Quyết định 30/2012/QĐ-UBND

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND quy định về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND chính sách thu hút người có học hàm học học vị đã được thay thế bởi Quyết định 33/2014/QĐ-UBND thu hút người có học hàm học vị về công tác Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2012/QĐ-UBND chính sách thu hút người có học hàm học học vị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2012/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 01 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH THU HÚT NGƯỜI CÓ HỌC HÀM, HỌC VỊ VỀ CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND8 ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa VIII - Kỳ họp thứ 4 về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 456/TTr-SNV ngày 26 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương như sau:

1. Đối tượng thu hút

Đối tượng thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một là người Việt Nam có hộ khẩu trong tỉnh và ngoài tỉnh, bao gồm:

a) Giáo sư, Giáo sư - Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Tiến sĩ, Thạc sĩ; Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp II, Chuyên khoa cấp I, người có trình độ đại học chính quy tốt nghiệp loại khá trở lên chuyên ngành Y, Dược.

b) Cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ đang công tác ngoài ngành giáo dục và đào tạo có nguyện vọng chuyển về Trường Đại học Thủ Dầu Một để làm công tác giảng dạy.

2. Ngành nghề và điều kiện thu hút

a) Các ngành nghề thu hút phải phù hợp với mã ngành dự kiến mở và đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường chưa có hoặc chưa đủ theo quy định.

b) Người được thu hút phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

- Có đủ năng lực và điều kiện để giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học theo quy định.

- Còn trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật và cam kết phục vụ tại Trường Đại học Thủ Dầu Một tối thiểu là 05 năm (áp dụng cho tất cả các trình độ).

- Không trong thời gian chịu kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế…

c) Điều kiện cam kết

Người có học hàm, học vị được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một phải cam kết phục vụ tối thiểu là 05 năm thì được hưởng chế độ trợ cấp thu hút 01 lần.

3. Các chế độ thu hút

a) Chế độ ưu đãi chung

- Được bố trí làm việc đúng chuyên môn, bồi dưỡng về chuyên ngành (nếu cần).

- Được tạo điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc, điều kiện sinh hoạt để phát huy khả năng nghiên cứu khoa học, giảng dạy, công tác.

- Được xem xét bổ nhiệm vào các chức vụ nếu có năng lực, triển vọng và phục vụ lâu dài.

b) Chế độ trợ cấp thu hút đối với người có học hàm, học vị thuộc các ngành (trừ ngành y, dược)

● Chế độ trợ cấp thu hút đối với người ở ngoài tỉnh

Người ở ngoài tỉnh được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, tùy theo học hàm, học vị được trợ cấp như sau:

* Người có học hàm, học vị được đào tạo trong nước:

- Giáo sư, Giáo sư - Tiến sĩ: 160.000.000 đồng.

- Phó Giáo sư, Phó Giáo sư - Tiến sĩ: 140.000.000 đồng.

- Tiến sĩ: 120.000.000 đồng.

- Thạc sĩ:

+ Tốt nghiệp với số điểm đạt loại giỏi: 100.000.000 đồng.

+ Tốt nghiệp các loại còn lại: 80.000.000 đồng.

* Người có học hàm, học vị được đào tạo ở nước ngoài:

- Giáo sư, Giáo sư - Tiến sĩ: 200.000.000 đồng.

- Phó Giáo sư, Phó giáo sư - Tiến sĩ: 175.000.000 đồng.

- Tiến sĩ: 150.000.000 đồng.

- Thạc sĩ:

+ Tốt nghiệp với số điểm đạt loại giỏi: 110.000.000 đồng.

+ Tốt nghiệp các loại còn lại: 90.000.000 đồng.

* Người có học hàm, học vị thuộc các ngành Kiến trúc, Xây dựng, Công nghệ thông tin (phần mềm):

- Đào tạo trong nước:

+ Giáo sư, Giáo sư - Tiến sĩ: 185.000.000 đồng.

+ Phó Giáo sư, Phó Giáo sư - Tiến sĩ: 160.000.000 đồng.

+ Tiến sĩ:  140.000.000 đồng.

+ Thạc sĩ:

. Tốt nghiệp với số điểm đạt loại giỏi: 110.000.000 đồng.

. Tốt nghiệp các loại còn lại: 90.000.000 đồng.

- Đào tạo ở nước ngoài:

+ Giáo sư, Giáo sư - Tiến sĩ: 230.000.000 đồng.

+ Phó Giáo sư, Phó Giáo sư - Tiến sĩ: 200.000.000 đồng.

+ Tiến sĩ:  170.000.000 đồng.

+ Thạc sĩ:

. Tốt nghiệp với số điểm đạt loại giỏi: 115.000.000 đồng.

. Tốt nghiệp các loại còn lại: 95.000.000 đồng.

● Chế độ trợ cấp thu hút đối với người trong tỉnh

* Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong tỉnh có học hàm Giáo sư, Giáo sư - Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Phó Giáo sư - Tiến sĩ được hưởng trợ cấp theo các mức quy định như đối với người ngoài tỉnh.

* Cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh cử đi đào tạo sau đại học, hiện có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ đang công tác ở các cơ quan ngoài ngành giáo dục và đào tạo tại tỉnh Bình Dương, có nguyện vọng chuyển công tác về Trường Đại học Thủ Dầu Một, ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, được hưởng trợ cấp như sau:

- Tiến sĩ: 35.000.000 đồng.

- Thạc sĩ: 20.000.000 đồng.

* Cán bộ, công chức, viên chức tự túc kinh phí đào tạo có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ đang công tác ở các cơ quan ngoài ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương, có nguyện vọng chuyển công tác về Trường Đại học Thủ Dầu Một, ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, được hưởng trợ cấp như sau:

- Tiến sĩ: 45.000.000 đồng.

- Thạc sĩ: 25.000.000 đồng.

* Người trong tỉnh có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ được tuyển dụng mới, ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, được hưởng trợ cấp theo các mức quy định như đối với người ở ngoài tỉnh được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.

* Công chức, viên chức của Trường Đại học Thủ Dầu Một được đào tạo theo quy hoạch và được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của tỉnh thì không được hưởng chế độ thu hút theo các nội dung nêu trên.

● Chế độ trợ cấp thu hút đối với người được đào tạo theo hình thức liên kết với nước ngoài

* Người có trình độ sau đại học có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp các chương trình đào tạo liên kết giữa các cơ sở đào tạo trong nước với các cơ sở đào tạo nước ngoài và được các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp văn bằng (trong đó đào tạo giai đoạn 1 trong nước và giai đoạn 2 ở nước ngoài) được thu hút về Trường Đại học Thủ Dầu Một được hưởng trợ cấp như sau:

- Tiến sĩ: 135.000.000 đồng.

- Thạc sĩ:

+ Tốt nghiệp với số điểm đạt loại giỏi: 105.000.000 đồng.

+ Tốt nghiệp các loại còn lại: 85.000.000 đồng.

* Người có trình độ sau đại học có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp chương trình đào tạo liên kết giữa các cơ sở đào tạo trong nước với các cơ sở đào tạo nước ngoài và được cơ sở đào tạo nước ngoài cấp bằng (có thời gian học toàn bộ ở trong nước) được thu hút về Trường Đại học Thủ Dầu Một được hưởng chế độ thu hút như đối với trường hợp đào tạo trong nước.

c) Chế độ trợ cấp thu hút đối với người có học hàm, học vị thuộc ngành Y, Dược

Người được thu hút về Trường Đại học Thủ Dầu Một thì ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định chung, tùy theo học hàm, học vị được trợ cấp như sau:

● Đối với người được đào tạo trong nước

* Người tốt nghiệp chưa công tác, người công tác dưới 5 năm ngoài tỉnh và người đang công tác tại các cơ sở y tế ngoài công lập trong tỉnh:

- Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú:

+ Tốt nghiệp với số điểm đạt loại giỏi: 220.000.000 đồng.

+ Tốt nghiệp các loại còn lại: 200.000.000 đồng.

- Chuyên khoa cấp I: 170.000.000 đồng.

- Bác sĩ, Dược sĩ:

+ Tốt nghiệp đạt loại giỏi: 160.000.000 đồng.

+ Tốt nghiệp đạt loại khá: 150.000.000 đồng.

* Người có thâm niên công tác trên 5 năm, làm việc đúng chuyên ngành:

- Đối với người ngoài tỉnh và người đang công tác tại các cơ sở y tế ngoài công lập trong tỉnh:

+ Giáo sư - Tiến sĩ: 400.000.000 đồng.

+ Phó Giáo sư - Tiến sĩ: 350.000.000 đồng.

+ Tiến sĩ:  300.000.000 đồng.

+ Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú: 250.000.000 đồng.

+ Chuyên khoa cấp II: 250.000.000 đồng.

+ Chuyên khoa cấp I: 220.000.000 đồng.

+ Bác sĩ, Dược sĩ tốt nghiệp loại khá trở lên: 200.000.000 đồng.

- Đối với người đang công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương có đủ điều kiện và năng lực giảng dạy được bố trí làm công tác giảng dạy đại học:

+ Người đã được tỉnh cử đi đào tạo:

. Tiến sĩ: 90.000.000 đồng.

. Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú: 70.000.000 đồng.

. Chuyên khoa cấp II: 70.000.000 đồng.

. Chuyên khoa cấp I: 50.000.000 đồng.

+ Người tự túc kinh phí đào tạo:

. Tiến sĩ: 120.000.000 đồng.

. Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú: 100.000.000 đồng.

. Chuyên khoa cấp II: 100.000.000 đồng.

. Chuyên khoa cấp I: 80.000.000 đồng.

● Đối với người tốt nghiệp ở nước ngoài

Tùy theo ngành học và quốc gia đào tạo, tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Chế độ thu hút tối đa không quá 600.000.000 đồng.

d) Các chế độ hỗ trợ khác

- Ngoài chế độ thu hút nêu trên, người có học hàm, học vị ngoài tỉnh; người ở trong tỉnh nhưng cư ngụ cách Trường từ 30 km trở lên được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một còn được hưởng các chế độ hỗ trợ như sau:

+ Tiền thuê nhà ở: 1.000.000 đồng/tháng.

+ Tiền tàu xe: 1.000.000 đồng/tháng.

Chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà ở và tiền tàu xe được giải quyết 10 tháng/năm. Thời gian hưởng là 05 năm kể từ khi được thu hút về Trường công tác.

- Được phụ cấp thêm cho đủ 100% lương bậc khởi điểm của ngạch viên chức đang xếp trong thời gian tập sự (đối với trường hợp tuyển mới).

4. Thời gian thực hiện chính sách thu hút

Chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một được thực hiện đến năm 2020.

5. Nghĩa vụ và trách nhiệm vật chất của người được thu hút

a) Người được thu hút về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một có nghĩa vụ thực hiện đúng thời hạn cam kết phục vụ; chịu sự quản lý và phân công, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền.

b) Trong thời gian thực hiện cam kết nếu cá nhân có nguyện vọng chuyển công tác hợp lý sẽ được xem xét giải quyết và cá nhân phải bồi hoàn lại số tiền tương ứng theo tỷ lệ thời gian chưa thực hiện theo cam kết.

c) Trong thời gian cam kết phục vụ mà tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, chuyển công tác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền, không hoàn thành nhiệm vụ theo đánh giá của Trường trong thời gian 02 năm liên tiếp hoặc các trường hợp khác do lỗi chủ quan của người được thu hút thì phải bồi hoàn số tiền trợ cấp thu hút đã nhận theo tỉ lệ thời gian cam kết phục vụ trừ đi thời gian đã công tác. Thời hạn hoàn trả là 03 tháng kể từ khi có quyết định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Nếu không hoàn trả trong thời hạn quy định, Trường sẽ lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trường Đại học Thủ Dầu Một

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về ngành nghề, số lượng lao động cần thu hút. Sau khi có văn bản tiếp nhận hoặc phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền, tiến hành ký kết hợp đồng lao động, phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng thu hút phát huy tốt năng lực.

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, đánh giá đối với các trường hợp tốt nghiệp ở nước ngoài trước khi thu hút về công tác tại Trường.

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ theo quy định cho người được thu hút. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những trường hợp không nhận công tác, bỏ việc, thôi việc, chuyển công tác và lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật những trường hợp không thực hiện đúng cam kết.

d) Thu hồi và nộp vào ngân sách Nhà nước chế độ trợ cấp một lần đối với các trường hợp vi phạm cam kết.

2. Sở Tài chính

a) Cân đối, bố trí dự toán ngân sách hàng năm, đảm bảo kinh phí để thực hiện các chế độ theo chính sách này.

b) Hướng dẫn việc sử dụng, thu hồi kinh phí cho đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí thực hiện các chế độ đã ban hành.

3. Sở Nội vụ

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết chế độ cho các đối tượng được thu hút theo đề nghị của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

b) Báo cáo kết quả thu hút và hiệu quả của chính sách này cho Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và bãi bỏ:

1. Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương.

2. Chế độ thu hút đối với người có trình độ Tiến sĩ tốt nghiệp Y khoa trong nước và nước ngoài về công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 17 của Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Trường Đại học Thủ Dầu Một;
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- Chuyên viên VP; Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, N, HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực11/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2012/QĐ-UBND chính sách thu hút người có học hàm học học vị


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 30/2012/QĐ-UBND chính sách thu hút người có học hàm học học vị
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu30/2012/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
      Người kýLê Thanh Cung
      Ngày ban hành01/08/2012
      Ngày hiệu lực11/08/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 30/2012/QĐ-UBND chính sách thu hút người có học hàm học học vị

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2012/QĐ-UBND chính sách thu hút người có học hàm học học vị