường, chính sách

- Xây dựng các quy chế, quy định trong việc sử dụng các phần mềm chuyên ngành;

- Hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê: thực hiện chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; ban hành các chuẩn thông tin.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được bảo đảm thực hiện bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ, viện trợ (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin

- Chủ trì, phối hợp Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan triển khai nhiệm vụ được nêu trong Đề án.

- Đôn đốc, triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện đề án.

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai Đề án.

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc huy động các nguồn vốn ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

2. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Bố trí, phân bổ nguồn kinh phí để phục vụ cho việc triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Đề án theo quy định của chế độ hiện hành và phân cấp quản lý ngân sách.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động triển khai Đề án theo phạm vi được giao

3. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ

- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong việc nâng cấp, chỉnh sửa các phần mềm ứng dụng chuyên ngành hiện có có chức năng trích xuất dữ liệu thống kê theo các văn bản quy định về thống kê.

- Ứng dụng phần mềm thống kê trong lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động triển khai Đề án theo phạm vi được giao

4. Trách nhiệm của tổ chức pháp chế Bộ, ngành

- Ứng dụng phần mềm thống kê trong lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

- Tham mưu với lãnh đạo Bộ, ngành trong việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, bố trí kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ làm công tác thống kê tại Bộ, ngành.

- Tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án trong phạm vi Bộ, ngành.

5. Trách nhiệm của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp

- Ứng dụng phần mềm thống kê trong lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê; trong việc bố trí kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ làm công tác thống kê tại địa phương.

- Tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án trong phạm vi địa phương mình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Sở Tư pháp, UBND các tỉnh, thành phố thuộc TƯ;
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, CNTT.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 298/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu298/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2014
Ngày hiệu lực08/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 298/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 298/QĐ-BTP 2014 Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê Tư pháp 2014 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 298/QĐ-BTP 2014 Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê Tư pháp 2014 2018
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu298/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành08/02/2014
        Ngày hiệu lực08/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 298/QĐ-BTP 2014 Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê Tư pháp 2014 2018

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 298/QĐ-BTP 2014 Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê Tư pháp 2014 2018

           • 08/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực