Quyết định 31/2009/QĐ-UBND

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 31/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ ưu đãi phát triển kinh tế tập thể Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2009/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 31/2009/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 15 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã;
Căn cứ Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã;
Căn cứ Thông tư số 66/2006/TT-BTCngày 17 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã;
Theo đề nghị của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dưong tại Tờ trình số 59/TTr-LMHTX ngày 03 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động – Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Cung

 

QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định một số chính sách của tỉnh Bình Dương hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh về thành lập HTX, tuyên truyền, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, đất đai, tín dụng, xúc tiến thương mại, khuyến công, khuyến nông, ứng dụng chuyển giao khoa học - công nghệ, phát triển sản phẩm mới, các chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư hạ tầng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã (sau đây gọi chung là HTX) đăng ký và hoạt động theo Luật Hợp tác xã. Riêng chính sách hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng mở rộng đến quần chúng nhân dân và tổ hợp tác.

Chương II

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

Điều 3. Hỗ trợ thành lập Hợp tác xã

Các sáng lập viên chuẩn bị thành lập HTX viết đơn đề nghị hỗ trợ thành lập HTX có xác nhận của xã, phường, thị trấn nơi HTX sẽ đóng trụ sở gửi đến Liên minh Hợp tác xã tỉnh thẩm định (có quy định riêng) sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng). Đây là nguồn vốn công trợ, vốn không chia của HTX, hỗ trợ ban đầu cho HTX để tìm hiểu thông tin, nghiên cứu Luật Hợp tác xã và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, xây dựng điều lệ, kế hoạch dự án sản xuất kinh doanh, tổ chức Hội nghị thành lập HTX, trang bị phương tiện văn phòng.

Điều 4. Tuyên truyền, tập huấn

Việc tuyên truyền, tập huấn về kinh tế tập thể được triển khai rộng rãi đến toàn thể nhân dân trong tỉnh, Ban chỉ đạo kinh tế tập thể các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến chi hội cơ sở, tổ hợp tác, câu lạc bộ, nông dân sản xuất giỏi... được hỗ trợ toàn bộ chi phí về tài liệu, báo cáo viên, tiền ăn, công tác tổ chức lớp theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Đào tạo, bồi dưỡng

1. Về đào tạo: các chức danh trong Ban Quản trị, Ban Chủ nhiệm, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, cán bộ, xã viên làm việc chuyên môn, nghiệp vụ của HTX đáp ứng điều kiện của cơ sở chiêu sinh được HTX cử đi học theo hình thức chính quy hoặc tại chức từ đào tạo nghề đến đại học có đơn cam kết phục vụ HTX sau khi tốt nghiệp ít nhất 05 năm được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% học phí, từ năm thứ sáu trở đi được hỗ trợ thêm 10%, 10 năm trở lên được ngân sách Nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí theo quy định của cơ sở đào tạo.

2. Về bồi dưỡng: các chức danh trên và tổ trưởng tổ hợp tác khi được HTX, tổ hợp tác cử tham dự các khóa bồi dưỡng ngắn hạn được hưởng chế độ do Ban tổ chức khóa học quy định.

Điều 6. Đất đai

1. HTX có nhu cầu sử dụng đất được thực hiện theo Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định hướng dẫn hồ sơ giao đất, thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các HTX trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. HTX được quyền thuê đất trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, tiểu khu công nghiệp làng nghề để phát triển sản xuất kinh doanh và được hưởng các ưu đãi như doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

3. HTX di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ra khỏi khu quy hoạch được hưởng chính sách như đối với doanh nghiệp.

Điều 7. Tài chính, tín dụng

1. Xã viên HTX nông nghiệp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn điền.

2. HTX được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ bảo vệ môi trường để đầu tư các dự án được Quỹ đầu tư phát triển và Liên minh Hợp tác xã tỉnh thẩm định có tính khả thi để sản xuất kinh doanh, đổi mới phát triển sản phẩm, đổi mới phát triển công nghệ, kỹ thuật, phát triển thị trường với mức vay từ 40% - 70% tổng mức đầu tư dự án.

Điều 8. Xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường

1. HTX có sản phẩm tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài được ngân sách hỗ trợ 50% tiền thuê mặt bằng, chi phí vận chuyển sản phẩm, hàng hóa trong suốt thời gian hội chợ.

2. HTX được hỗ trợ 100% kinh phí cho công tác bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp, kỹ năng xúc tiến thương mại, bao gồm: tài liệu, hỗ trợ tiền ăn, ngủ đêm học viên ở xa, giảng viên, tổ chức lớp học...

3. HTX được ngân sách hỗ trợ 50% cho việc khảo sát, tìm kiếm thị trường trong nước hoặc nước ngoài để hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh, liên kết, học hỏi kinh nghiệm.

Điều 9. Hỗ trợ khuyến công, khuyến nông, ứng dụng, chuyển giao khoa học – công nghệ

1. HTX được hỗ trợ toàn bộ kinh phí đào tạo nghề cho xã viên, người lao động đúng với ngành nghề HTX đang hoạt động và được hỗ trợ 50% chi phí cho việc di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch của tỉnh.

2. HTX được hỗ trợ 30 - 50% tổng kinh phí dự án trong chương trình xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi.

3. HTX, tổ hợp tác được ưu tiên hỗ trợ từ các chương trình khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh của tỉnh.

(Các nội dung hỗ trợ trong Điều 8, Điều 9 nêu trên nằm trong Chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm).

Điều 10. Hỗ trợ giải quyết việc làm

HTX có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho từ 05 lao động trở lên được vay vốn ưu đãi từ Chương trình quốc gia giải quyết việc làm của Trung ương và của tỉnh.

Điều 11. Đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng

Hàng năm, ngân sách tỉnh ưu tiên bố trí kế hoạch để đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông, điện, cấp nước ở những nơi có nhiều HTX, xã viên.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các huyện và thị xã có trách nhiệm hàng năm tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học - công nghệ, giải quyết việc làm, thành lập mới HTX vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện, thị xã báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư .

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp và phân bổ ngân sách để thực hiện các chính sách tại quy định này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm xây dựng cơ chế tài chính quy định về lập kế hoạch thanh toán các khoản hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX theo quy định này.

4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kế hoạch hỗ trợ kinh tế tập thể hàng năm từ các Sở, ngành, huyện, thị xã và tổ chức thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ HTX, Liên hiệp HTX.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện chính sách hạn điền sử dụng đất nông nghiệp.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị có liên quan hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX thuộc trách nhiệm của từng ngành và đưa vào kế hoạch, chương trình, dự án chung của ngành và của tỉnh; đồng thời hướng dẫn các HTX triển khai thực hiện.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã lập kế hoạch, tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích của các HTX sử dụng xây dựng trụ sở, nhà kho, nhà xưởng, sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp và đất đai tổ chức sản xuất nông nghiệp tập trung của HTX./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2009
Ngày hiệu lực25/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2009/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2009/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýLê Thanh Cung
       Ngày ban hành15/05/2009
       Ngày hiệu lực25/05/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 31/2009/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2009/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Dương