Quyết định 3073/QĐ-BNN-KHCN

Nội dung toàn văn Quyết định 3073/QĐ-BNN-KHCN chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3073/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CÁC ĐỊNH MỨC TẠM THỜI ÁP DỤNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN NGƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về công tác khuyến nông, khuyến ngư;

Căn cứ Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/12/2008 về Chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-BNN ngày 22/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy chế quản lý các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư quốc gia;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 06/4/2006 Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2007/TTLT-BTC-BNN-BTS ngày 21/5/2007 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 06 tháng 4 năm 2006;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia tại Tờ trình số 679/TTr-KN-KNTT ngày 22/10/2009 đề nghị phê duyệt các định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình, dự án khuyến nông; Biên bản tư vấn thẩm định của Hội đồng KHCN ngày 26/9/2009;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các định mức kỹ thuật tạm thời áp dụng cho các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư (theo chi tiết đính kèm).

Điều 2. Căn cứ vào các định mức được phê duyệt, hàng năm Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia và các đơn vị triển khai lập dự toán chi tiết cho từng mô hình.

Điều 3. Bãi bỏ các quy định tạm thời định mức áp dụng cho các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư trái với quy định trong Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3073/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3073/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2009
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3073/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 3073/QĐ-BNN-KHCN chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3073/QĐ-BNN-KHCN chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3073/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành28/10/2009
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 3073/QĐ-BNN-KHCN chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 3073/QĐ-BNN-KHCN chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư

              • 28/10/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực