Quyết định 3055/QĐ-UBND

Quyết định 3055/QĐ-UBND năm 2010 công bố 7 thủ tục hành chính đã được sửa đổi trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 3055/QĐ-UBND công bố 7 thủ tục hành chính đã được sửa đổi đã được thay thế bởi Quyết định 2424/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 25/06/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 3055/QĐ-UBND công bố 7 thủ tục hành chính đã được sửa đổi


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3055/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 7 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ TĨNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30) và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án 30;
Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Công văn số 2440/SNN-TCCB ngày 14/9/2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 7 (bảy) thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh.

(Có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành theo qui định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cơ quan Kiểm soát TTHC của TTg;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trang Website tỉnh;
- TT Công báo-Tin học;
- Lưu: VT, PKSTTHC (45 b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3055/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3055/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2010
Ngày hiệu lực21/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3055/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3055/QĐ-UBND công bố 7 thủ tục hành chính đã được sửa đổi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3055/QĐ-UBND công bố 7 thủ tục hành chính đã được sửa đổi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3055/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýVõ Kim Cự
       Ngày ban hành21/10/2010
       Ngày hiệu lực21/10/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 3055/QĐ-UBND công bố 7 thủ tục hành chính đã được sửa đổi

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3055/QĐ-UBND công bố 7 thủ tục hành chính đã được sửa đổi