Quyết định 314/QĐ-UB

Quyết định 314/QĐ-UB năm 1997 quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 314/QĐ-UB năm 1997 Phân công trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm đã được thay thế bởi Quyết định 13/2010/QĐ-UBND phân công trách nhiệm quan hệ phối hợp và được áp dụng kể từ ngày 24/05/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 314/QĐ-UB năm 1997 Phân công trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 314 QĐ/UB

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 3 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 8/12/1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa;

- Căn cứ Thông tư số 560/TT-KCM ngày 21/3/1996 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định số 86/CP của Chính phủ;

- Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các ông: Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Y tế, Thủy sản, Công nghiệp, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thương mại và Du lịch, Văn hóa Thông tin, Xây dựng; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các ngành có liên quan; các tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mạo

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
(Ban hành kèm theo quyết định số 314 QĐ/UB Ngày 29 tháng 3 năm 1997 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa là đảm bảo sự kiểm soát cần thiết của Nhà nước đối với chất lượng hàng hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, kịp thời uốn nắn các sai sót và ngăn chặn hậu quả gây thiệt hại tài sản Nhà nước, quyền lợi và sức khỏe nhân dân do hàng hóa không đảm bảo chất lượng gây ra.

Điều 2. Việc phân công thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các Sở, ngành và trách nhiệm của các cấp chính quyền trong tỉnh nhằm mục đích sau:

2.1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa của các ngành, các cấp trong các hoạt động kiểm tra, kiểm soát chất lượng quá trình sản xuất kinh doanh (từ sản xuất đến tiêu thụ).

2.2. Đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách và những giải pháp hữu hiệu trong công tác quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nền kinh tế thị trường; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân áp dụng nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ để sản xuất ra sản phẩm có chất lượng, đáp ứng được nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Điều 3. Việc phân công thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo các nguyên tắc sau:

3.1. Đảm bảo việc quản lý tập trung, thống nhất trong toàn tỉnh, đồng thời phân công trách nhiệm hợp lý đối với các sở chuyên ngành, trách nhiệm quản lý của các cấp chính quyền nhằm tránh chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng quản lý.

3.2. Đối với một số loại hàng hóa mang tính chất đặc thù có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đến an toàn về môi trường và sản xuất, việc quản lý chất lượng bao gồm từ các khâu chuẩn bị sản xuất đến sản xuất ra sản phẩm lưu thông trên thị trường, được giao cho các Sở quản lý chuyên ngành.

Chương II

PHÂN CÔNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Điều 4. Phân công quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa giữa các sở, ngành, các cấp:

1. Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường:

1.1. Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (trực tiếp là Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng) là cơ quan chức năng giúp ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa, tham mưu để ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách quản lý thống nhất về nghiệp vụ và kiểm tra các Sở quản lý chuyên ngành, các huyện, thị xã trong việc chấp hành các qui định đó.

1.2. Tổ chức thực hiện công tác đăng ký chất lượng hàng hóa theo danh mục bắt buộc, đăng ký chất lượng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và các bộ quản lý chuyên ngành được phép công bố.

1.3. Tổ chức việc kiểm tra giám sát chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và các hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong tỉnh. Các lô hàng xuất nhập khẩu nằm trong danh mục phải kiểm tra chất lượng do cấp có thẩm quyền quy định, Hải quan chỉ được phép làm thủ tục thông quan khi có giấy chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quy định của cơ quan có thẩm quyền.

1.4. Hướng dẫn, phổ biến, áp dụng TCVN cho các đơn vị sản xuất kinh doanh trong tỉnh, đôn đốc kiểm tra các hàng hóa bắt buộc chứng nhận hợp chuẩn theo quy định của Nhà nước.

1.5. Các Sở chuyên ngành liên quan, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ và Môi tường (Chi Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng) tiến hành kiểm tra hàng hóa các đơn vị sản xuất kinh doanh trong tỉnh và các hàng hóa lưu thông trên thị trường.

1.6. Chi Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng) có trách nhiệm kiểm định, kiểm nghiệm, thử nghiệm giám định sản phẩm hàng hóa dụng cụ đo lường... nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

2. Sở Y tế có trách nhiệm quản lý các hàng hóa:

2.1. Dược phẩm và dược liệu làm thuốc chữa bệnh cho người trước khi sản xuất để tiêu thụ phải được khảo nghiệm và đánh giá lâm sàng, đăng ký sản xuất theo quy định của Bộ Y tế.

2.2. Hàng mỹ phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người phải đăng ký chất lượng. Các mỹ phẩm đã được kiểm tra vệ sinh, an toàn theo quy định của Bộ Y tế mới được lưu thông.

2.3. Các trang thiết bị dụng cụ y tế sản xuất trong tỉnh phải đăng ký chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh.

2.4. Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra các loại hàng hóa liên quan đến vệ sinh, an toàn thực phẩm như các loại nước uống, rượu, thuốc lá...

2.5. Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức công tác đăng ký chất lượng các hàng hóa theo thẩm quyền do Bộ Y tế công bố, bao gồm: Dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm và thực phẩm.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý các sản phẩm hàng hóa:

3.1. Chất lượng các công trình thủy lợi.

3.2. Giống cây trồng (trừ giống thực vật thủy sản); cấp giấy phép sản xuất giống cây trồng, kiểm tra các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh giống, thực hiện quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa giống cây trồng trong tỉnh, bao gồm các khâu sưu tập bảo tồn quỹ gen, nghiên cứu chọn tạo giống, khảo nghiệm, sản xuất thử, công nhận giống mới, hướng dẫn kiểm tra các tổ chức, các cá nhân thi hành các quy định về quản lý giống cây trồng, xây dựng các tiêu chuẩn địa phương về giống cây trồng để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

3.3. Giống con (trừ giống động vật thủy sản) thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.4. Thuốc Thú y theo Pháp lệnh Thú y ngày 12 tháng 3 năm 1993 và Nghị định số 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thú y.

3.5. Thuốc bảo vệ thực vật thực hiện theo Quyết định số 150/NN-BVTV/QĐ ngày 10 tháng 3 năm 1995 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Tổ chức kiểm tra giám sát chất lượng thuốc lưu thông trên thị trường, có trách nhiệm phối hợp với Chi Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Chi cục Quản lý Thị trường kiểm tra chất lượng hàng hóa và xử lý vi phạm. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chỉ cấp đăng ký chất lượng khi các cơ sở sản xuất kinh doanh có đủ điều kiện đã nói ở trên.

3.6. Các loại phân bón sản xuất trong tỉnh, Chi Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tổ chức việc đăng ký chất lượng khi có văn bản xác nhận chất lượng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.7. Thức ăn chăn nuôi: Chi Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chỉ cấp đăng ký chất lượng thức ăn chăn nuôi theo mức chất lượng qua kết quả khảo nghiệm và quyết định cho phép sản xuất của ngành nông nghiệp.

4. Sở Thủy sản có trách nhiệm quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa sau:

4.1. Thủy sản sống và các loại giống thủy sản do Bộ Thủy sản quy định về kiểm định chất lượng, khảo nghiệm, tuyển chọn, công nhận và cho đăng ký giống, quản lý nhập khẩu giống.

4.2. Thức ăn nuôi thủy sản.

4.3. Các loại sản phẩm đã qua chế biến công nghiệp phải đăng ký chất lượng tại Chi Cục Tiểu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh.

4.4. Tổ chức việc kiểm tra chất lượng thuốc dùng cho động vật và thực vật thủy sản trên cơ sở tiêu chuẩn do Bộ Thủy sản công bố.

4.5. Ngư lưới, dụng cụ đánh cá.

5. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau:

5.1. Các phương tiện giao thông vận tải, thông qua hoạt động đăng kiểm chịu trách nhiệm kiểm tra và cấp giấy phép lưu hành.

5.2. Tổ chức quản lý chất lượng các công trình hạ tầng giao thông phù hợp với Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về việc ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng và các quy định khác của Chính phủ.

5.3. Các thiết bị nâng hạ từ 1 tấn trở lên, nồi hơi, bình chứa áp lực sử dụng trong giao thông vận tải. Sở Giao thông Vận tải quản lý chất lượng thông qua hoạt động kiểm định an toàn và cấp giấy phép sử dụng.

6. Sở Xây dựng có trách nhiệm quản lý chất lượng:

Các công trình xây dựng theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, Quyết định số 20/BXD-QĐ ngày 10 tháng 6 năm 1995 của Bộ Xây dựng ban hành điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng.

7. Sở Văn hóa - Thông tin chịu trách nhiệm quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa sau: Các loại ấn phẩm, nhạc cụ và các sản phẩm văn hóa khác.

8. Sở Công nghiệp chịu trách nhiệm quản lý chất lượng: Các công trình điện theo quy định hiện hành, các vật liệu nổ công nghiệp, việc quản lý được thực hiện theo quy định tại chương III Nghị định số 02/CP ngày 5 tháng 1 năm 1995 và Điều 1 của Nghị định số 27/CP ngày 20 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ.

9. Cục Hải quan (Hải quan tại các cửa khẩu) chỉ làm thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu theo danh mục phải kiểm tra chất lượng, khi hàng hóa đã được cơ quan kiểm tra chất lượng cấp giấy xác nhận chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn đã quy định.

10. Quản lý hàng hóa lưu thông trên thị trường:

Sở Thương mại và Du lịch chủ trì công tác đấu tranh chống hàng giả và hàng hóa chất lượng kém lưu thông trên thị trường trong tỉnh và các hành vi kinh doanh vi phạm các quy định về chất lượng hàng hóa.

Điều 5. Công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa được phân công như sau:

5.1. Sở Thương mại và Du lịch phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, các Sở quản lý chuyên ngành và các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức kiểm tra và xử lý các vi phạm về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường theo Quyết định số 96/TTg ngày 18 tháng 2 năm 1995 củ Thủ tướng Chính phủ.

5.2. Thanh tra chuyên ngành của các Sở có quản lý chất lượng hàng hóa đặc thù trực tiếp chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, cụ thể là:

- Thanh tra chuyên ngành Sở Y tế chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát về chất lượng đối với hàng hóa là dược phẩm, dược liệu chữa bệnh cho người, các loại mỹ phẩm có ảnh hưởng đến sức khỏe con người, các loại thực phẩm tươi sống, chế biến thủ công và công nghiệp, các loại nước uống, rượu, thuốc lá.

- Thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra chất lượng các công trình thủy lợi, các loại giống cây, giống con (trừ thủy sản) phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, vệ sinh thú y (trừ thủy sản).

- Thanh tra Sở Thủy sản chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra chất lượng và vệ sinh thú y của các sản phẩm thủy sản.

- Thanh tra Sở Công nghiệp chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra chất lượng các công trình điện, các vật liệu nổ công nghiệp.

5.3. ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa trên địa bàn, kịp thời phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng, kết hợp với các ngành chức năng xử lý các vi phạm về chất lượng hàng hóa.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ.

Điều 7. Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản, Công nghiệp, Giao thông vận tải, Văn hóa Thông tin, Xây dựng, Thương mại và Du lịch, Cục Hải Quan có trách nhiệm cùng với Sở Khoa học Công nghệ và Môi tường (Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng) hướng dẫn và tổ chức thực hiện quyết định này.

Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh có trách nhiệm thông tin việc thực hiện Nghị định 86/CP của Chính phủ, các vụ vi phạm về chất lượng hàng hóa nhằm bảo hộ quyền lợi sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp, đề nghị các cơ quan phản ánh kịp thời về ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 314/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu314/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/1997
Ngày hiệu lực29/03/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/05/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 314/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 314/QĐ-UB năm 1997 Phân công trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 314/QĐ-UB năm 1997 Phân công trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu314/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Văn Mạo
        Ngày ban hành29/03/1997
        Ngày hiệu lực29/03/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/05/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 314/QĐ-UB năm 1997 Phân công trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 314/QĐ-UB năm 1997 Phân công trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm