Quyết định 31/2004/QĐ-BBCVT

Quyết định 31/2004/QĐ-BBCVT về việc chuyển Công ty Xây dựng Bưu điện thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện do Bộ trưởng Bộ Bưu chính,viễn thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2004/QĐ-BBCVT chuyển Công ty Xây dựng Bưu điện thành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng


BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2004/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông.
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.
Căn cứ Nghị định số 51/CP ngày 01/8/1995 của Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam.
Căn cứ Văn bản số 261/CP-ĐMDN ngày 11/3/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp nhà nước và bộ phận doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2003-2005 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-BBCVT ngày 12/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa của Công ty Xây dựng Bưu điện thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Xét Công văn số 138/TCCB-HĐQT ngày 22/6/2004 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc đề nghị phê duyệt phương án cổ phần hóa và quyết định chuyển Công ty Xây dựng Bưu điện thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Xây dựng Bưu điện thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện từ thời điểm sau ngày Công ty cổ phần nhận được đăng ký kinh doanh và phù hợp với niên độ kế toán.

Tên giao dịch quốc tế: POST AND TELECOMMUNICATIONS INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.

Tên viết tắt: PTIC.

Trụ sở chính: Pháp Vân – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội.

Điều 2. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Xây dựng Bưu điện thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện, với nội dung chính như sau:

1. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần: 35.000.000.000 (Ba mươi lăm tỷ đồng), được chia thành 350.000 cổ phần phổ thông với giá trị mỗi cổ phần là 100.000 đồng, trong đó:

- Tỷ lệ vốn nhà nước (Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam là đại diện): 51% vốn điều lệ, tương ứng 178.500 cổ phần với tổng giá trị là 17.850.000.000 đồng.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 38.5% vốn điều lệ, tương ứng 134.750 cổ phần với tổng giá trị là 13.475.000.000 đồng, trong đó cổ phần ưu đãi bán cho người lao động trong Công ty: 49.405 cổ phần với tổng giá trị là 4.940.500.000 đồng, giá trị được ưu đãi: 1.482.150.000 đồng.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Công ty: 10.5% vốn điều lệ, tương ứng 36.750 cổ phần với tổng giá trị là 3.675.000.000 đồng.

2. Giá trị Công ty tại thời điểm cổ phần hóa (31/12/2001):

- Giá trị thực tế của Công ty: 95.187.968.544 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty: 10.590.324.854 đồng.

3. Hình thức cổ phần hóa:

Giữ nguyên phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn (theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP).

4. Về chi phí cổ phần hóa: Công ty làm các thủ tục, báo cáo Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện kinh doanh các ngành nghề sau:

1. Xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng theo quy định của pháp luật.

2. Tư vấn, thiết kế, lập dự án đầu tư các công trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng theo quy định của pháp luật.

3. Sản xuất vật liệu xây dựng và những vật liệu khác phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp và nhu cầu xây dựng dân dụng.

4. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

5. Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Xây dựng Bưu điện tổ chức bán cổ phần và Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện theo đúng các quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Bưu điện có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động và các tài liệu có liên quan cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây dựng Bưu điện, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Đình Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2004/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2004/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2004
Ngày hiệu lực03/08/2004
Ngày công báo19/07/2004
Số công báoTừ số 31 đến số 32
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2004/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 31/2004/QĐ-BBCVT chuyển Công ty Xây dựng Bưu điện thành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2004/QĐ-BBCVT chuyển Công ty Xây dựng Bưu điện thành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2004/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Đặng Đình Lâm
        Ngày ban hành09/07/2004
        Ngày hiệu lực03/08/2004
        Ngày công báo19/07/2004
        Số công báoTừ số 31 đến số 32
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 31/2004/QĐ-BBCVT chuyển Công ty Xây dựng Bưu điện thành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2004/QĐ-BBCVT chuyển Công ty Xây dựng Bưu điện thành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng

            • 09/07/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/07/2004

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/08/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực