Quyết định 31/2019/QĐ-UBND

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2018/QĐ-UBND “Về kéo dài và điều chỉnh Quyết định 3427/2014/QĐ-UBND quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020" do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2019/QĐ-UBND chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2019/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2018/QĐ-UBND NGÀY 30/3/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH “VỀ VIỆC KÉO DÀI VÀ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐNH SỐ 3427/2014/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VỀ LÀM VIC TI TRƯỜNG ĐI HC HLONG GIAI ĐON 2015-2017 ĐẾN HẾT NĂM 2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ tuyển dụng, sử dụng và quản viên chức; Nghị định s 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một s quy định v tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một s loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định s 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết s 188/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điu của Nghị quyết s 93/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về việc kéo dài và điều chỉnh một s nội dung tại Nghị quyết số 178/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020 ”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình s 139/TTr-SNV ngày 04/10/2019 và Báo cáo thẩm định sổ 218/BC-STP ngày 23/9/2019 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc kéo dài và điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 3427/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020”, như sau:

“g, Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 4:

b) Hỗ trợ hàng tháng (được thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 188/2019/NQ-HDND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh):

Đối tượng thu hút về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long ngoài tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành còn được hỗ trợ hàng tháng kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, tiếp nhận cho đến khi đủ 36 tháng, theo mức sau:

- Người có học hàm giáo sư - tiến sĩ, phó giáo sư - tiến sĩ: Mỗi tháng được htrợ tối đa không quá 10 lần mức lương cơ sở.

- Người tốt nghiệp tiến sĩ: Mỗi tháng được hỗ trợ tối đa không quá 7 lần mức lương cơ sở.

- Người tốt nghiệp thạc sĩ đào tạo tại nước ngoài: Mỗi tháng được hỗ trợ tối đa không quá 3 lần mức lương cơ sở.

Các đối tượng đã thu hút về làm việc tại trường Đại học Hạ Long nếu chưa hưởng đủ 36 tháng htrợ hàng tháng thì tiếp tục được hưng cho đến khi đ36 tháng theo mức trên”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài chính; Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TT.Tnh ủy, TT. HĐND tnh (b/c);
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Ban Pháp chế, Ban VHXH - HĐND t
nh;
- Như Điều 3 (T/hiện);
- V
0-4; GD, TM3, TH2, TH6;
-Lưu: VT,TH5.
QĐ4
85

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực22/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2019/QĐ-UBND chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2019/QĐ-UBND chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýVũ Thị Thu Thủy
       Ngày ban hành08/10/2019
       Ngày hiệu lực22/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2019/QĐ-UBND chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2019/QĐ-UBND chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh

           • 08/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực