Quyết định 3112/QĐ-UBND

Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Xuân Viên, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 3112/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Xuân Viên huyện Sa Pa Lào Cai 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3112/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 21 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH PHÂN KHU XUÂN VIÊN, HUYỆN SA PA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ vào các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành;

Căn cứ Quy chế đô thị du lịch Sa Pa 2012;

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị du lịch Sa Pa;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và danh mục thiết kế quy hoạch đợt 3 năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 421/TTr-SXD ngày 19/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Xuân Viên, huyện Sa Pa; bao gồm các nội dung sau:

1. Tên đồ án. Quy hoạch phân khu Xuân Viên, huyện Sa Pa.

2. Phạm vi, ranh giới và quy mô nghiên cứu lập quy hoạch.

a) Phạm vi, ranh giới:

- Phạm vi lập quy hoạch: Thuộc một phần của thị trấn Sa Pa (gồm các tổ dân phố 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 10, 7b, 7c; một phần tổ 2b, một phần tổ 3a, một phần tổ 6, một phần tổ 9a, một phần tổ 9b, một phần tổ 8) và một phần của xã Sa P.

- Ranh giới được xác định như sau:

+ Phía Bắc giáp khu Hàm Rồng và Phan Xi Păng;

+ Phía Nam giáp khu Cầu Mây;

+ Phía Đông giáp khu Sâu Chua;

+ Phía Tây giáp khu Phan Xi Păng.

b) Quy mô:

- Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch: 194,9 ha (trong đó 155,9 ha diện tích thuộc thị trấn Sa Pa và 39,0 ha diện tích thuộc xã Sa P).

- Quy mô đất đai theo từng giai đoạn quy hoạch:

+ Giai đoạn 2015-2020: tổng diện tích đất xây dựng khoảng 90ha.

+ Giai đoạn 2020-2030: tổng diện tích đất xây dựng khoảng 150ha.

- Quy mô đất đai theo từng giai đoạn quy hoạch:

+ Quy mô dân số dự báo đến năm 2020 đô thị khoảng 6.500 người.

+ Quy mô dân số dự báo đến năm 2030 đô thị khoảng 7.500 người.

- Hồ sơ quy hoạch được lập trên bình đồ tỷ lệ 1/2.000.

(Quy mô dân s bao gồm dân s chính thức và quy đổi. Dự báo về dân s và diện tích đất xây dựng được nghiên cứu cụ thể trong giai đoạn lập quy hoạch).

3. Tính chất lập quy hoạch.

Hình thành các phân khu chức năng nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị du lịch Sa Pa với đy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng yêu cầu và tiêu chí phục vụ; cụ thể một số chức năng chính như sau:

- Là khu trung tâm mật độ cao đô thị du lịch Sa Pa với các tuyến phố hình thành từ lâu đời, các công trình mang tính biểu tượng.

- Là khu vực phát triển dịch vụ du lịch nhà hàng, khách sạn kết hp là nơi sinh sống chủ yếu của người dân đô thị du lịch Sa Pa.

4. Nguyên tắc phát triển cơ bản cần tuân thủ đồ án quy hoạch chung đô thị du lịch Sa Pa và Quy chế đô thị Sa Pa.

- Khai thác tối đa cảnh quan không gian hiện có, phát triển đô thị du lịch sinh thái gắn kết với không gian xanh kết hp dịch vụ vui chơi giải trí.

- Khu vực đô thị sinh thái kiểm soát chặt chẽ về mật độ, tầng cao.

- Tổ chức không gian trung tâm công cộng, dịch vụ chất lượng cao gắn với các công trình giao thông đầu mối.

- Các khu chức năng đô thị:

+ Khu hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội dự kiến cấp phường.

+ Khu trung tâm mật độ cao đô thị du lịch Sa Pa với các tuyến phố hình thành từ lâu đời, các công trình mang tính biểu tượng.

+ Khu đô thị hiện hữu.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối.

- Khuyến khích:

+ Bảo tồn các công trình kiến trúc cổ, hạn chế xây dựng cấy ghép các công trình kiến trúc làm tăng mật độ xây dựng cũng như tầng cao xây dựng. Bổ sung dịch vụ công cộng, tạo lập không gian xanh, vườn hoa trong các lõi khu dân cư.

+ Phát triển đầy đủ hạng mục hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

5. Các yêu cầu cần nghiên cứu trong nội dung quy hoạch.

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung có liên quan đến khu vực quy hoạch.

- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch.

- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

+ Xác định các khu chức năng trong khu vực quy hoạch.

+ Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình đối với từng ô phố; khoảng lùi công trình đối với các trục đường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có).

+ Rà soát thực trạng, bất cập Quy chế đô thị Sa Pa, đề xuất nội dung điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển.

- Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu chức năng, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn, khu trung tâm, khu bảo tồn (nếu có).

- Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Được bố trí đến mạng lưới đường khu vực, bao gồm các nội dung sau:

+ Xác định cốt xây dựng đối với từng ô phố.

+ Xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; xác định và cụ thể hóa quy hoạch chung về vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe (trên cao, trên mặt đất và ngầm); tuyến và ga tàu điện ngầm; hào và tuynel kỹ thuật.

+ Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình nhà máy, trạm bơm nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết;

+ Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế và hệ thống chiếu sáng đô thị.

+ Xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc.

+ Xác định tổng lượng nước thải và rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước thải, chất thải.

- Dự kiến các dự án ưu tiên đầu tư.

- Đánh giá môi trường chiến lược.

6. Danh mục hồ sơ đồ án. Theo các quy định hiện hành.

7. Tiến đ và tổ chức thực hiện.

a. Tiến độ lập đồ án quy hoạch:

- Thời gian bắt đu: từ ngày có Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch.

- Thời gian hoàn thành: 09 tháng kể từ ngày có Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

b. Tổ chức thực hiện.

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Lào Cai.

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.

- Cơ quan lập quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT UBND tỉnh;
- Điều 3 QĐ;
- Sở Xây dựng (4 bản);

- Lãnh đạo VP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TNMT,
QLĐT.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3112/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3112/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2016
Ngày hiệu lực21/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3112/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3112/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Xuân Viên huyện Sa Pa Lào Cai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3112/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Xuân Viên huyện Sa Pa Lào Cai 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3112/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành21/09/2016
        Ngày hiệu lực21/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3112/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Xuân Viên huyện Sa Pa Lào Cai 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3112/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Xuân Viên huyện Sa Pa Lào Cai 2016

            • 21/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực