Quyết định 31/2019/QĐ-UBND

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2019/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ một s quy định trong các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến các xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết s 05/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 395/TTr-SNV ngày 05 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương, cụ th:

1. Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 13 xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.

3. Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cụ
c Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT
. Tỉnh ủy, TT. HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- U
BMTTQVN tỉnh;
- Như Điều 3;
- TT. HĐND huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về PL - S
Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website t
nh;
- L
ĐVP, NC, KGVX, TH, HCTC;
- Lưu: VT, Lh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2019
Ngày hiệu lực25/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ tỉnh Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thanh Liêm
       Ngày ban hành13/12/2019
       Ngày hiệu lực25/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ tỉnh Bình Dương

           • 13/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực