Quyết định 3007/QĐ-UBND

Quyết định 3007/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu lĩnh vực thông tin và truyền thông do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3007/QĐ-UBND 2019 sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thông tin Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3007/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN GIAO NHIỆM VỤ, ĐẶT HÀNG, ĐU THU LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 872/TTr-STC ngày 27/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu lĩnh vực thông tin và truyền thông.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Sở Tài chính.

+ Chủ trì, phối hợp vi các đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.

+ Chủ trì, phối hp với sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh ban hành khung giá và giá dịch vụ sự nghiệp công tại điều 1 đảm bảo theo đúng quy định; phối hp với sThông tin và Truyền thông xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

+ Hưng dẫn việc thực hiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công quy định tại biểu số 02 - phụ lục số 01 và phụ lục số 02 kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.

- Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo lĩnh vực tại điều 1, quy định chi tiết danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực ngành; chủ trì, phối hp với sở Tài chính, các ngành có liên quan trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực ngành.

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan trình UBND tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại điều 1 đảm bảo theo đúng quy định.

+ Phối hợp với sở Tài chính xây dựng khung giá và giá dịch vụ sự nghiệp công tại điều 1 đảm bảo theo đúng quy định.

+ Căn cứ tình hình thực hiện từng giai đoạn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung danh mục cho phù hp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(Quyết định này thay thế các Quyết định của UBND tỉnh đã ban hành về duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo Nghị định s 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông).

 


Nơi nhận:
- TT tnh ủy;
- TT HĐND t
nh
- Chủ tịch
UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như điều 3;
- VP. UBND tỉnh (LĐ+CVCK);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, Thanh 35 b
ản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh)

STT

Dịch vụ

Phương thức thực hiện

I

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

1

Thu thập, phân tích, cảnh báo nguy cơ tấn công mạng

Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

2

Ứng cứu, ngăn chặn, xử lý, khắc phục và diễn tập phòng chống tấn công mạng

Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

3

Hỗ trợ phòng chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác

Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

4

Duy trì, cập nhật, vận hành trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử

Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

5

Đánh giá hiệu quả đầu tư trong ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thm quyền

Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

6

Duy trì, cập nhật, vận hành khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của cơ quan

Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

B

DCH VỤ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN VÀ THÔNG TIN CƠ SỞ

 

1

Danh mục báo in, tạp chí in, báo điện tử, trang thông tin điện tử

Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

2

Danh mục Chương trình Truyền hình

Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

3

Danh mục Chương trình Phát thanh

Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

4

Thông tin cơ sở

Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2019
Ngày hiệu lực10/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3007/QĐ-UBND 2019 sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thông tin Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3007/QĐ-UBND 2019 sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thông tin Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýPhạm Văn Thủy
        Ngày ban hành10/12/2019
        Ngày hiệu lực10/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3007/QĐ-UBND 2019 sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thông tin Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3007/QĐ-UBND 2019 sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thông tin Sơn La

            • 10/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực