Quyết định 303/QĐ-UBND

Quyết định 303/QĐ-UBND năm 2017 về loại khỏi quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 đối với cụm công nghiệp không thu hút được nhà đầu tư

Nội dung toàn văn Quyết định 303/QĐ-UBND loại khỏi quy hoạch phát triển công nghiệp Lâm Đồng 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 303/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC LOẠI KHỎI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP KHÔNG THU HÚT ĐƯỢC NHÀ ĐẦU TƯ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương này 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của liên Bộ Công Thương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BCT ngày 30/8/2016 của liên Bộ Công Thương sửa đổi, b sung Điều 10 Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của liên Bộ Công Thương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo Văn bản số 43/CNĐP-CCN ngày 24/01/2017 của Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công Thương về việc loại bỏ các cụm công nghiệp (Đạ Tẻh, Tân Châu, Hà Lâm) khỏi quy hoạch phát triển cụm công nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1945/TTr-SCT ngày 16/12/2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Loại khỏi quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 đối với các cụm công nghiệp không thu hút được nhà đầu tư, gm:

1. Cụm công nghiệp Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, diện tích 44,84 ha.

2. Cụm công nghiệp và khu dân cư kế cận Tân Châu, huyện Di Linh, diện tích 78 ha.

3. Cụm công nghiệp Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, diện tích 66,6 ha.

Điều 2.

1. Giao UBND các huyện Di Linh, Đạ Huoai và Đạ Tẻh cập nhật, bổ sung quỹ đất sau khi loại bỏ cụm công nghiệp vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục có liên quan đến đất đai của khu quy hoạch nêu trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện: Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP; các CV: XD2, KH, TC, ĐC, TH
1;
- Lưu: VT, MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 303/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu303/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2017
Ngày hiệu lực08/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 303/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 303/QĐ-UBND loại khỏi quy hoạch phát triển công nghiệp Lâm Đồng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 303/QĐ-UBND loại khỏi quy hoạch phát triển công nghiệp Lâm Đồng 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu303/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành08/02/2017
        Ngày hiệu lực08/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 303/QĐ-UBND loại khỏi quy hoạch phát triển công nghiệp Lâm Đồng 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 303/QĐ-UBND loại khỏi quy hoạch phát triển công nghiệp Lâm Đồng 2017

            • 08/02/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực