Quyết định 31/2010/QĐ-UBND

Quyết định 31/2010/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông Vận tải do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Quyết định 31/2010/QĐ-UBND bổ nhiệm Trưởng Phó thuộc Sở Giao thông Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 12/2019/QĐ-UBND bổ nhiệm Trưởng và Phó phòng Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2010/QĐ-UBND bổ nhiệm Trưởng Phó thuộc Sở Giao thông Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2010/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 136/2004/NĐ-CP ngày 16/6/2004 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2005/TT-LT ngày 06/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải - Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra vận tải ở địa phương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05/12/2008 của Bộ Giao thông Vận tải - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông tại Văn bản số 495/SGTVT-VP ngày 13/7/2010 về việc ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Trưởng ban, Phó trưởng ban; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông Vận tải, (sau đây gọi chung là Trưởng, Phó phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông Vận tải).

Điều 2. Tiêu chuẩn chung

1. Về phẩm chất chính trị:

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng; đấu tranh chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ;

b) Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân;

c) Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

d) Gương mẫu về đạo đức, lối sống; có tác phong dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ;

đ) Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham nhũng, lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Trung thực, không cơ hội và bè phái, gắn bó mật thiết với công chức, viên chức, lao động trong đơn vị, được công chức, viên chức, lao động tín nhiệm;

e) Không vi phạm những quy định công chức không được làm.

2. Về năng lực công tác:

a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức và khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

b) Nắm vững các văn bản của cấp trên, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, lĩnh vực công tác của phòng, ban, đơn vị và các lĩnh vực khác có liên quan; có khả năng nghiên cứu, hướng dẫn, tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản của cấp trên về lĩnh vực chuyên môn được giao; tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo cấp trên các chương trình, kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực phụ trách;

c) Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương và của ngành giao thông Vận tải để phục vụ cho công tác của mình; hiểu biết sâu về nghiệp vụ quản lý lĩnh vực chuyên môn được giao;

d) Có khả năng: Tập hợp công chức, viên chức, lao động; phát huy được trí tuệ tập thể của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động, công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Về trình độ:

a) Tốt nghiệp Đại học trở lên; có trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh lãnh đạo được bổ nhiệm;

b) Có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

c) Có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên;

d) Có trình độ tin học từ A trở lên, biết sử dụng thành thạo máy vi tính trong công tác quản lý điều hành và phục vụ chuyên môn nghiệp vụ;

đ) Có trình độ ngoại ngữ: Trình độ A trở lên.

4. Ngoài các tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 2 Quyết định này, cán bộ, công chức, viên chức được xem xét bổ nhiệm vào các chức danh Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra Giao thông Vận tải phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3. Điều kiện bổ nhiệm

1. Là cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch từ chuyên viên hoặc tương đương trở lên. Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 2, Quyết định này. Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác minh theo quy định.

2. Trong quy hoạch cán bộ của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Có thời gian công tác từ 05 năm trở lên đối với chức danh Trưởng phòng và tương đương, 03 năm trở lên đối với chức danh Phó trưởng phòng và tương đương, trong đó có ít nhất 02 năm làm công tác về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành dự kiến được xem xét bổ nhiệm, trừ trường hợp bổ nhiệm vào các chức danh mà pháp luật có quy định khác.

4. Đảm bảo đúng độ tuổi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định hiện hành.

5. Không trong thời gian chấp hành án hình sự theo quyết định của Tòa án, hoặc thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

1. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Xây dựng quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức vào các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Trưởng ban, Phó trưởng ban; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông Vận tải;

c) Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động Trưởng, Phó các cơ quan chuyên môn; trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông Vận tải theo quy định.

2. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giao thông Vận tải; (Báo - Thường trực Tỉnh uỷ; cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 5;
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2010/QĐ-UBND bổ nhiệm Trưởng Phó thuộc Sở Giao thông Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2010/QĐ-UBND bổ nhiệm Trưởng Phó thuộc Sở Giao thông Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýĐỗ Văn Chiến
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 31/2010/QĐ-UBND bổ nhiệm Trưởng Phó thuộc Sở Giao thông Tuyên Quang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2010/QĐ-UBND bổ nhiệm Trưởng Phó thuộc Sở Giao thông Tuyên Quang