Quyết định 3085/2015/QĐ-UBND

Quyết định 3085/2015/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Lễ Môn do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Quyết định 3085/2015/QĐ-UBND dịch vụ thoát nước xử lý nước thải Khu công nghiệp Lễ Môn Thanh Hóa đã được thay thế bởi Quyết định 928/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước xử lý nước thải Lễ Môn Thanh Hóa và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 3085/2015/QĐ-UBND dịch vụ thoát nước xử lý nước thải Khu công nghiệp Lễ Môn Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH H
ÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3085/2015/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP LỄ MÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2140/TTr-STC-QLCSGC ngày 19/6/2015 và Công văn số 2772/STC-QLCSGC ngày 28/7/2015 về việc quy định giá dịch vụ thoát nước tại Khu công nghiệp Lễ Môn của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Lễ Môn bằng 4.500 đồng/m3 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Yêu cầu các đơn vị phải xử lý đạt hàm lượng chất gây ô nhiễm tối đa £ 200 mg/l trước khi thải vào hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Hóa.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan thực hiện giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nh
n:
- Như điều 3 Quyết định;
-
Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng;
-
Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
-
Đoàn Đại biểu QH Thanh Hóa;
-
Ch tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
-
UB MTTQ tỉnh và các đoàn thể cp tỉnh;
-
Công báo tỉnh Thanh Hóa;
-
Cổng thông tin điện t tỉnh Thanh Hóa;
-
Lưu: VT, KTTC (QDCD 15-008)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ
TỊCH

Lê Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3085/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3085/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2015
Ngày hiệu lực27/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3085/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3085/2015/QĐ-UBND dịch vụ thoát nước xử lý nước thải Khu công nghiệp Lễ Môn Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3085/2015/QĐ-UBND dịch vụ thoát nước xử lý nước thải Khu công nghiệp Lễ Môn Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3085/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Anh Tuấn
        Ngày ban hành17/08/2015
        Ngày hiệu lực27/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3085/2015/QĐ-UBND dịch vụ thoát nước xử lý nước thải Khu công nghiệp Lễ Môn Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3085/2015/QĐ-UBND dịch vụ thoát nước xử lý nước thải Khu công nghiệp Lễ Môn Thanh Hóa