Quyết định 309/QĐ-HQAG

Quyết định 309/QĐ-HQAG năm 2016 về Quy trình quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra Địa điểm kiểm tra tập trung tại Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 309/QĐ-HQAG quản lý kiểm tra giám sát hải quan hàng hóa phương tiện vận tải An Giang 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 309/QĐ-HQAG

An Giang, ngày 20 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯA VÀO, ĐƯA RA ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỊNH BIÊN

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phi hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 998/QĐ-TCHQ ngày 15/4/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm kiểm tra tập trung của Công ty TNHH Đầu tư Đông Dương tại Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Tổng cục Hải quan tại công văn số 6163/TCHQ-GSQL ngày 04/7/2016

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Quy trình quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra Địa đim kiểm tra tập trung tại Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên của Công ty TNHH Đầu tư Đông Dương.

2. Mu sổ theo dõi hàng hóa xuất khẩu đưa vào, đưa ra địa điểm kiểm tra tập trung tại Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên của Công ty TNHH Đầu tư Đông Dương (gọi tắt là mẫu số 01).

3. Mu sổ theo dõi hàng hóa nhập khẩu đưa vào, đưa ra địa điểm kiểm tra tập trung tại Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên của Công ty TNHH Đầu tư Đông Dương (gọi tt là mẫu số 02).

4. Phiếu bàn giao hàng hóa đưa vào, đưa ra địa điểm kiểm tra tập trung tại Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên của Công ty TNHH Đầu tư Đông Dương (ký hiệu PBG - XK và PBG - NK).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên, Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Đông Dương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục GSQL v
HQ - TCHQ (để báo cáo);
-
BLĐ Cục (để phi hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, NV
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đinh Văn Tươi

 

QUY TRÌNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯA VÀO, ĐƯA RA ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỊNH BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 309/QĐ-HQAG ngày 20/7/2016)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

I. Phạm vi áp dụng:

Quy trình này áp dụng tại Cục Hải quan tỉnh An Giang để hướng dẫn việc quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận chuyển hàng hóa đưa vào, đưa ra Địa điểm kiểm tra tập trung tại Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên của Công ty TNHH Đầu tư Đông Dương, nằm trong địa bàn hoạt động Hải quan thuộc khu vực cửa khẩu đường bộ Quốc tế Tịnh Biên, cách Barie cửa khẩu về hướng nội địa 1 km (sau đây gọi tắt là Địa điểm kiểm tra tập trung) đã được Tổng cục Hải quan công nhận.

II. Đối tượng áp dụng

Cán bộ công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên.

III. Nguyên tắc chung

Chi cục Hi quan cửa khẩu Tịnh Biên có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, kiểm tra, giám sát theo quy định hiện hành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra Địa điểm kiểm tra tập trung; btrí cán bộ công chức thường xuyên giám sát, quản lý tại Địa điểm kiểm tra tập trung.

Về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, đưa ra Địa điểm kiểm tra tập trung Đông Dương được thực hiện theo quy định của Luật Hải quan; Luật Quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; các Nghị định; Thông tư; các văn bản hướng dẫn thi hành và Quy trình của Tổng cục Hi quan. Cùng với các văn bản pháp quy nêu trên, do tính đặc thù của địa bàn, đđảm bảo tính chặt chẽ không đxảy ra sai phạm Cục Hải quan tỉnh An Giang hướng dn cụ thể thêm một snội dung tại quy định cụ thể tại phần II.

Trong quá trình giám sát hàng hóa tại Địa điểm kiểm tra tập trung Đông Dương các bộ phận nghiệp vụ phải thường xuyên phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin với các lực lượng chức năng liên quan để đảm bảo quản lý chặt chẽ, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong khu vực.

Phần II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên:

1. Trách nhiệm của Lãnh đạo Chi cục:

- Chi cục trưởng có trách nhiệm tổ chức, bố trí cán bộ công chức thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa; phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra địa điểm kiểm tra tập trung đúng quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức quản lý sử dụng tốt trang thiết bị tại Địa điểm kiểm tra tập trung;

- Tổ chức lưu trữ đầy đủ hồ sơ, sổ sách, tài liệu phát sinh trong quá trình kiểm tra, giám sát có liên quan đến hàng hóa đưa vào, đưa ra địa điểm kiểm tra tập trung của tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc người điu khiển phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý hải quan tại Địa điểm kiểm tra tập trung;

- Chỉ đạo giải quyết các vướng mc và vụ việc kịp thời, đúng quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định hiện hành.

2. Trách nhiệm của cán bộ công chức khi được phân công, bố trí làm công tác kiểm tra, giám sát hải quan tại địa điểm kiểm tra tập trung:

- Hướng dẫn người khai hải quan khai báo trên tờ khai hải quan về địa điểm lưu kho theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Thực hiện giám sát trực tiếp, theo dõi, ghi sổ, kiểm tra việc cập nhật vào chương trình quản lý trên máy vi tính của Cty TNHH Đầu tư Đông Dương, giám sát chặt chẽ đối với tất c hàng hóa đưa vào, đưa ra và lưu giữ tại Địa điểm kiểm tra tập trung cho đến khi hàng hóa được thông quan;

- Kiểm tra thực tế hàng hóa theo đúng quy trình thủ tục hải quan hiện hành;

- Tổ chức phân khu hợp lý tại Địa điểm kiểm tra tập trung, yêu cầu phương tiện vận tải dừng đỗ theo đúng các khu vực đã được phân chia đthuận tiện cho công tác kiểm tra, giám sát;

- Thực hiện giám sát chặt chẽ phương tiện vận tải chở hàng hóa đưa vào, đưa ra và dừng đậu tại Địa điểm kiểm tra tập trung theo đúng quy định tại Mục 7 Phần V Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại thì báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Chi cục phụ trách đcó biện pháp kiểm tra đối chiếu tên hàng, lượng hàng, tình trạng bên ngoài của hàng hóa chở trên phương tiện vận tải; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với hồ sơ hải quan và xử lý theo quy định;

- Căn cứ vào thực tế phát sinh, Bộ phận kiểm tra, giám sát kho, bãi phải mở các loại sổ theo dõi, quản lý hàng hóa, phương tiện vận tải, gồm: Sổ theo dõi tờ khai kiểm tra thực tế, sổ theo dõi hàng hóa gửi kho, sổ theo dõi hàng hóa vi phạm;

- Thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất số liệu hàng hóa xuất nhập khẩu đưa vào, đưa ra, và số lượng hàng hóa tồn kho tại Địa điểm kiểm tra tập trung Đông Dương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định hiện hành.

II. Nhiệm vụ giám sát

- Thực hiện theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 25; điểm a, b khoản 4 Điều 38 Luật Hải quan năm 2014; Điều 34 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thtục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; điểm c.4.3 khoản 1 và khoản 3 Điều 51; Điều 52; điểm c2, d3 khoản 2 Điều 53 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; khoản 1 Điều 36 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan.

- Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên bố trí cán bộ công chức thường trực giám sát 24 giờ/7 ngày tại Địa điểm kiểm tra tập trung.

III. Phương thức giám sát:

Giám sát hải quan được thực hiện bằng các phương thức sau:

1. Niêm phong hải quan;

2. Công chức hải quan giám sát trực tiếp;

3. Giám sát bằng camera đã kết nối với Chi Cục HQCK Tịnh Biên và Phòng giám sát Hi quan tại Địa điểm kiểm tra tập trung.

IV. Giám sát hải quan hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu đến Địa điểm kiểm tra tập trung Đông Dương

- Đối với hàng hóa nhập khẩu không thể kiểm tra tại Barie cửa khẩu thì Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên phân công cán bộ công chức thực hiện giám sát trực tiếp từ cửa khẩu đến Địa điểm kiểm tra tập trung và lập Phiếu bàn giao (PBG-NK)và bàn giao cho bộ phận giám sát tại Địa điểm kiểm tra tập trung, ghi nhận tại sổ theo dõi (mẫu Ssố 02).

- Bộ phận giám sát tại Địa điểm kiểm tra giám sát hàng hóa lưu giữ tại Địa điểm kiểm tra tập trung cho đến khi hàng hóa được thông quan theo quy định tại Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015.

VI. Giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu vận chuyển từ Địa điểm kiểm tra tập trung Đông Dương đến cửa khẩu

- Đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển từ Địa điểm kiểm tra tập trung đến cửa khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên phân công cán bộ công chức thực hiện giám sát trực tiếp, lập phiếu bàn giao (PBG-XK) và bàn giao cho bộ phận giám sát tại cửa khẩu và ghi nhận tại s theo dõi (mu S s 01).

- Đối với hàng hóa xuất khẩu thay đổi phương tiện vận tải tại Địa điểm kiểm tra tập trung, cán bộ công chức thực hiện giám sát trực tiếp việc thay đi phương tiện vận tải và giám sát trực tiếp hàng hóa vận chuyển đến cửa khẩu, lập Biên bản bàn giao cho bộ phận giám sát tại cửa khẩu và ghi nhận tại sổ theo dõi (mẫu Sổ số 01).

- Công chức giám sát tại cửa khẩu xác nhận vào biên bản bàn giao để làm căn cứ xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát theo quy định tại Quyết định s 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 và xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên hệ thống

VII. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra thực tế tại Địa điểm kiểm tra tập trung:

Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên có trách nhiệm phân công cán bộ công chức đến địa điểm kiểm tra để kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại Luật Hải quan s 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Đối với hàng hóa xuất khẩu kiểm tra tại Địa điểm kiểm tra tập trung, cán bộ công chức sau khi thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa thì tiến hành các bước thủ tục theo quy định tại Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và bàn giao cho công chức giám sát trực tiếp hàng hóa vận chuyn đến cửa khẩu.

Đối với hàng hóa nhập khẩu kiểm tra tại Địa điểm kiểm tra tập trung, cán bộ công chức sau khi thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa thì thực hiện các bước thủ tục theo quy định tại Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thông quan hàng hóa.

VIII. Chế độ báo cáo

Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên có nhiệm vụ báo cáo về Cục Hải quan tỉnh An Giang (qua Phòng Nghiệp vụ) tình hình hoạt động, số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tồn kho của Địa điểm kiểm tra tập trung kèm theo nội dung báo cáo tổng hợp hàng tháng.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng Nghiệp vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên thực hiện Quy định này. Là đầu mối tiếp nhận các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, kiểm tra việc ghi sổ, theo dõi làm thủ tục hải quan và tham mưu cho Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh An Giang giải quyết.

- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên, Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Đông Dương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy trình này.

- Quá trình thực hiện nếu có các vấn đề vướng mắc phát sinh thì kịp thời báo cáo và đề xuất gửi về Cục (qua Phòng Nghiệp vụ) để được hướng dẫn thực hiện hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật để đảm bảo việc quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm./.

 

(Mẫu số 01 - xuất khẩu)

 

CỤC HẢI QUAN TỈNH AN GIANG
CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KH
U TỊNH BIÊN

 

 

 

SỔ

THEO DÕI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU ĐƯA VÀO ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG

 

 

 

 

NGÀY MỞ S: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU ĐƯA VÀO ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG

(Mu s01 - xuất khẩu)

STT

Thông tin vhàng hóa đưa vào địa điểm kiểm tra tập trung

Thông tin về hàng hóa đưa ra địa đim kiểm tra tập trung

Số tn

Ghi chú

Số/ngày t khai

S/ngày Phiếu bàn giao

Tên hàng

Số hiệu PTVT/ container

Số lượng

Trọng lượng

Số hiệu PTVT/ container

Tên hàng

Sng

Trọng lượng

Tên hàng

Slượng

Trọng lượng

(1)

(2)

 

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

(11)

 

(12)

(13)

(14)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mẫu số 02 - nhập khẩu)

 

CỤC HẢI QUAN TỈNH AN GIANG
CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KH
U TỊNH BIÊN

 

 

 

SỔ

THEO DÕI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯA VÀO ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG

 

 

 

 

NGÀY MỞ S: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

SỔ THEO DÕI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯA VÀO ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG

(Mu s 02 - nhập khẩu)

STT

Thông tin vhàng hóa đưa vào địa điểm kiểm tra tập trung

Thông tin về hàng hóa đưa ra địa đim kiểm tra tập trung

Số tn

Ghi chú

Số/ngày t khai

S/ngày Phiếu bàn giao

Số hiệu PTVT/ container

Tên hàng

Số lượng

Trọng lượng

Số hiệu PTVT/ container

Tên hàng

Sng

Trọng lượng

 

Tên hàng

Slượng

Trọng lượng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

(15)

(16)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PBG-XK

CỤC HẢI QUAN TỈNH AN GIANG
CHI CỤC HQXK TỊNH BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /PBG

Tịnh Biên, ngày ….. tháng ….. năm 2016

 

PHIẾU BÀN GIAO

Hàng hóa đưa từ Địa điểm kiểm tra tập trung Đông Dương ra cửa khẩu xuất

Hôm nay, lúc …………. giờ ……. phút, ngày ……. tháng …….. năm 2016, tại Địa điểm kiểm tra tập trung Đông Dương.

Chúng tôi gồm:

I. Cán bộ giám sát và áp tải hàng từ ĐĐKTTT ra cửa khẩu xuất (bên giao):

………………………………    :- Chức vụ: Công chức;

………………………………    :- Chức vụ: Công chức;

II. Cán bộ giám sát cổng barie số 1 (bên nhận):

………………………………    :- Chức vụ: Công chức;

NỘI DUNG

Vào ngày giờ kể trên, chúng tôi tiến hành áp tải trực tiếp hàng hóa và PTVT từ Địa điểm kiểm tra tập trung Đông Dương ra cửa khẩu xuất bàn giao cho Ông/ Bà: ………………………..…………., thực hiện giám sát hàng hóa xuất khẩu theo quy định.

Thông tin về lô hàng:

- Số tờ khai: ……………………………….………….; Lô hàng đã kiểm tra thực tế;

- Mặt hàng: ……………………………………………………………………………….…………;

- Số lượng: ………………………………………………………………………………………….;

- Vận chuyển trên PTVT biển kiểm soát số: ……………………………………………………..;

Sau khi hàng hóa đã xuất khẩu, cán bộ áp tải lô hàng có trách nhiệm ghi nhận vào sổ theo dõi (mẫu số 01) theo quy định.

 

Bên giao
(Ký, ghi họ tên)
……………………….

Bên nhận
(Ký, ghi họ tên)
……………………….

 

PBG-XK

CỤC HẢI QUAN TỈNH AN GIANG
CHI CỤC HQXK TỊNH BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /PBG

Tịnh Biên, ngày ….. tháng ….. năm 2016

 

PHIẾU BÀN GIAO

Hàng hóa đưa từ cửa khẩu đến Địa điểm kiểm tra tập trung Đông Dương

Hôm nay, lúc …………. giờ ……. phút, ngày ……. tháng …….. năm 2016, tại cửa khẩu Tịnh Biên

Chúng tôi gồm:

I. Cán bộ giám sát cổng barie số 1 (bên giao):

………………………………    :- Chức vụ: Công chức;

II. Cán bộ giám sát và áp tải từ cửa khẩu về ĐĐKTTT (bên nhận):

………………………………    :- Chức vụ: Công chức;

………………………………    :- Chức vụ: Công chức;

NỘI DUNG

Vào ngày giờ kể trên, tôi …………………………. thực hiện nhiệm vụ giám sát cổng barie số 1, tiến hành bàn giao cho 02 công chức giám sát, áp tải trực tiếp hàng hóa và PTBT từ cửa khẩu về Địa điểm kiểm tra tập trung Đông Dương, cụ thể như sau:

Mặt hàng: ………………………………………………………………………………………….;

Số lượng: ………………………………………………………………………………………….;

Vận chuyển trên PTVT biển kiểm soát số: ……………………………………………………….;

Lô hàng thay đổi PTVT □           / Lô hàng kiểm tra thực tế □

Sau khi áp tải lô hàng đưa vào Địa điểm kiểm tra tập trung, cán bộ giám sát có trách nhiệm ghi nhận vào sổ theo dõi (mẫu số 02) và giám sát theo quy định./.

 

Bên giao
(Ký, ghi họ tên)
……………………….

Bên nhận
(Ký, ghi họ tên)
……………………….

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 309/QĐ-HQAG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu309/QĐ-HQAG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2016
Ngày hiệu lực20/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 309/QĐ-HQAG

Lược đồ Quyết định 309/QĐ-HQAG quản lý kiểm tra giám sát hải quan hàng hóa phương tiện vận tải An Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 309/QĐ-HQAG quản lý kiểm tra giám sát hải quan hàng hóa phương tiện vận tải An Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu309/QĐ-HQAG
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýĐinh Văn Tươi
        Ngày ban hành20/07/2016
        Ngày hiệu lực20/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 309/QĐ-HQAG quản lý kiểm tra giám sát hải quan hàng hóa phương tiện vận tải An Giang 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 309/QĐ-HQAG quản lý kiểm tra giám sát hải quan hàng hóa phương tiện vận tải An Giang 2016

           • 20/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực