Quyết định 31/2017/QĐ-UBND

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 68/2007/QĐ-UBND Quy chế phối hợp về tổ chức và hướng dẫn hồ sơ thủ tục, quy trình cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2017/QĐ-UBND cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2017/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 11 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2007/QĐ-UBND NGÀY 21/12/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ TỔ CHỨC VÀ HƯỚNG DẪN HỒ SƠ THỦ TỤC, QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1712/TTr-SVHTTDL ngày 13 tháng 7 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về tổ chức và hướng dẫn hồ sơ thủ tục, quy trình cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Lý do bãi bỏ: Không phù hợp với Luật Quảng cáo năm 2012; Điều 14 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VH,TT&DL;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TTTU; TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP, các Phòng, TTTH-CB;
- Lưu: VT (T-1520
/7).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2017
Ngày hiệu lực21/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 31/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2017/QĐ-UBND cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2017/QĐ-UBND cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành11/08/2017
       Ngày hiệu lực21/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2017/QĐ-UBND cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2017/QĐ-UBND cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông Bình Phước

           • 11/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực