Quyết định 307/QĐ-UBND

Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 307/QĐ-UBND văn bản hội đồng ủy ban nhân dân hết hiệu lực Hưng Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 307/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 52/TTr-STP ngày 22/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2015 (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh công bố tại Điều 1:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đăng tải Quyết định này và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2015 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

2. Sở Tư pháp tổ chức tạo lập bổ sung cơ sở dữ liệu điện tử, rà soát và thông tin về tình trạng pháp lý của văn bản trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

DANH MỤC

THỜI ĐIỂM HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2015 (TÍNH TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN 31/12/2015)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG, GIÁM SÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT: 00 VĂN BẢN

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 05 VĂN BẢN

1

Nghị quyết

số 189/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12/12/2007

 Về việc quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo bồi dưỡng và khuyến khích ưu đãi tài năng

Bị thay thế bằng Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của HĐND

14/8/2015

2

Quyết định

số 44/2005/QĐ-UBND ngày 09/6/2005 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định về phân cấp công tác tổ chức và cán bộ, công chức viên chức thuộc tỉnh quản lý

Hết hiệu lực bằng Quyết định 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015

19/3/2015

3

Quyết định

số 21/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên

Về quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và khuyến khích ưu đãi tài năng

Hết hiệu lực bằng Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh

11/9/2015

4

Quyết định

số 1967/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh

Về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Hết hiệu lực bằng Quyết định 13/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên

30/7/2015

5

Quyết định

số 15/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh

Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên

Hết hiệu lực bằng Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015

29/8/2015

III. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 00 VĂN BẢN

IV. LĨNH VỰC THANH TRA: 00 VĂN BẢN

V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 00 VĂN BẢN

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG: 03 VĂN BẢN

1

Quyết định

số 14/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh

Ban hành quy định một số trường hợp cụ thể về sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực bằng Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015

26/7/2015

2

Quyết định

số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở được Nhà nước công nhận hoặc được giao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Hết hiệu lực bằng Quyết định 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015

20/3/2015

3

Quyết định

số 04/2014/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND

Hết hiệu lực bằng Quyết định 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015

20/3/2015

VII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 01 VĂN BẢN

1

Quyết định

số 2068/QĐ-UBND ngày 04/11/2008 của UBND tỉnh

Về việc điều chỉnh chỉ giới hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bằng Quyết định 517/QĐ-UBND ngày 13/02/2015

13/02/2015

VIII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 00 VĂN BẢN

IX. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 00 VĂN BẢN

X. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 01 VĂN BẢN

1

Quyết định

số 02/2011/QĐ-UBND

 ngày 26/01/2011 của UBND tỉnh

Quy định thời gian mở, đóng cửa hàng ngày đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bằng Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh

05/01/2015

XI. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 00 VĂN BẢN

XII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 02 VĂN BẢN

1

Nghị quyết

số 142/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010 của HĐND tỉnh

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tập trung giai đoạn 2011-2015

Bị thay thế bằng Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015

14/8/2015

2

Quyết định

số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh

Về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật đấu thầu trên địa bàn tỉnh

Bị thay thế bằng Quyết định 03/2015/QĐ-UBND

07/02/2015

XIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 00 VĂN BẢN

XIV. LĨNH VỰC Y TẾ: 00 VĂN BẢN

XV. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 00 VĂN BẢN

XVI. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 00 VĂN BẢN

XVII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 04 VĂN BẢN

1

Quyết định

số 09/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bằng Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh

01/01/2016

2

Quyết định

số 1108/QĐ-UBND ngày 16/6/1998 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định tạm thời chế độ thu và sử dụng quỹ an ninh, quốc phòng

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của HĐND

01/01/2016

3

Quyết định

số 14/2013/QĐ-UBND

ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh

Về việc quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe chở hàng bốn bánh có động cơ một xy lanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bằng Quyết định 04/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015

01/01/2015

4

Quyết định

số 68/QĐ-UBND ngày 30/6/2004 của UBND tỉnh

Về việc ban hành bản quy định về quản lý giá

Bị thay thế Quyết định 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015

27/11/2015

TỔNG SỐ: 16 VĂN BẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2015

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

 

 

 

 

 

I. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG, GIÁM SÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT: 00 VĂN BẢN

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 00 VĂN BẢN

III. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 00 VĂN BẢN

IV. LĨNH VỰC THANH TRA: 00 VĂN BẢN

V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 00 VĂN BẢN

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 00 VĂN BẢN

VII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 00 VĂN BẢN

VIII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 00 VĂN BẢN

IX. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 00 VĂN BẢN

X. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 00 VĂN BẢN

XI. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 00 VĂN BẢN

XII. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ: 00 VĂN BẢN

XIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 00 VĂN BẢN

XIV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 00 VĂN BẢN

XV. LĨNH VỰC Y TẾ: 00 VĂN BẢN

XVI. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 00 VĂN BẢN

XVII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 00 VĂN BẢN

XVIII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 06 VĂN BẢN

1

Nghị quyết

số 143/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010 của HĐND tỉnh

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách

Được sửa đổi bằng Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của HĐND

01/01/2016

2

Nghị quyết

số 141/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010 của HĐND tỉnh

Về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Được sửa đổi bằng Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của HĐND tỉnh

01/01/2016

3

Nghị quyết

số 142/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010 của HĐND tỉnh Hưng Yên

Về nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tập trung cho cấp huyện giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Hưng Yên

Được sửa đổi bằng Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của HĐND tỉnh

14/8/2015

4

Nghị quyết

số 35/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010 của HĐND tỉnh

Về việc quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Được sửa đổi bằng Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của HĐND

01/01/2016

5

Quyết định

số 24/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách

Được sửa đổi bằng Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 13/3/2015

23/3/2015

6

Quyết định

số 24/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách

Được sửa đổi bằng Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh

01/01/2016

TỔNG SỐ: 06 VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 307/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu307/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2016
Ngày hiệu lực03/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 307/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 307/QĐ-UBND văn bản hội đồng ủy ban nhân dân hết hiệu lực Hưng Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 307/QĐ-UBND văn bản hội đồng ủy ban nhân dân hết hiệu lực Hưng Yên 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu307/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýNguyễn Văn Phóng
       Ngày ban hành03/02/2016
       Ngày hiệu lực03/02/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 307/QĐ-UBND văn bản hội đồng ủy ban nhân dân hết hiệu lực Hưng Yên 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 307/QĐ-UBND văn bản hội đồng ủy ban nhân dân hết hiệu lực Hưng Yên 2016

           • 03/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực