Quyết định 51/2012/QĐ-UBND

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 31/2009/QĐ-UBND

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX đã được thay thế bởi Quyết định 31/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ ưu đãi phát triển kinh tế tập thể Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2012/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2012/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA “QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2009/QĐ-UBND NGÀY 15/5/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Hp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã;

Căn cứ Thông tư s 02/2006/TT-BKH ngày 13/02/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã;

Căn cứ Thông tư số 88/2005/NĐ-CP">66/2006/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hp tác xã chuẩn bị thành lập, các đi tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 30/12/2004;

Theo đề nghị của Liên minh Hp tác xã tỉnh Bình Dương tại Tờ trình số: 286/TTr-LMHTX ngày 16 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương” ban hành kèm theo Quyết định s31/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của y ban nhân dân tỉnh Bình Dương, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Các hợp tác xã thành lập mới (sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc tỉnh), người đại diện pháp nhân hợp tác xã tiến hành lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ thành lập HTX gửi đến UBND cấp huyện thẩm định theo quy định và sẽ được Ngân sách cấp huyện chi hỗ trợ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng). Đây là nguồn vốn công trợ, vốn không chia của HTX, hỗ trợ ban đầu cho HTX để tìm hiểu thông tin, nghiên cứu Luật Hợp tác xã và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, xây dựng Điều lệ, kế hoạch, dự án sản xuất kinh doanh, tổ chức Hội nghị thành lập HTX, trang thiết bị văn phòng.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 như sau:

“2. HTX được vay vốn tQuỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ Phát triển Khoa học - Công nghệ để đầu tư các dự án đã được cấp có thẩm quyền thẩm định có tính khả thi để sản xuất kinh doanh, đổi mới phát triển sản phẩm, đổi mới phát triển công nghệ, kỹ thuật, phát triển thị trường với mức vay từ 40% - 70% tổng mức đầu tư dự án.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 như sau:

1. y ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm hàng năm tổng hp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học-công nghệ, giải quyết việc làm, thành lập mới HTX vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của cấp huyện báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phvà Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Liên minh HTX Việt Nam;
- Như Điều 3;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, Các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- LĐVP, Tạo, Hg, TH, HCTC;
-
Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CH
TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 51/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/11/2012
Ngày hiệu lực 06/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 51/2012/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 51/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Lê Thanh Cung
Ngày ban hành 26/11/2012
Ngày hiệu lực 06/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 51/2012/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX

Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2012/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX