Quyết định 3151/QĐ-BYT

Quyết định 3151/QĐ-BYT năm 2018 phân cấp quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ được giao tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3151/QĐ-BYT 2018 quyền tự chủ về tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3151/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUYỀN TỰ CHỦ VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY, TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ ĐƯỢC GIAO TỰ ĐẢM BẢO TOÀN BỘ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 23/01/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ được giao tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, tuyển dụng viên chức gồm:

- Thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc đơn vị ngoài các tổ chức trong cơ cấu tổ chức được phê duyệt trong quy chế tổ chức hoạt động của đơn vị theo hướng đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và đúng với trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật;

- Quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc theo phân cấp tại quyết định số 5342/QĐ-BYT ngày 28/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Tổ chức tuyển dụng viên chức của đơn vị theo quy định pháp luật.

Điều 2. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ được giao tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên có trách nhiệm xây dựng, bổ sung, sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao trình Bộ trưởng phê duyệt; Khẩn trương báo cáo Bộ Y tế trong và sau khi thực hiện các nội dung quy định tại điều 1 quyết định này.

Điều 3. Giao Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Thanh tra Bộ và các vụ, cục thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ tạo điều kiện cho các đơn vị phát triển, hoàn thành nhiệm vụ; Tăng cường hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ được giao tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ được giao tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3151/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3151/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2018
Ngày hiệu lực23/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3151/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3151/QĐ-BYT 2018 quyền tự chủ về tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3151/QĐ-BYT 2018 quyền tự chủ về tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3151/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành23/05/2018
        Ngày hiệu lực23/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3151/QĐ-BYT 2018 quyền tự chủ về tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3151/QĐ-BYT 2018 quyền tự chủ về tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

            • 23/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực