Quyết định 30/1999/QĐ-UB

Quyết định 30/1999/QĐ-UB quy định thu và sử dụng học phí ở các trường Trung học chuyên nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam quản lý

Quyết định 30/1999/QĐ-UB học phí các trường Trung học chuyên nghiệp Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 2981/QĐ-UBND năm 2012 quy định thu nộp quản lý sử dụng học phí và được áp dụng kể từ ngày 17/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/1999/QĐ-UB học phí các trường Trung học chuyên nghiệp Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/1999/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 31 tháng 5 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUI ĐỊNH THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP THUỘC TỈNH QUẢN LÝ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ( sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 54/1998/TTLT-Bộ GD&ĐT-TC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Căn cứ văn bản số 17/CV-HĐND ngày 5/5/1999 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam về học phí, lệ phí thi trong các loại hình đào tạo;

- Theo đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại tờ trình số 433/TT-TCVG ngày 21/5/1999;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Mức thu, đối tượng thu, đối tượng miễn, giảm và chế độ quản lý học phí:

- Mức thu học phí: 20.000đồng/tháng/mỗi học sinh đối với học sinh học chính quy tập trung trong chỉ tiêu đào tạo Nhà nước giao cho Trường Trung học Nông - Lâm nghiệp.

- Mức thu học phí: 60.000đồng/ tháng/mỗi học sinh đối với học sinh học chính quy tập trung trong chỉ tiêu đào tạo Nhà nước giao cho Trường Trung học Y tế.

- Đối tượng thu, đối tượng được miễn, giảm học phí và thời gian thu học phí; các qui định về quản lý, sử dụng biên lai, công tác kế toán và quyết toán quỹ học phí thực hiện theo qui định tại thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-Bộ GD&ĐT-TC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính.

Qui định thu và sử dụng học phí ở các trường Trung học chuyên nghiệp thuộc tỉnh quản lý được thực hiện từ năm học 1998 - 1999.

Điều 2: Sử dụng quỹ học phí:

- Dành 55% để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.

- Dành 20% để bổ sung kinh phí cho các hoạt động sự nghiệp đào tạo, kể cả hỗ trợ cho việc tổ chức thi tốt nghiệp.

- Dành 20% để hỗ trợ hoạt động trực tiếp giảng dạy và phục vụ giảng dạy.

- Dành 5% để hỗ trợ cho công tác quản lý quỹ học phí.

Điều 3: Giao Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước phối hợp cùng sở chủ quản hướng dẫn, quản lý việc thu - chi quỹ học phí đúng chế độ nguyên tắc tài chính hiện hành.

Điều 4: Chánh văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc các Sở: Tài chính- Vật giá,Kho bạc nhà nước, Giáo dục-đào tạo, Nông nghiệp & phát triển nông thôn,Y tế và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận
- TVTU, TTHĐND, UBND
- Như điều 3
- Lưu VT, KTTH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Ngọc Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/1999
Ngày hiệu lực15/06/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 30/1999/QĐ-UB học phí các trường Trung học chuyên nghiệp Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/1999/QĐ-UB học phí các trường Trung học chuyên nghiệp Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/1999/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýVũ Ngọc Hoàng
        Ngày ban hành31/05/1999
        Ngày hiệu lực15/06/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/1999/QĐ-UB học phí các trường Trung học chuyên nghiệp Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/1999/QĐ-UB học phí các trường Trung học chuyên nghiệp Quảng Nam