Quyết định 2981/QĐ-UBND

Quyết định 2981/QĐ-UBND năm 2012 quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí theo Nghị quyết 41/2012/NQ-HĐND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2981/QĐ-UBND năm 2012 quy định thu nộp quản lý sử dụng học phí


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2981/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 41/2012/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 4 về quy định mức thu học phí đối với các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2012 – 2013 đến năm học 2014 – 2015;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 443/TTr-STC ngày 04/9/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng quy định mức thu học phí đối với các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2012 – 2013 đến năm học 2014 – 2015 và miễn, giảm học phí theo quy định tại Điều 1, Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, Khóa VIII.

Điều 2.

1. Về thu, nộp học phí:

- Học phí được thu định kỳ hằng tháng (10 tháng/năm); đối với đào tạo nghề thu theo số tháng thực học/năm. Nếu học sinh, sinh viên tự nguyện nộp một lần, thì nhà trường thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm.

Trường hợp, các tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ; các trường có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.

- Các Trường có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp toàn bộ số học phí thu được vào Kho bạc Nhà nước. Phải sử dụng biên lai thu học phí do cơ quan có thẩm quyền phát hành theo quy định của Bộ Tài chính; đồng thời, tổ chức công bố, niêm yết công khai mức thu ngay từ đầu năm học.

2. Quản lý và sử dụng:

- Các Trường chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các Trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê nguồn thu học phí theo các quy định của pháp luật; thực hiện các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp.

- Thu, chi học phí của các Trường phải tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước hằng năm theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trái với quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục Thuế, Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thủ trưởng cơ quan, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Bộ GD&ĐT;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các TV UBND tỉnh;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT Tin học-Công báo tỉnh;;
- Lưu: VT, TH, VX, NC, KTN, KTTH (Mỹ).
(D:\My\QuyetdinhPQ2005\Qđ thu học phí Đại học, cao đẵng ... 2012.doc)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2981/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2981/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2012
Ngày hiệu lực17/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2981/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2981/QĐ-UBND năm 2012 quy định thu nộp quản lý sử dụng học phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2981/QĐ-UBND năm 2012 quy định thu nộp quản lý sử dụng học phí
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2981/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýLê Phước Thanh
       Ngày ban hành17/09/2012
       Ngày hiệu lực17/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2981/QĐ-UBND năm 2012 quy định thu nộp quản lý sử dụng học phí

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2981/QĐ-UBND năm 2012 quy định thu nộp quản lý sử dụng học phí

           • 17/09/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/09/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực