Quyết định 300/QĐ-BHXH

Quyết định 300/QĐ-BHXH năm 2013 bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quyết định 300/QĐ-BHXH năm 2013 bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được thay thế bởi Quyết định 577/QĐ-BHXH 2015 giải quyết thủ tục hành chính trong chính sách bảo hiểm y tế và được áp dụng kể từ ngày 07/05/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 300/QĐ-BHXH năm 2013 bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 300/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TRONG LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 49/2010/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng (tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008);

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 26/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-BHXH ngày 24/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (từ quy trình số QT-CSYT-01 đến QT-CSYT-12 theo danh mục kèm theo) áp dụng cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, BCĐ ISO (5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT THUỘC PHẠM VI ÁP DỤNG HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-BHXH ngày 26/3/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT

Tên quy trình

Cơ quan thực hiện

Mã quy trình

1

Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở KCB

BHXH tỉnh

QT-CSYT-01

2

Thanh lý hợp đồng KCB BHYT

BHXH tỉnh

QT-CSYT-02

3

Thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT

BHXH tỉnh

QT-CSYT-03

4

Khám chữa bệnh BHYT

BHXH tỉnh

QT-CSYT-04

5

Ký hợp đồng KCB BHYT

BHXH tỉnh

QT-CSYT-05

6

Thanh toán chi phí KCB BHYT với cơ sở KCB BHYT

BHXH tỉnh

QT-CSYT-06

7

Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở KCB

BHXH huyện

QT-CSYT-07

8

Thanh lý hợp đồng KCB BHYT

BHXH huyện

QT-CSYT-08

9

Thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT

BHXH huyện

QT-CSYT-09

10

Khám chữa bệnh BHYT

BHXH huyện

QT-CSYT-10

11

Ký hợp đồng KCB BHYT

BHXH huyện

QT-CSYT-11

12

Thanh toán chi phí KCB BHYT với cơ sở KCB BHYT

BHXH huyện

QT-CSYT-12

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 300/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu300/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2013
Ngày hiệu lực26/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/05/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 300/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 300/QĐ-BHXH năm 2013 bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 300/QĐ-BHXH năm 2013 bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu300/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Thảo
        Ngày ban hành26/03/2013
        Ngày hiệu lực26/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/05/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 300/QĐ-BHXH năm 2013 bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 300/QĐ-BHXH năm 2013 bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính