Quyết định 2992/QĐ-HQHCM

Quyết định 2992/QĐ-HQHCM năm 2016 quy định biên chế, địa bàn hoạt động của Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh và nhiệm vụ, quyền hạn, địa bàn hoạt động, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các đội (tổ) công tác thuộc Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 2992/QĐ-HQHCM biên chế hoạt động Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN

TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2992/QĐ-HQHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BIÊN CHẾ, ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC HẢI QUAN CHUYỂN PHÁT NHANH VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐỘI (TỔ) CÔNG TÁC THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CHUYỂN PHÁT NHANH - CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 3900/QĐ-BTC ngày 24/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về chế độ trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 2534/QĐ-BTC ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/06/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tchức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TCHQ ngày 02/5/2012 của Tổng cục Hải quan về việc thành lập Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2014 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, Trưởng phòng Giám sát quản lý về hải quan, Trưng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Biên chế và địa bàn hoạt động:

1/ Biên chế và bố trí cán bộ trong Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh do Chi cục trưởng quyết định trên cơ sở tổng biên chế được giao.

2/ Địa bàn hoạt động của Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh:

- Trong phạm vi, địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh được quy định tại Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định phạm vi, địa bàn hoạt động của Hải quan, bao gồm các địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình chuyển phát nhanh của các công ty: Chi nhánh công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện ti TP. Hồ Chí Minh (EMS), Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DHL-VNPT (DHL), Cộng ty cổ phần UPS Việt Nam (UPS), Công ty TNHH TM & DV Song Bình (FedEx), Công ty giao nhận kho vận ngoại thương TNT-VIETRANS (TNT), Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Quốc tế Hp Nhất và Trung tâm khai thác vận chuyển - Bưu điện TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam (Sagawa), Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh hàng hóa Sài Gòn (SCE).

- Thực hiện các nghiệp vụ tổng hợp đối với hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, vật phẩm xuất nhập khẩu qua địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan chuyn phát nhanh.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, địa bàn hoạt động, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các Đội (T) công tác thuộc Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh - Cục Hải quan TP. H Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 633/QĐ-HQHCM số 634/QĐ-HQHCM ngày 07/6/2012 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Giám sát quản lý về hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh và Đội (Tổ) trưởng thuộc Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục Hải quan;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TCCB (7b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Minh Lê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2992/QĐ-HQHCM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2992/QĐ-HQHCM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2016
Ngày hiệu lực28/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2992/QĐ-HQHCM

Lược đồ Quyết định 2992/QĐ-HQHCM biên chế hoạt động Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2992/QĐ-HQHCM biên chế hoạt động Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2992/QĐ-HQHCM
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhan Minh Lê
        Ngày ban hành28/06/2016
        Ngày hiệu lực28/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2992/QĐ-HQHCM biên chế hoạt động Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh Hồ Chí Minh 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2992/QĐ-HQHCM biên chế hoạt động Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh Hồ Chí Minh 2016

           • 28/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực