Quyết định 3058/QĐ-UBND

Quyết định 3058/QĐ-UBND năm 2011 về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3058/QĐ-UBND 2011 giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt thành phố Nha Trang Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 529/QĐ-UBND 2013 về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt Nha Trang tỉnh Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 27/02/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 3058/QĐ-UBND 2011 giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt thành phố Nha Trang Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3058/QĐ-UBND

Khnh Ha, ngày 17 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG VÀ HUYỆN DIÊN KHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 ca Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa tại Tờ trình số 294/CTN ngày 11/10/2011, Tờ trình số 332/CTN ngày 16/11/2011 và ý kiến của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3439/TTr-STC ngày 27/10/2011, Công văn số 3753/STC-VGCS ngày 17/11/2011;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh theo Tờ trình số 332/CTN ngày 16/11/2011 ca Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa với một số chỉ tiêu chnh như sau:

Sản lượng nước sản xuất: 31.478.000 m3/năm

Tỷ lệ nước hao hụt: 23%

Sản lượng nước thương phẩm: 24.238.060 m3/năm

Tỷ lệ lợi nhuận định mức hợp lý trong cơ cấu giá tiêu thụ nước sạch: 03% trên vốn chủ shữu.

2. Biểu giá tiêu thụ nước sạch dùng cho sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh như sau:

Các mức sử dụng nước sạch sinh hoạt

Đơn giá

(đồng/m3)

Sinh hoạt 1: Đến 05m3/người/tháng

4.020

Sinh hoạt 2: Trên 5m3 đến 10m3/người/tháng

5.020

Sinh hoạt 3: Trên 10m3 đến 15m3/người/tháng

6.020

Sinh hoạt 4: Trên 15m3/người/tháng

8.020

Biểu giá trên đây chưa bao gồm: Thuế giá trgia tăng, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Điều 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa chịu trách nhiệm:

1. Quyết định giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích sử dụng khác (ngoài mục đích sử dụng sinh hoạt) theo phương án giá tiêu thụ nước sạch đã được phê duyệt tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

2. Thực hiện đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối với khách hàng sử dụng nước, bao gồm đồng hồ đo nước theo phương án giá tiêu thụ nước sạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ kỳ hóa đơn thu tiền nước tháng 11/2011 và thay thế Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 19/4/2010 của UBND tỉnh về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bn thành phố Nha trang và huyện Diên Khánh.

Điều 4. Chnh Văn phòng UBND tỉnh; các Giám đốc sở: Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang; Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh; Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị vcá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng;
- TT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, PH, HB, HP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Sơn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3058/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3058/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2011
Ngày hiệu lực17/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2013
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3058/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3058/QĐ-UBND 2011 giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt thành phố Nha Trang Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3058/QĐ-UBND 2011 giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt thành phố Nha Trang Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3058/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần Sơn Hải
        Ngày ban hành17/11/2011
        Ngày hiệu lực17/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2013
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3058/QĐ-UBND 2011 giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt thành phố Nha Trang Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3058/QĐ-UBND 2011 giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt thành phố Nha Trang Khánh Hòa