Quyết định 3125/QĐ-UBND

Quyết định 3125/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 3125/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3125/QĐ-UBND

An Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 551/TTr-STNMT ngày 19 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản và đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường được sửa đổi, bổ sung và thay thế, bãi bỏ Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh về việc công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang.

Thủ tục đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được sửa đổi, bổ sung và thay thế, bãi bỏ Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thủ tục tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã được sửa đổi, bổ sung và thay thế, bãi bỏ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 3209 của UBND tỉnh ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Sở, ban ngành tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- Lưu VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

A.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

1

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

10 ngày làm việc

Sở Tài nguyên và Môi trường

Không

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

2

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

15 ngày làm việc

Sở Tài nguyên và Môi trường

Không

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

B.

Thủ tục hành chính cấp huyện

 

1

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

15 ngày làm việc

UBND huyện/thị xã/thành phố

Không

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

II. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

B-BTM-265040-TT

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

2

B-BTM-264779-TT

Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

3

B-BTM-264774-TT

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

4

B-BTM-265041-TT

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

5

B-BTM-264797-TT

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

6

B-BTM-264778-TT

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

B.

Thủ tục hành chính cấp huyện

1

B-BTM-264790-TT

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Môi trường

Ủy ban nhân dân cấp huyện

C.

Thủ tục hành chính cấp xã

1

B-BTM-264792-TT

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Môi trường

UBND cấp xã

III. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

B-BTM-264900-TT

Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường (được ủy quyền)

2

B-BTM-265042-TT

Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường (được ủy quyền)

3

B-BTM-264901-TT

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

4

B-BTM-264782-TT

Xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

B.

Thủ tục hành chính cấp huyện

1

BTM-265165

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015

Môi trường

UBND cấp huyện

C.

Thủ tục hành chính cấp xã

1

B-BTM-264791-TT

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Môi trường

Ủy ban nhân dân cấp xã

2

B-BTM-264928-TT

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015

Môi trường

UBND cấp xã

3

B-BTM-264929-TT

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015

Môi trường

UBND cấp xã

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3125/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3125/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2019
Ngày hiệu lực25/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3125/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3125/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên tỉnh An Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3125/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên tỉnh An Giang
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3125/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
     Người kýNguyễn Thanh Bình
     Ngày ban hành25/12/2019
     Ngày hiệu lực25/12/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 3125/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên tỉnh An Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3125/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên tỉnh An Giang

         • 25/12/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/12/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực