Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2008/QĐ-UBND và 193/2008/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2008/QĐ-UBND 193/2008/QĐ-UBND Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2019/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2008/QĐ-UBND NGÀY 29/02/2008 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 193/2008/QĐ-UBND NGÀY 23/7/2008 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình s 3064/TTr-SNNPTNT ngày 08/11/2019 và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo s 165/BC-STP ngày 23/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành, cụ thể:

1. Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/02/2008 về việc phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Quyết định số 193/2008/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 về việc ban hành quy định số đăng ký tàu cá do UBND cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện: Đức Phổ, Mộ Đức, Bình Sơn, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính ph
;
- Vụ Ph
áp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục ki
m tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
-
TT Tnh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- CT, PCT UBND t
nh;
- UBMTTQVN t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành t
nh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH t
nh;
- VPUB: CVP, PCVP, NC, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNtv405.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2019
Ngày hiệu lực25/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2008/QĐ-UBND 193/2008/QĐ-UBND Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2008/QĐ-UBND 193/2008/QĐ-UBND Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýTrần Ngọc Căng
       Ngày ban hành12/12/2019
       Ngày hiệu lực25/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2008/QĐ-UBND 193/2008/QĐ-UBND Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2008/QĐ-UBND 193/2008/QĐ-UBND Quảng Ngãi

           • 12/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực