Quyết định 318/QĐ-UBND

Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2018 về kế hoạch sử dụng đất của huyện Tu Mơ Rông do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 318/QĐ-UBND 2018 kế hoạch sử dụng đất Tu Mơ Rông Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 30 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN TU MƠ RÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định v thống kê, kim kê đất đai và lập bản đ hiện trạng sử dụng đt;

Căn cứ Công văn số 5630/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện;

Xét đề nghị của UBND huyện Tu Mơ Rông tại Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 16/3/2018 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 128/TTr-STNMT ngày 21/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tu Mơ Rông, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đt phân b trong năm kế hoạch (chi tiết tại biểu số 01 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất (chi tiết tại biu số 02 kèm theo).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (chi tiết tại biểu s 03 kèm theo).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (chi tiết tại biu s 04 kèm theo).

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Tu Mơ Rông có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện theo đúng quy định;

2. Thực hiện thu hi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định;

4. Định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi, tổng hp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh:
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NNTN1
.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CH TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy


BIỂU SỐ 01:

DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG NĂM KẾ HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Ch tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Đắk Hà

Đắk Na

Đắk Rơ Ông

Đắk Sao

Đắk Tơ Kan

Xã Măng Ri

Xã Ngọc Lây

Ngọc Yêu

Xã Tê Xăng

Tu Mơ Rông

Xã Văn Xuôi

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

85.744,25

9.574,13

8.440,68

6.286,77

8.788,17

6.897,43

4.497,03

9.250,34

13351,67

4.713,50

5.638,82

8.305,71

1

Đất nông nghiệp

NNP

82.213,53

9.020,34

8.307,44

6.138,17

8.554,20

6.609,34

4.389,09

8.535,08

12.779,20

4.538,08

5.290,43

8.052,16

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.642,23

139,61

152,85

246,89

167,61

188,33

122,57

82,76

300,83

88,24

91,06

61,48

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.591,09

139,61

147,01

240,70

152,33

181,58

122,57

82,76

292,61

88,24

88,12

55,56

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK

20.269,36

2.893,42

1.671,67

2.735,43

1.526,57

2.296,85

719,06

1.534,52

2.681,68

1.664,38

1.314,48

1.231,30

1.3

Đt trng cây lâu năm

CLN

4.311,37

106,07

811,01

671,01

977,34

605,82

304,36

342,18

271,71

139,26

68,47

14,14

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

22.508,64

 

2.918,27

594,70

1.177,60

1.725,84

2.454,39

3.213,89

7.505,61

111,22

2.807,12

-

1.5

Đất rng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

33.479,99

5.880,84

2.753,03

1.889,60

4.704,80

1.792,40

788,70

3.361,73

2.019,37

2.534,98

1.009,30

6.745,24

1.7

Đất nuôi trng thủy sản

NTS

1,94

0,40

0,61

0,54

0,28

0,10

0,01

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

P.NN

1.725,45

512,75

89,59

89,06

111,57

170,97

79,08

124,46

174,62

143,16

111,95

118,24

2.1

Đt quc phòng

CQP

152,61

152,24

-

-

-

-

0,27

-

-

0,10

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

1,11

1,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,32

0,20

-

-

0,12

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

5,42

0,61

-

-

1,17

-

-

-

0,15

1,27

2,22

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã

DHT

631,34

237,50

17,64

26,45

26,38

67,05

19,15

35,06

37,41

84,41

34,03

46,26

2.10

Đất di tích lịch sử - văn hóa

DDT

7,86

0,06

-

-

0,12

-

7,68

-

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử cht thải

DRA

3,25

1,10

-

-

-

2,15

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

459,39

64,17

30,23

27,42

26,71

26,42

39,45

45,35

89,72

39,92

33,63

36,37

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng tr sở cơ quan

TSC

13,39

8,30

0,41

0,52

0,63

0,71

0,38

0,52

0,20

0,26

1,18

0,28

2.16

Đất xây dựng trụ s của tổ chức sự nghip

DTS

1,97

-

0,13

0,30

0,31

0,23

0,07

-

0,13

-

0,80

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

5,70

5,00

-

-

-

0,70

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

50,81

4,01

6,56

4,23

5,97

6,74

7,28

3,81

3,60

3,80

2,63

2,18

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

SKX

46,94

8,65

-

-

-

8,30

-

0,54

11,20

-

18,25

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đng

DSH

9,18

0,94

0,46

1,24

0,85

0,87

-

0,34

1,59

1,37

1,10

0,42

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.24

Đất sông, suối

SON

330,34

28,86

34,16

28,90

49,31

57,80

4,80

38,84

30,62

12,03

18,11

26,91

2.25

Đất mt nước chuyên dùng

MNC

5,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,82

2.26

Đt phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

1.805,27

41,04

43,65

59,54

122,40

117,11

28,86

590,80

397,85

32,46

236,44

135,31

 

BIỂU SỐ 02:

KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Ch tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Đắk Hà

Đắk Na

Đắk Rơ Ông

Đắk Sao

Đắk Tơ Kan

Xã Măng Ri

Xã Ngọc Lây

Ngọc Yêu

Xã Tê Xăng

Tu Mơ Rông

Xã Văn Xuôi

 

Tổng

 

427,79

194,03

4,58

1,25

11,21

4,36

1,74

125,70

24,09

36,99

21,30

2,54

1

Đất nông nghiệp

NNP

236,85

168,77

2,12

0,95

6,00

3,48

0,79

15,36

1,48

31,50

4,07

2,33

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK

100,64

56,10

1,64

0,70

3,90

3,48

0,75

15,26

0,68

11,92

4,03

2,18

1.3

Đt trng cây lâu năm

CLN

78,65

60,67

0,48

0,25

2,10

 

0,04

0,10

0,80

14,06

 

0,15

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

0,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,04

-

1.5

Đất rng đặc dụng

RDD

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

57,52

52,00

-

-

-

-

-

-

-

5,52

-

-

1.7

Đất nuôi trng thủy sản

NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

190,94

25,26

2,46

0,30

5,21

0,88

0,95

110,34

22,61

5,49

17,23

0-21

2.1

Đt quc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã

DHT

172,15

13,70

2,20

0,30

4,30

0,30

0,79

109,80

22,53

1,06

17,10

0,07

2.10

Đất di tích lịch sử - văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử cht thải

DRA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

6,60

3,10

0,10

-

0,70

0,50

-

0,10

-

2,00

-

0,10

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng tr sở cơ quan

TSC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.16

Đất xây dựng trụ s của tổ chức sự nghip

DTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

SKX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đng

DSH

0,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,03

0,04

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.24

Đất sông, suối

SON

12,12

8,46

0,16

 

0,21

0,08

0,16

0,44

0,08

2,43

0,10

 

2.25

Đất mt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.26

Đt phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Ghi chú: Đối với diện tích đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên ch được thu hồi khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

BIỂU SỐ 03:

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Ch tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Đắk Hà

Đắk Na

Đắk Rơ Ông

Đắk Sao

Đắk Tơ Kan

Xã Măng Ri

Xã Ngọc Lây

Ngọc Yêu

Xã Tê Xăng

Tu Mơ Rông

Xã Văn Xuôi

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

266,95

175,77

2,62

1,45

6,50

6,88

1,29

15,86

12,18

32,00

9,57

2,83

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK/PNN

119,31

59,60

2,14

1,10

3,90

6,63

1,05

15,26

5,98

12,02

9,15

2,48

1.3

Đt trng cây lâu năm

CLN/PNN

87,08

61,17

0,48

0,35

2,60

0,25

0,24

0,60

6,20

14,46

0,38

0,35

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

0,04

-

-

-

-

*

-

-

-

-

0,04

-

1.5

Đất rng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

60,52

5,00

-

-

-

-

-

-

-

5,52

-

-

1.7

Đất nuôi trng thủy sản

NTS/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

BIỂU SỐ 04:

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG
(Kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đt

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Đắk Hà

Đắk Na

Đắk Rơ Ông

Đắk Sao

Đắk Tơ Kan

Xã măng Ri

Xã Ngọc Lây

Ngọc Yêu

Xã Tê Xăng

Tu Mơ Rông

Xã Văn Xuôi

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

15,93

7,92

0,12

-

-

0,84

0,07

-

1,00

3,48

2,50

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

6,70

6,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

4,86

0,62

0,12

-

-

0,64

-

-

-

3,48

-

-

2.3

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,07

-

-

-

-

-

0,07

-

-

-

-

-

2.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

4,30

0,60

-

-

-

0,20

-

-

1,00

-

2,50

-

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 318/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu318/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2018
Ngày hiệu lực30/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 318/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 318/QĐ-UBND 2018 kế hoạch sử dụng đất Tu Mơ Rông Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 318/QĐ-UBND 2018 kế hoạch sử dụng đất Tu Mơ Rông Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu318/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Đức Tuy
        Ngày ban hành30/03/2018
        Ngày hiệu lực30/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 318/QĐ-UBND 2018 kế hoạch sử dụng đất Tu Mơ Rông Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 318/QĐ-UBND 2018 kế hoạch sử dụng đất Tu Mơ Rông Kon Tum

            • 30/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực