Quyết định 299/QĐ-SYT

Quyết định 299/QĐ-SYT năm 2015 công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Quyết định 299/QĐ-SYT hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001 2008 Bà Rịa Vũng Tàu 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 466/QĐ-SYT hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2008 Bà Rịa Vũng Tàu 2015 và được áp dụng kể từ ngày 13/10/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 299/QĐ-SYT hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001 2008 Bà Rịa Vũng Tàu 2015


UBND TỈNH BR-VT
S Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 299/QĐ-SYT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LẠI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Quyết định số 3836/2008/QĐ-UBND ngày 27/10/2001 của UBND tỉnh BR-VT về việc quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh BR-VT;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chun quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định 712/QĐ-SYT ngày 04/11/2013 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành và mở rộng, áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Sở Y tế;

Theo đề nghị của Chánh Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 226/QĐ-SYT ngày 20/5/2015 của Sở Y tế.

Điều 3. Các ông, (bà) Chánh Văn Phòng, Ban chỉ đạo ISO, Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này (Đính kèm phụ lục)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở KH&CN; Sở Nội vụ; Sở TT&TT;
- CC Tiêu chuẩn ĐLCL;
- Bộ phận CNTT - VP Sở (Đăng tải trên trang
TTĐT);
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC
Trương Văn Kính

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

BẢN CÔNG BỐ

SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

 

 

Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Y tế phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế

(Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-SYT, ngày 03 tháng 07 năm 2015 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 03 tháng 7 năm 2015

GIÁM ĐỐC
Trương Văn Kính

 

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ Y TẾ ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-SYT ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

TT

Tên thủ tc hành chính

I. Lĩnh vc Y tế dphòng và môi trường: (05 thủ tục)

1

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm a, c, d khoản 1 Điều 17 Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

2

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm b khoản 1 Điều 17 Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm a khoản 2 Điều 17 Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm b khoản 2 Điều 17 Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

5

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

6

Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chun an toàn sinh học cấp I

7

Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II

8

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do hết hạn

9

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do bị hỏng, bị mất

10

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm

II. Lĩnh vực Trang thiết bị y tế và công trình y tế (01 thủ tục)

1

Đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có trụ sở trên địa bàn trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Trang thiết bị và công trình y tế - Bộ Y tế.

III. Lĩnh vực Dược - Mỹ phm (20 thủ tục)

1

Cấp Chứng chỉ hành nghdược cho công dân Việt Nam

2

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại Việt Nam cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuc

4

Bsung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

5

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

6

Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” - GPP.

7

Cấp Giấy chứng nhận ‘Thực hành tốt phân phối thuốc’ - GDP

8

Cấp lại Giấy chứng nhận ‘Thực hành tốt phân phối thuốc’ - GDP

9

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký Hội thảo giới thiệu thuc

10

Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam

11

Cấp thẻ cho người giới thiệu thuc

12

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc sản xuất tại Việt Nam

13

Duyệt dự trù thuốc thành phẩm gây nghiện, thuốc thành phẩm hướng tâm thần, thuốc thành phẩm tiền chất

14

Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thuộc theo đường phi mậu dịch

15

Trả lại chứng chỉ hành nghề dược

16

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” trong trường hợp thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” - GPP.

18

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mt, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược

19

Cấp Phiếu tiếp nhận Hsơ đăng ký quảng cáo mỹ phm, tchức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm.

20

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc”

IV. Lĩnh vực khám chữa bệnh (32 thủ tục)

1

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đi với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đi với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại đim a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

3

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

4

Cấp giấy phép hoạt động đi với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (Trừ các bệnh viện thuộc thm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

5

Cấp giấy phép hoạt động đi với phòng khám đa khoa thuộc thm quyền của Sở y tế.

6

Cấp giấy phép hoạt động đi với phòng khám chuyên khoa thuộc thm quyền của Sở y tế.

7

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chn trị y học c truyn thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

9

Cấp giấy phép hoạt động đi với phòng khám chn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

10

Cấp giấy phép hoạt động đi với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

11

Cấp giấy phép hoạt động đi với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

12

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả.

13

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.

14

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuc.

15

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyn người bệnh.

16

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã.

17

Cấp giy phép hoạt động đi với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm.

18

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

19

Cấp lại giấy phép hoạt đng đối vi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền.

20

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thm quyền của Sở Y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động)

21

Cấp Giấy chứng nhn bài thuc gia truyn

22

Cấp giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

23

Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở trên địa bàn trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Y học cổ truyền-Bộ Y tế.

24

Công bcơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

25

Đnghị phê duyệt ln đu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

26

Đnghị phê duyệt bsung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

27

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

28

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động, khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

29

Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

30

Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

31

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đi địa điểm

32

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ trong trường hợp Giấy phép hoạt động mất, hỏng, rách

V. Lĩnh vực khiếu nại, tcáo (05 thủ tục)

1

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

2

Xử lý đơn thư tại cấp tỉnh

3

Giải quyết khiếu nại ln đu tại cấp tỉnh

4

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

5

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

VI. Lĩnh vực giám định y khoa (01 thủ tục)

1

Cấp giấy chứng nhận mc bệnh, tật, dị tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhim với chất độc hóa hc

Ghi chú: Tng sthủ tục được công bcho đến tháng 7/2015 là 106 thủ tục, trong đó có 69 thủ tục được giải quyết tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 37 thủ tục được giải quyết tại các đơn vị trực thuộc (Các thủ tục in nghiêng là thủ tục mới công bố)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 299/QĐ-SYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu299/QĐ-SYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2015
Ngày hiệu lực03/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/10/2015
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 299/QĐ-SYT

Lược đồ Quyết định 299/QĐ-SYT hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001 2008 Bà Rịa Vũng Tàu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 299/QĐ-SYT hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001 2008 Bà Rịa Vũng Tàu 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu299/QĐ-SYT
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýTrương Văn Kính
       Ngày ban hành03/07/2015
       Ngày hiệu lực03/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/10/2015
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 299/QĐ-SYT hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001 2008 Bà Rịa Vũng Tàu 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 299/QĐ-SYT hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001 2008 Bà Rịa Vũng Tàu 2015