Quyết định 3076/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3076/QĐ-BVHTTDL năm 2015 về xây dựng Đề án “Xây dựng trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm đạt chuẩn khu vực và quốc tế” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3076/QĐ-BVHTTDL Xây dựng trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm đạt chuẩn khu vực quốc tế


BVĂN HÓA, THTHAO VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3076/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG TRƯỜNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TRỌNG ĐIỂM ĐẠT CHUẨN KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch hành động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình hành đng của Chính phủ ban hành theo Nghị quyết số 102/NĐ-CP ngày 31/12/2014 thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án “Xây dựng trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm đạt chuẩn khu vực và quốc tế” (Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này).

Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2015.

Điều 2. Kinh phí xây dựng Đề án trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định hiện hành của Nhà nước năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, ĐT, ĐMC.20.

KT. BTRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG TRƯỜNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TRỌNG ĐIỂM ĐẠT CHUẨN KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ”

(Ban hành theo Quyết định số 3076/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1.1. Mc đích:

- Đề xuất những nhiệm vụ, nội dung xây dựng trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

- Đề xuất lựa chọn một số cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ xây dựng tiêu chí, mô hình, điều kiện trở thành trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

- Đề xuất các giải pháp đầu tư, hỗ trợ xây dựng một số trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm trực thuộc Bộ đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

1.2. Yêu cầu:

- V Đào to cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ, các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trong quá trình xây dựng Đ án.

- Tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; hệ thống chương trình, giáo trình, học liệu phục vụ công tác giảng dạy; số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên... của một số cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ.

- Đề án xây dựng phải đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ ÁN

2.1. Phạm vi:

Đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng một số cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trọng điểm trực thuộc Bộ đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

2.2. Đối tượng:

Các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trọng điểm trực thuộc Bộ.

3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị thc hin

Thời gian thc hin

1

Soạn thảo Quyết định giao nhiệm vụ, Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và Kế hoạch xây dựng Đề án; Dự trù kinh phí triển khai Đề án

Vụ Đào tạo

03/9 - 15/9/2015

2

Dự thảo Đề cương xây dựng Đề án; Xây dựng các mẫu phiếu điều tra

Vụ Đào tạo

15/9 - 30/9/2015

3

- Điều tra khảo sát một số cơ sở đào tạo; thu thập số liệu, tổng hợp, phân tích đánh giá số liệu; Viết các chuyên đề của Đề án;

- Tổng hợp, viết dự thảo Đề án lần 1 và họp Ban soạn thảo và Tbiên tập góp ý dự thảo Đề án

- Điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Đề án lần 2

Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án, Vụ Đào tạo

10/2015

4

- Họp lấy ý kiến góp ý về dự thảo Đề án và điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện dự thảo Đề án lần 3

- Họp thẩm định dự thảo Đề án lần 4; điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện tổng thể Đề án lần cuối và trình lãnh đạo Bộ xem xét

Ban Soạn thảo, Tổ biên tập và các chuyên gia

11/2015

5

Báo cáo lãnh đạo Bộ nội dung Đề án và dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án

Ban Soạn thảo, Tbiên tập

01/12 - 5/12/2015

6

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án

Ban Soạn thảo, Tbiên tập

16/12 - 31/12/205

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. V Đào to

Làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện những công việc cụ thể sau:

- Dự toán kinh phí xây dựng Đề án.

- Sắp xếp lịch, thời gian, phương tiện đi lại và dự kiến các thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập đi khảo sát, điều tra thu thập các số liệu phục vụ việc xây dựng Đề án.

- Sắp xếp lịch, thời gian tổ chức các cuộc họp Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập của Đề án; tổ chức họp lấy ý kiến góp ý về Đề án.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch xây dựng Đề án; tổng hợp, báo cáo và đxuất lãnh đạo Bộ xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Huy động nhân lực theo yêu cầu của Trưởng Ban soạn thảo để phục vụ việc xây dựng Đề án.

- Các công việc đột xuất khác.

4.2. Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập

- Các thành viên Ban Soạn thảo có nhiệm vụ phối hp chặt chẽ với Vụ Đào tạo và thực hiện nghiêm túc sự phân công của Trưởng Ban soạn thảo. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời với Trưởng Ban soạn thảo hoặc Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tổ Biên tập có nhiệm vụ giúp Ban Soạn thảo các công việc liên quan đến việc tổ chức xây dựng Đề án.

- Các công việc đột xuất khác.

5. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí xây dựng Đề án trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định hiện hành của Nhà nước năm 2015./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3076/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3076/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2015
Ngày hiệu lực15/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3076/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 3076/QĐ-BVHTTDL Xây dựng trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm đạt chuẩn khu vực quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3076/QĐ-BVHTTDL Xây dựng trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm đạt chuẩn khu vực quốc tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3076/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa thể thao và du lịch
        Người kýĐặng Thị Bích Liên
        Ngày ban hành15/09/2015
        Ngày hiệu lực15/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3076/QĐ-BVHTTDL Xây dựng trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm đạt chuẩn khu vực quốc tế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3076/QĐ-BVHTTDL Xây dựng trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm đạt chuẩn khu vực quốc tế

            • 15/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực