Quyết định 319/QĐ-TANDTC-TĐKT

Quyết định 319/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 319/QĐ-TANDTC-TĐKT 2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 319/QĐ-TANDTC-TĐKT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19/CT-TTG NGÀY 16/7/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI HẰNG NĂM VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM (2021-2025) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật T chức Tòa án nhân dân ngày 24/11/2014;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị s 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và giai đoạn 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thng lợi nhiệm vụ phát trin kinh tế-xã hội hng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quc lần thứ XIII của Đảng trong Tòa án nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ T chức-Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cp; các tập th, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Hội đồng TĐKTT
W (để b/c);
- C
ác đ/c PCA TANDTC (để chỉ đạo);
- Các thành viên HĐTĐKT TAND;
- Đăng Cổng TT của TANDTC;
- Lưu: VP
, V TĐKT.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Tiến

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19/CT-TTG NGÀY 16/7/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI HẰNG NĂM VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM (2021-2025) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN
(Kèm theo Quyết định số
319/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân ti cao)

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua-Khen thưng Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị s 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ v việc phát động thi đua thực hiện thng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Chỉ thị 19/CT-TTg), Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg trong Tòa án nhân dân, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Ph biến, quán triệt, triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg theo Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; tạo sự chuyn biến mạnh mẽ v nhận thức, trách nhiệm đối vi công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị, Tòa án nhân dân các cp trong t chức phát động, thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng; gắn thi đua vi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân.

2. Huy động, phát huy sức mạnh tng hợp của cả hệ thống Tòa án trong t chức trin khai các phong trào thi đua, làm cho thi đua thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên hàng ngày của mi cơ quan, đơn vị, cá nhân, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân, góp phn thực hiện thng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân các cp chủ động nghiên cứu, đ ra giải pháp đột phá thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, có hiệu quả các phong trào thi đua; đi mới, nâng cao cht lượng công tác khen thưởng; chủ động phát hiện, nhân rộng các đin hình và giải quyết kịp thi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ Ch thị số 19/CT-TTg ; xây dng, hoàn thin, tuyên truyền, ph biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nưc v thi đua, khen thưng

a) T chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, tuyên truyền có hiệu quả nội dung Chỉ thị s 19/CT-TTg, tạo sự chuyn biến mạnh mẽ, rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo và t chức triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp trong trin khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg , gn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân, góp phn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát trin kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

b) Tiếp tục đy mạnh công tác tuyên truyền, ph biến các chủ trương, đường li của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước v thi đua, khen thưởng, tư tưởng của Chủ tịch H Chí Minh v thi đua yêu nước, với nội dung, hình thức phù hợp vi từng đối tượng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điu kiện kinh tế-xã hội khó khăn, biên giới, hải đảo.

c) Kịp thời sửa đổi, b sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng trong Tòa án nhân dân, phù hp với Luật thi đua, khen thưởng sửa đi (ngay sau khi được Quc hội khóa XV thông qua) và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật theo quy định.

2. T chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Đảng và chủ đ thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

a) Hội đng Thi đua-Khen thưởng các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị t chức phát động các phong trào thi đua phù hp, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các mặt công tác, như: Thi đua đy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ việc, đáp ứng các chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội đ ra. Thi đua đy mạnh công tác xây dựng ngành, đảm bảo đáp ứng yêu cu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao cht lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các Tòa án nhân dân; tiếp tục đi mới công tác t chức cán bộ, rà soát, kiện toàn t chức bộ máy của Tòa án nhân dân các cp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, có hiệu quả, phục vụ Nhân dân, ly người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đy mạnh phân cấp quản lý đi đôi với tăng cường kim tra, giám sát; đ cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, gắn với đy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện Đ án vị trí việc làm và Đ án cải cách chế đ tin lương cho Tòa án nhân dân các cp, bảo đảm thực hiện tt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và Luật t chức Tòa án nhân dân. Thi đua xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tòa án nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Thi đua nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc v hành chính, tư pháp. Đy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điu hành, công tác chuyên môn; phấn đấu hoàn thành xây dựng Tòa án điện tử vào năm 2025. Nâng cao cht lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, tập trung xây dựng các cp ủy, t chức đảng ở Tòa án các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của t chức Đảng, đảng viên... Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thực hiện sơ kết, tng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm t chức các phong trào thi đua theo kế hoạch đ ra.

b) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua. Chỉ phát động, tổ chức triển khai phong trào thi đua khi đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp, đối tượng tham gia và tiêu chí đánh giá thi đua. Các phong trào thi đua phải có nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền, thực hiện.

Cùng với việc tổ chức phong trào thi đua hằng năm, căn cứ nhiệm vụ trong từng giai đoạn, thời điểm cụ thể để phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đ nhm tập trung giải quyết những vấn đề cp bách, khó khăn, vướng mắc, yếu kém. Rà soát, đánh giá những phong trào thi đua còn hình thức, chưa thiết thực đ điều chỉnh kịp thời. Tuyệt đối chng mọi biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích, nặng về khen thưởng, nhẹ về thi đua trong t chức phong trào thi đua.

Thường xuyên đôn đốc, kim tra, sơ kết, tng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là căn cứ quan trọng đ đánh giá hiệu quả phong trào thi đua và thực hiện bình xét, đ nghị khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua đ phát hiện, lựa chọn các tập th, cá nhân có thành tích tiêu biu đ biu dương, khen thưởng kịp thời, tạo động lực thúc đy phong trào thi đua.

3. Đẩy mnh phát hin, bồi dưỡng, nhân rng điển hình tiên tiến; tuyên truyn các phong trào thi đua, gương người tt, việc tt

a) Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tng kết và nhân rộng đin hình tiên tiến được coi là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đi mới phương thức tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025

Các đơn vị, Tòa án nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch cụ th để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân t mới trong từng năm và trong cả giai đoạn 2021-2025 (theo Kế hoạch số 09/KH-TANDTC-TĐKT ngày 25/3/2021 của Tòa án nhân dân tối cao). Hằng năm, mỗi đơn vị, Tòa án nhân dân lựa chọn, giới thiệu ít nhất một đin hình tiêu biu, xuất sắc toàn diện (tập thể hoặc cá nhân) báo cáo Hội đng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao đ lựa chọn biu dương, phổ biến, nhân rộng trong hệ thng Tòa án nhân dân.

Kịp thời tổ chức biu dương, tôn vinh tập th, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua; tiêu biu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiêu biu trong công tác phòng, chống tội phạm, dịch bệnh, thiên tai; những tấm gương người tốt, việc tốt trong đời sống sinh hoạt hàng ngày...

b) Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các đin hình tiên tiến, nhân t mới, gương người tt, việc tt nhm thúc đy, c vũ phong trào thi đua

Các đơn vị báo chí, tạp chí, cng thông tin của Tòa án nhân dân xác định việc tuyên truyền các phong trào thi đua, đin hình tiên tiến là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác thông tin, tuyên truyn; mở các chuyên trang, chuyên mục phù hợp, tăng thời lượng đ giới thiệu, tuyên truyn các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt, đin hình tiên tiến của Tòa án nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ, truyền thông số; sử dụng kết hp hài hòa, phong phú các hình thức tuyên truyền.

4. Nâng cao chất lưng công tác khen thưởng

a) Thực hiện khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật đ khích lệ, động viên các tập th, cá nhân tiêu biu. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác khen thưởng, nhất là việc phát hiện các đin hình, nhân tố mới đ khen thưởng. Phát hiện, khen thưởng kịp thi các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ, nht là các Thm phán, Thư ký,... tham gia xét xử các vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế, chức vụ (do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tiếp chỉ đạo), các vụ án liên quan đến dịch bệnh Covid-19, thiên tai. Chú trọng khen thưởng các tập th nhỏ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp. Công tác khen thưởng phải hướng mạnh về cơ sở, quan tâm khen thưởng các tập th, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên gii, hải đảo, vùng dân tộc thiu s; tập trung giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến (nếu có). Chủ động khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân ngưi nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát trin của Tòa án nhân dân.

b) Tăng cường chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, k cương công vụ, kim tra, giám sát và có biện pháp cụ th phòng, chống các biu hiện tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị s 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị s 05/2020/CT-CA ngày 28/7/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân ti cao.

5. Phát huy vai trò, trách nhim của Hi đồng Thi đua-Khen thưng các cấp; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

a) Đi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đng Thi đua-Khen thưởng các cp; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đng và các thành viên trong việc tham mưu cho cp ủy, thủ trưởng cơ quan tổ chức trin khai phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; phân công rõ ràng, cụ th nhiệm vụ cho từng thành viên trong việc đôn đc, kim tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

b) Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng Tòa án nhân dân các cp bảo đảm n đnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng chuyên môn hóa, thống nhất trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân. Tổ chức các lp tập huấn, bồi dưỡng về chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng xây dng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phm chất chính trị tốt, bản lĩnh, lập trường tư tưởng chính trị vng vàng, có năng lực tham mưu cho cp ủy, thủ trưởng cơ quan v công tác thi đua, khen thưởng và có khả năng tổ chức vận động, thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân các cp tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.

c) Tăng cường quan hệ phối hp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thi đua, khen thưởng nhm trao đi thông tin, kinh nghiệm, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng Tòa án nhân dân các cp.

d) Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đưa chương trình giảng dy Tư tưởng của Chủ tịch H Chí Minh v thi đua yêu nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước v thi đua, khen thưởng cho học viên, sinh viên trong các lp đào tạo tại Học viện Tòa án.

6. Cải cách thủ tc hành chính, ứng dng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

a) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng, gn với trách nhiệm của các cp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và yêu cu cụ th trong tng giai đoạn và hng năm. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, công khai các thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng và giám sát chặt chẽ việc thực hiện. Nghiên cứu, sửa đi, b sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật v đơn giản hóa thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng. Xây dng quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thực hiện thủ tục hành chính, tạo điu kiện cho các tập th, cá nhân trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện nghiêm việc tổ chức ly ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các tập th, cá nhân được đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên các phương tiện thông tin truyền thông, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác khen thưởng.

b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục, h sơ khen thưởng, công tác lưu trữ phục vụ tra cứu, cung cấp thông tin, thng kê, báo cáo về thi đua, khen thưởng.

7. Phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống và chiến thng đại dịch Covid-19

a) Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường tuyên truyền nhằm huy động sự chung tay, góp sức của cả hệ thống vào công tác phòng, chng dịch bệnh Covid-19 theo Li kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chng đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 29/7/2021. Thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, huy động các ngun lực, động viên, khích lệ toàn thđội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân các cấp tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ động, linh hoạt đ xuất các sáng kiến, giải pháp công tác, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện mục tiêu kép “vừa thi đua hoàn thành tt các chỉ tiêu công tác, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống đại dịch Covid-19” đ chia sẻ, học tập, nhân rộng trong hệ thống Tòa án nhân dân và trong xã hội.

b) Khen thưởng, động viên kịp thời các tập th, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác và trong phòng, chống dịch bệnh. Các đơn vị, Tòa án nhân dân các cp chủ động phát hiện, khen thưởng và tổ chức trao thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích để động viên, khích lệ kịp thời (không đợi hết dch mới khen thưởng). Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biu xut sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn (trong toàn quốc) thì đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. Đồng thời, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật v phòng, chng Covid-19, không hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị, Tòa án nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị s 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng mục đích, yêu cu đ ra.

2. Hằng năm, khi tiến hành sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng cần gắn với kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg , kịp thời rà soát, bổ sung biện pháp phù hp đ thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Chỉ thị.

3. Vụ Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao là đơn vị thường trực, tham mưu, giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao theo dõi, đôn đc, kim tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, tng hợp kết quả báo cáo Hi đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 319/QĐ-TANDTC-TĐKT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu319/QĐ-TANDTC-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2021
Ngày hiệu lực24/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tuần trước
(27/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 319/QĐ-TANDTC-TĐKT

Lược đồ Quyết định 319/QĐ-TANDTC-TĐKT 2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 319/QĐ-TANDTC-TĐKT 2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu319/QĐ-TANDTC-TĐKT
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Văn Tiến
        Ngày ban hành24/09/2021
        Ngày hiệu lực24/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tuần trước
        (27/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 319/QĐ-TANDTC-TĐKT 2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 319/QĐ-TANDTC-TĐKT 2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg

         • 24/09/2021

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/09/2021

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực