Quyết định 30/2011/QĐ-UBND

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về lập dự toán kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 39/2007/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định lập dự toán kiên cố hóa kênh mương đã được thay thế bởi Quyết định 30/2014/QĐ-UBND lập dự toán kiên cố hóa kênh mương loại III Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 30/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định lập dự toán kiên cố hóa kênh mương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 30/2011/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 27 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LẬP DỰ TOÁN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG LOẠI III TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2007/QĐ-UBND NGÀY 13/9/2007 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 66/2000/QĐ-TTg ngày 13/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương;

Căn cứ Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 263/TTr-SNN&PTNT ngày 15/8/2011 về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về việc lập dự toán kiên cố hóa kênh mương loại III ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007của UBND tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định về việc lập dự toán kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi mục 1.2, khoản 1, phần II như sau:

1.2. Các chi phí được tính vào giá trị dự toán:

- Chi phí khảo sát tính bằng 75% mức quy định hiện hành;

- Chi phí thiết kế đối với kênh mương loại III áp dụng thiết kế mẫu tính bằng 50% mức chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng với một hồ sơ thiết kế để hỗ trợ cho công tác thiết kế như: chi phí photocopy, in ấn, máy móc...;

- Chi phí thiết kế đối với kênh mương loại III không áp dụng thiết kế mẫu:

+ Nếu có tính thuỷ lực và kết cấu kênh thì áp dụng theo mức quy định hiện hành của Nhà nước;

+ Nếu có tính thuỷ lực nhưng không tính kết cấu thì tính bằng 70% mức chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

- Chi phí giám sát tính bằng 50% mức quy định hiện hành của Nhà nước để bồi dưỡng cho cán bộ của các phòng chuyên môn hoặc cán bộ xã, địa phương thực hiện giám sát.

2. Sửa đổi khoản 2, phần II như sau:

2.1. Tiền công đào đắp đất, đá:

a) Công đào đất móng công trình trên kênh, đào kênh mương được tính như sau:

- Đào đất cấp I :

53.000 đồng/1m3

- Đào đất cấp II :

79.000 đồng/1m3

- Đào đất cấp III:

117.000 đồng/1m3

- Đào đất cấp IV:

179.000 đồng/1m3

b) Công đào đất để đắp tính như sau:

- Đào đất cấp I :

39.000 đồng/1m3

- Đào đất cấp II :

54.000 đồng/1m3

- Đào đất cấp III:

68.000 đồng/1m3

Ghi chú:

Đất cấp I : Đất dùng xẻng đạp bình thường đã ngập xẻng;

Đất cấp II : Đất dùng cuốc bàn mới cuốc được;

Đất cấp III: Cuốc bàn không đào được, phải dùng cuốc chim;

Đất cấp IV: Dùng xà beng mới đào được.

c) Công phá đá mặt bằng dày <=0,5m được="" tính="" như="">

- Đào đá cấp I :

475.000 đồng/1m3

- Đào đá cấp II :

427.000 đồng/1m3

- Đào đá cấp III:

370.000 đồng/1m3

Ghi chú:

Đá cấp I : Đá rất cứng, có cường độ chịu nén > 1000kg/cm2;

Đá cấp II : Đá cứng, có cường độ chịu nén > 800kg/cm2;

Đá cấp III : Đá cứng trung bình, có cường độ chịu nén > 600kg/cm2;

Đá cấp IV : Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, có cường độ chịu nén ≤600kg/cm2.

d) Vận chuyển tiếp 1m3 đất cứ 10m tới được tính 3.000 đồng (không phân cấp đất);

e) Đất đắp bờ kênh và công trình được tính 64.000 đồng/1m3 (không phân cấp đất);

f) Công tác xây lắp: Để thuận lợi tra bảng trong thiết kế mẫu và dễ sử dụng đối với những người không có chuyên môn, tiền công cho các công tác xây lắp như: Xây gạch, xây đá, trát vữa, đóng cốp pha, đổ bê tông, gia công thép được tính 105.000 đồng/01 công.

* Trường hợp có sự biến động về mức lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ thì mục 2.1 (Tiền công đào đắp đất, đá) được điều chỉnh với hệ số K=LTP(IV)/830.000.

Với LTP(IV) = Mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho các hoạt động thuộc vùng IV. (Ví dụ như quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ thì LTP(IV) = 830.000 đồng).

2.2. Chi phí vận chuyển bộ:

Chi phí vận chuyển bộ được tính như bảng sau:

ĐVT: đồng

Stt

Tên vật liệu

Đơn vị

Loại phương tiện vận chuyển

Gánh bộ

Xe cút kít

(xe rùa)

Xe bánh lốp

(xe bò)

10m đầu (cả xúc vào)

10m tiếp

10m đầu (cả xúc vào)

10m tiếp

10m đầu (cả xúc vào)

100m tiếp

1

Ximăng

tấn

16.200

2.600

15.200

2.400

19.900

5.900

2

Cát vàng

m3

9.200

2.500

10.700

2.500

14.800

5.900

3

Sỏi các loại

m3

21.000

2.800

20.200

2.800

18.300

1.700

4

Đá hộc

m3

25.000

2.900

24.100

2.900

21.500

5.900

5

Dăm các loại

m3

21.000

2.800

20.200

2.800

18.300

1.700

6

Thép thanh

tấn

27.100

4.400

27.100

4.400

31.500

5.500

7

Ván khuôn

m3

16.300

2.200

16.300

2.200

15.500

3.900

8

Gạch

1.000v

33.600

3.300

31.700

3.300

34.200

3.300

Ghi chú:

Trường hợp vận chuyển trên những đoạn đường dốc, đường gồ ghề, lởm chởm, đường trơn, lầy lún thì chi phí vận chuyển được nhân với các hệ số như bảng sau:

Phương tiện vận chuyển

Độ dốc

5%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Lên dốc

Xe bánh lốp

1,00

1,28

2,64

3,92

5,57

5,57

5,57

Xe cút kít

1,00

1,20

1,68

2,40

3,28

4,24

5,09

Gánh bộ

1,00

1,12

1,54

2,15

3,17

3,90

5,26

Xuống dốc

Xe bánh lốp

1,00

1,00

1,30

1,23

3,10

4,50

6,22

Xe cút kít

1,00

1,00

1,14

1,79

2,78

2,50

5,74

Gánh bộ

1,00

1,00

1,02

1,55

2,46

3,70

5,26

Cho tất cả 3 loại phương tiện vận chuyển

Đường gồ ghề lởm chởm

1,20

Đường trơn, lầy lún

2,40

* Trường hợp độ dốc khác với các giá trị trong bảng trên thì dùng phương pháp nội suy để tính các hệ số tương ứng.

Ví dụ: Vận chuyển cát vàng từ A đến E bằng xe cút kít. Trong đó; đoạn AB = 20m đường bằng phẳng, đoạn BC lên dốc 20% dài 30m, đoạn CD xuống dốc 30% dài 40m, đoạn DE dài 50m bằng phẳng.

Với cách tính như trên ta có chi phí vận chuyển bộ là:

1 x 10.700 + x 2.500 + x 1,68 x 2.500 +  x 1,79 x 2.500 + x 2.500 = 1 x 10.700 + 1 x 2500 + 3 x 1,68 x 2.500 + 4 x 1,79 x 2.500 + 5x 2.500 = 56.200 đồng.

2.3. Chi phí vận chuyển bằng ôtô:

Chi phí vận chuyển ôtô được tính chung cho tất cả các loại vật liệu, cụ thể như bảng sau:

ĐVT: đồng/tấn/1km

Loại đường

Cự ly (km)

Đường loại 1

Đường loại 2

Đường loại 3

1

5.000

8.000

11.500

2 - 5

3.500

5.000

8.500

6 - 10

2.800

4.300

7.000

11 - 30

2.550

4.000

6.300

31 trở lên

2.400

3.800

6.000

Ghi chú:

Đường loại 1: Mặt đường rải bê tông nhựa, đá dăm nhựa, đá dăm, cấp phối... có ổ gà nhỏ, tỷ lệ ổ gà không quá 8%; nền đường rộng tối thiểu 9m, xe tránh nhau không phải giảm tốc độ (gồm các loại sau: A1,2,3, B1,2, C1);

Đường loại 2: Mặt đường rải bê tông nhựa, đá dăm nhựa, đá dăm, cấp phối... tỷ lệ ổ gà từ (8-20)%, hư hỏng nhiều hoặc tỷ lệ ổ gà sâu 15cm không quá 15%; mặt đường rộng tối thiểu 6m, xe tránh nhau phải giảm tốc độ (gồm các loại sau: B3, C2,3, D1,2);

Đường loại 3: các loại đường còn lại (gồm các loại sau: D3, E và các loại đường xấu hơn bậc 3);

(Cấp đường và bậc đường phân theo Quyết định 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005 của Bộ Giao thông vận tải)”.

3. Sửa đổi phần Ghi chú tại Bước 2, khoản 1, phần III như sau:

Cột E: Giá vật liệu do Chủ đầu tư quyết định trên cơ sở quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 25 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ tại thời điểm xây dựng của từng địa phương.

4. Sửa đổi một số cụm từ như sau:

a) Sửa đổi cụm từ “UBND các huyện, thị xã, thành phố” thành “UBND các huyện, thành phố”;

b) Sửa đổi cụm từ “Phòng Kinh tế” thành “Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” (Phòng Kinh tế).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Website Chính phủ;
- Cục KTVB QPPL Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh;
- VPTU, VP UBND, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- CPVP;
- TT Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NC, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2011
Ngày hiệu lực07/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/10/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định lập dự toán kiên cố hóa kênh mương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định lập dự toán kiên cố hóa kênh mương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Ngọc Quang
       Ngày ban hành27/09/2011
       Ngày hiệu lực07/10/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/10/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 30/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định lập dự toán kiên cố hóa kênh mương

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định lập dự toán kiên cố hóa kênh mương