Quyết định 3027/QĐ-UBND

Quyết định 3027/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 3027/QĐ-UBND năm 2014 chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3027/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Công văn số 3729/VPCP-VI ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về triển khai thực hiện Quyết định số 389/QĐ-TTg và Quy chế hoạt động của BCĐ 389 quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5184/STC-CS ngày 13 tháng 6 năm 2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố Hồ chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là BCĐ 389/TP), gồm các thành viên như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban;

2. Ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố, Phó Trưởng ban;

4. Ông Trần Nam Trang, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Trưởng ban;

5. Ông Phan Đình Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Phó Trưởng ban;

6. Ông Phan Hoàn Kiếm, Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố, Ủy viên Thường trực;

7. Ông Lê Phước Trường, Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Thành phố, Ủy viên;

8. Bà Ngô Kim Liên, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy viên;

9. Ông Ngô Tuấn Nghĩa, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố, Ủy viên;

10. Ông Lê Minh Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy viên;

11. Bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên;

12. Bà Lê Thị Thu Hương, Phó cục Trưởng Cục Thuế Thành phố, Ủy viên;

13. Ông Lê Tôn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

14. Ông Võ Văn Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

15. Ông Dương Hồng Thanh, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, Ủy viên.

16. Ông Trịnh Minh Tâm, Phó Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên;

17. Ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên;

18. Ông Trương Bá Hùng, Ủy viên Ban Biên tập Đài Truyền hình Thành phố, Ủy viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo 389/TP có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân Thành phố và tình hình thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các Sở ngành là thành viên Ban chỉ đạo 389/TP, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các Cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo 389/TP được thành lập các Đoàn Kiểm tra liên ngành nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban.

5. Thực hiện phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 389/TP theo định kỳ hoặc đột xuất; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo 389/TP:

1. Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389/TP sau khi có sự thống nhất giữa các thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo 389/TP làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Trưởng ban được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Trưởng ban Thường trực được sử dụng con dấu của Sở Công Thương.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389/TP do Ngân sách Nhà nước cấp theo quy định hiện hành.

Điều 4. Thành lập Bộ phận Thường trực Ban chỉ đạo 389/TP, gồm các thành viên như sau:

1. Ông Phan Hoàn Kiếm, Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố, Trưởng Bộ phận;

2. Ông Nguyễn Văn Bách, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố, Phó Trưởng Bộ phận;

3. Ông Lê Tấn Cường, Trưởng Phòng Tài chính Thương mại Dịch vụ Văn Phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Trưởng Bộ phận;

4. Ông Dương Công Khanh, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Chi cục Quản lý thị trường Thành phố, Thành viên;

5. Ông Mai Văn Trí, Phó Trưởng Phòng Chống buôn lậu và xử lý Cục Hải quan Thành phố, Thành viên;

6. Ông Nguyễn Đức Phẩm, Phó Trưởng Phòng Phòng chống tội phạm Ma túy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Thành viên;

7. Ông Vương Cường, Phó Trưởng Phòng Quản lý công sản Sở Tài chính, Thành viên;

8. Ông Nguyễn Thành Hưng, Đội trưởng Đội 6 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự Quản lý kinh tế và Chức vụ Công an Thành phố, Thành viên;

9. Ông Trần Hoàng Canh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Tư lệnh Thành phố, Thành viên;

10. Ông Trần Văn Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, Thành viên;

11. Ông Nguyễn Văn Đức Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật, Thành viên;

12. Ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Thành viên;

13. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Thành viên;

14. Ông Tạ Văn Chính, Phó chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thành viên;

15. Bà Trần Thị Thanh Loan, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế, Thành viên;

16. Ông Nguyễn Sơn, Trưởng Phòng Thanh tra thuế số 1 Cục Thuế Thành phố, Thành viên;

17. Ông Châu Quốc Dũng, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

18. Bà Cao Thị Hồng Hà, Phó Trưởng Phòng Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

19. Ông Trần Thành Hưởng, chuyên viên Phòng Quản lý Vận tải đường bộ Sở Giao thông vận tải, Thành viên;

20. Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Thành viên;

21. Bà Hoàng Thị Khánh Vân, Chuyên viên Ban Tuyên huấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

22. Ông Đặng Thanh Nhàn, Phó phòng Kinh tế Trung tâm tin tức Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

23. Bà Trần Thị Hồng Tuyết, Phụ trách kế toán Chi cục Quản lý thị trường Thành phố, Thành viên;

24. Bà Lưu Trịnh Diễm Quỳnh, Kiểm soát viên Phòng Nghiệp vụ Chi cục Quản lý thị trường Thành phố, Thành viên.

Điều 5. Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 389/TP có nhiệm vụ:

1. Tham mưu trình Trưởng ban ban hành các văn bản chỉ đạo về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389/TP.

2. Chuẩn bị báo cáo định kỳ, đột xuất theo chỉ đạo của Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389/TP.

4. Đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo 389/TP.

6. Lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389/TP theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Điều 6. Chế độ làm việc của Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 389/TP:

1. Các thành viên Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 389/TP làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 389/TP đặt tại trụ sở Chi cục Quản lý thị trường Thành phố, được sử dụng con dấu của Chi cục Quản lý thị trường Thành phố.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố số 1759/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2012 về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 5659/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2012 về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2013 về bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 8. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 và Điều 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể TP;
- VPTU và các Ban Đảng TU;
- Các Ban HĐND;
- Viện Kiểm sát nhân dân TP;
- Tòa án nhân dân TP;
- Sở Nội vụ (2b);
- VPUB: các PCVP;
- Phòng TCTMDV, PCNC, TTCB;
- Lưu: VT (TM/Cg).

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3027/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3027/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2014
Ngày hiệu lực19/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3027/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3027/QĐ-UBND năm 2014 chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3027/QĐ-UBND năm 2014 chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3027/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành19/06/2014
        Ngày hiệu lực19/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3027/QĐ-UBND năm 2014 chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3027/QĐ-UBND năm 2014 chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Hồ Chí Minh

            • 19/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực