Quyết định 649/QĐ-UBND

Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành hết hiệu lực toàn bộ năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 649/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 649/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 39/TTr-STP ngày 02/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ năm 2017 (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Thìn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 649 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND ngày 17/12/2011

Về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nghị quyết số 62/2017/NQ- HĐND ngày 12/7/2017 bãi bỏ

23/7/2017

02

Nghị quyết

32/2012/NQ-HĐND ngày 4/7/2012

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 thay thế

23/7/2017

03

Quyết định

2224/2016/ QĐ-UBND ngày 27/6/2016

V/v ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 4440/2017/ QĐ-UBND ngày 20/11/2017

01/12/2017

04

Quyết định

3085/2015/ QĐ-UBND ngày 17/8/2015

Về việc quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Lễ Môn

Quyết định số 928/2017/ QĐ-UBND ngày 30/3/2017

10/4/2017

05

Quyết định

936/2015/ QĐ-UBND ngày 19/3/2015

V/v ban hành Quy định xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định số 3965/2017/ QĐ-UBND ngày 18/10/2017

30/10/2017

06

Quyết định

829/2015/ QĐ-UBND ngày 13/3/2015

V/v ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 4925/2016/ QĐ-UBND ngày 21/12/2016

01/01/2017

07

Quyết định

1967/2014/ QĐ-UBND ngày 25/6/2014

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 484/2017/ QĐ-UBND ngày 15/02/2017

01/3/2017

08

Quyết định

4095/2013/ QĐ-UBND ngày 21/11/2013

Ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 3363/2017/ QĐ-UBND ngày 07/9/2017

01/10/2017

09

Quyết định

2703/2012/ QĐ-UBND ngày 22/8/2012

Về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm sang khoáng sản nguyên khai làm cơ sở để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định số 3952/2017/ QĐ-UBND ngày 18/10/2017

01/11/2017

10

Quyết định

364/2012/ QĐ-UBND ngày 04/02/2012

Về việc Quy định giá trần dịch vụ nhà chung cư thu nhập thấp tại phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa

Quyết định số 2502/2017/ QĐ-UBND ngày 14/7/2017

01/8/2012

11

Quyết định

4670/2010/ QĐ-UBND ngày 27/12/2010

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 832/2017/ QĐ-UBND ngày 21/3/2017

30/03/2017

12

Quyết định

2541/2008/ QĐ-UBND ngày 19/8/2008

V/v sửa đổi Quyết định 2409/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 của UBND tỉnh về cơ chế khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 832/2017/ QĐ-UBND ngày 21/3/2017

30/03/2017

13

Quyết định

2409/2006/ QĐ-UBND ngày 05/9/2006

Về cơ chế khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 832/2017/ QĐ-UBND ngày 21/3/2017

30/03/2017

14

Quyết định

1350/2013/ QĐ-UBND ngày 25/4/2013

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 699/2017/ QĐ-UBND ngày 07/3/2017

18/3/2017

15

Quyết định

4296/2013/ QĐ-UBND ngày 04/12/2013

Ban hành Tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 1415/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017

15/5/2017

16

Quyết định

685/2007/ QĐ-UBND ngày 02/3/2007

V/v ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức

Quyết định số 1100/2017/ QĐ-UBND ngày 12/4/2017

24/4/2017

17

Quyết định

457/2015/ QĐ-UBND ngày 06/02/2015

V/v sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1323/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí cống đầu kênh và mức trần thu phí dịch vụ thủy nông nội đồng

Quyết định số 3494/2017/ QĐ-UBND ngày 15/9/2017

01/10/2017

18

Quyết định

717/2014/ QĐ-UBND ngày 17/3/2014

Ban hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và tổ chức công bố “thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 2392/2017/ QĐ-UBND ngày 06/7/2017

20/7/2017

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 649/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu649/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2018
Ngày hiệu lực13/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 649/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 649/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 649/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu649/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýLê Thị Thìn
       Ngày ban hành13/02/2018
       Ngày hiệu lực13/02/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 649/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 649/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Thanh Hóa

           • 13/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực