Quyết định 33/2014/QĐ-UBND

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND thu hút người có học hàm học vị về công tác Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ tỉnh Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 25/12/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2014/QĐ-UBND thu hút người có học hàm học vị về công tác Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2014/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH THU HÚT NGƯỜI CÓ HỌC HÀM, HỌC VỊ VỀ CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND8 ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa VIII - Kỳ họp thứ 12 về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 518/TTr-SNV ngày 05 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một như sau:

1. Đối tượng thu hút

Đối tượng thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một là người Việt Nam có hộ khẩu trong tỉnh và ngoài tỉnh, theo danh mục các ngành nghề, học hàm, học vị do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, bao gồm:

a) Tiến sĩ - Giảng viên chính, Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên đang công tác ngoài ngành giáo dục và đào tạo có nguyện vọng chuyển về Trường Đại học Thủ Dầu Một để làm công tác giảng dạy.

2. Ngành nghề và điều kiện thu hút

a) Các ngành nghề thu hút phải phù hợp với mã ngành dự kiến mở và đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường chưa có hoặc chưa đủ theo quy định.

b) Người được thu hút phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

- Có đủ năng lực và điều kiện để giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học theo quy định;

- Còn trong độ tuổi lao động theo quy định pháp luật và cam kết phục vụ tại Trường Đại học Thủ Dầu Một tối thiểu là 05 năm (áp dụng cho tất cả các trình độ);

- Không trong thời gian chịu kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế...;

- Người tốt nghiệp Thạc sĩ loại giỏi phải có điểm trung bình chung các môn học từ 8,0 trở lên, không có môn nào dưới 7 và điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp từ 9 trở lên. Người tốt nghiệp Thạc sĩ các cơ sở giáo dục ở nước ngoài hoặc liên kết với nước ngoài phải đạt từ loại giỏi trở lên theo xếp hạng/phân loại của cơ sở giáo dục đó;

- Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

c) Điều kiện cam kết

Người có học hàm, học vị được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một phải cam kết phục vụ tối thiểu là 05 năm thì được hưởng chế độ trợ cấp thu hút 01 lần.

d) Chế độ ưu đãi, trợ cấp, hỗ trợ quy định tại khoản 3 Điều này được áp dụng chung cho mọi đối tượng được đào tạo trong nước, ở nước ngoài hoặc liên kết với nước ngoài khi được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.

3. Các chế độ thu hút

a) Chế độ ưu đãi chung

- Được bố trí làm việc đúng chuyên môn, bồi dưỡng thêm về chuyên ngành (nếu cần);

- Được tạo điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc, điều kiện sinh hoạt để phát huy khả năng nghiên cứu khoa học, giảng dạy, công tác;

- Được xem xét bổ nhiệm vào các chức vụ nếu có năng lực, triển vọng và phục vụ lâu dài.

b) Chế độ trợ cấp thu hút đối với người ở ngoài tỉnh

Người ở ngoài tỉnh được thu hút, kể cả tiếp nhận về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một thì ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung được trợ cấp như sau:

- Tiến sĩ - Giảng viên chính: 200.000.000 đồng;

- Tiến sĩ: 180.000.000 đồng;

- Thạc sĩ tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên: 100.000.000 đồng.

c) Chế độ trợ cấp thu hút đối với người trong tỉnh

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong tỉnh có học vị Tiến sĩ - Giảng viên chính, Tiến sĩ được hưởng trợ cấp theo các mức quy định như đối với người ngoài tỉnh. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã được hưởng chế độ thu hút theo chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh nếu chưa thực hiện đủ thời gian cam kết thì thời gian công tác còn lại được cộng vào thời gian phải phục vụ khi được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.

- Cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh cử đi đào tạo sau đại học, hiện có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên đang công tác ở các cơ quan ngoài ngành giáo dục và đào tạo tại tỉnh Bình Dương, có nguyện vọng chuyển công tác về Trường Đại học Thủ Dầu Một, ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, được hưởng trợ cấp như sau:

+ Tiến sĩ: 35.000.000 đồng;

+ Thạc sĩ: 20.000.000 đồng.

- Cán bộ, công chức, viên chức tự túc kinh phí đào tạo có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên đang công tác ở các cơ quan ngoài ngành giáo dục và đào tạo tại tỉnh Bình Dương, có nguyện vọng chuyển công tác về Trường Đại học Thủ Dầu Một, ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, được hưởng trợ cấp như sau:

+ Tiến sĩ: 45.000.000 đồng;

+ Thạc sĩ: 25.000.000 đồng.

- Công chức, viên chức của Trường Đại học Thủ Dầu Một được đào tạo theo quy hoạch và được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của tỉnh thì không được hưởng chế độ thu hút theo các nội dung nêu trên.

- Người trong tỉnh có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên được tuyển dụng mới, ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, được hưởng trợ cấp theo các mức quy định như đối với người ở ngoài tỉnh được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.

d) Các chế độ hỗ trợ khác

- Ngoài chế độ thu hút nêu trên, người có trình độ Thạc sĩ trở lên, kể cả các trường hợp không thuộc diện thu hút, về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một được hỗ trợ tiền thuê nhà ở bằng 0,7 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với người ở trong và ngoài tỉnh có khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc từ 20 km trở lên. Thời gian được hưởng chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà ở là 05 năm kể từ ngày đến nhận công tác.

- Được hỗ trợ thêm cho đủ 100% lương bậc khởi điểm của ngạch viên chức đang xếp trong thời gian tập sự (đối với trường hợp tuyển mới).

4. Nghĩa vụ và trách nhiệm vật chất của người được thu hút

a) Người được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một có nghĩa vụ thực hiện đúng thời hạn cam kết phục vụ; chịu sự quản lý và phân công, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền.

b) Trong thời gian thực hiện cam kết nếu cá nhân có nguyện vọng chuyển công tác hợp lý sẽ được xem xét giải quyết và cá nhân phải bồi hoàn lại số tiền tương ứng theo tỷ lệ thời gian chưa thực hiện theo cam kết.

c) Trong thời gian cam kết phục vụ mà tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, chuyển công tác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền, không hoàn thành nhiệm vụ theo đánh giá của Trường trong thời gian 02 năm liên tiếp hoặc các trường hợp khác do lỗi chủ quan của người được thu hút thì phải bồi hoàn số tiền trợ cấp thu hút đã nhận theo tỉ lệ thời gian cam kết phục vụ trừ đi thời gian đã công tác. Thời hạn hoàn trả là 03 tháng kể từ khi có quyết định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Nếu không hoàn trả trong thời hạn quy định, Trường sẽ lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian áp dụng chính sách thu hút

Chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một được áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trường Đại học Thủ Dầu Một

a) Hàng năm, Trường Đại học Thủ Dầu Một xây dựng danh mục ngành nghề, học hàm, học vị cần thu hút trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước ngày 31/12 để thực hiện cho năm sau.

b) Căn cứ danh mục được phê duyệt, Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, đánh giá đối với các ứng viên trước khi thu hút về công tác tại Trường theo trình tự thủ tục quy định của Nhà nước. Sau khi có văn bản tiếp nhận hoặc phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền, Trường tiến hành ký kết hợp đồng lao động, phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng thu hút phát huy tốt năng lực.

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ theo quy định cho người được thu hút. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những trường hợp không nhận công tác, bỏ việc, thôi việc, chuyển công tác và lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật những trường hợp không thực hiện đúng cam kết.

d) Thu hồi và nộp vào ngân sách Nhà nước chế độ trợ cấp một lần đối với các trường hợp vi phạm cam kết.

2. Sở Tài chính

a) Cân đối, bố trí dự toán ngân sách hàng năm, đảm bảo kinh phí để thực hiện các chế độ theo chính sách này;

b) Hướng dẫn việc sử dụng, thu hồi kinh phí cho đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí thực hiện các chế độ đã ban hành.

3. Sở Nội vụ

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh danh mục ngành nghề, học hàm, học vị cần thu hút và giải quyết chế độ cho các đối tượng được thu hút theo đề nghị của Trường Đại học Thủ Dầu Một;

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để các đối tượng thu hút thực hiện việc hưởng chính sách thu hút;

c) Báo cáo kết quả thu hút và hiệu quả của chính sách này cho Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 01/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Trường Đại học Thủ Dầu Một;
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- Chuyên viên VP; Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, N, HCTC.

TM. ỦY BAN NHAN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2019
Cập nhật4 tháng trước
(30/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2014/QĐ-UBND thu hút người có học hàm học vị về công tác Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 33/2014/QĐ-UBND thu hút người có học hàm học vị về công tác Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu33/2014/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
      Người kýLê Thanh Cung
      Ngày ban hành10/09/2014
      Ngày hiệu lực01/01/2015
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2019
      Cập nhật4 tháng trước
      (30/09/2020)

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 33/2014/QĐ-UBND thu hút người có học hàm học vị về công tác Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2014/QĐ-UBND thu hút người có học hàm học vị về công tác Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương