Quyết định 3194/QĐ-UBND

Quyết định 3194/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3194/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách về tài nguyên Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3194/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy đnh giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đu thu cung cp sản phm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước, từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 141/2015/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tưng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2520/STNMT-VP ngày 29/8/2019; ca Sở Tài chính tại Văn bn số 3435/STC-HCSN ngày 13/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trưng (theo danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi hường, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Phó VP phụ trách NN;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;

- Lưu:VT, TH2, NL2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 ca UBND tỉnh)

STT

Tên danh mục dịch vụ sự nghiệp công

I

Hoạt động đất đai

1

Thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương

2

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh

3

Điều tra, đánh giá đất đai

4

Điều tra thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh bảng giá các loại đất, xác đnh giá đất cụ thể của địa phương, lập bản đồ giá đất của địa phương

5

Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai

6

Xây dựng, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính

II

Hoạt động đo đạc, bản đ và viễn thám

1

Đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, đo đạc công trình ngầm

2

Xây dựng các loại bản đồ chuyên đề

3

Xây dựng hệ thống lưới tọa độ, độ cao

III

Hoạt động địa chất và khoáng sản

1

Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; Khu vực đấu giá, không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ thuộc thm quyền địa phương

2

Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh

3

Lưu trữ, quản lý thông tin về khoáng sản của địa phương

IV

Hoạt động môi trường

IV.1

Dịch vụ môi trường

1

Quan trắc tài nguyên, môi trường; quy hoạch mng lưới quan trắc môi trường; thống kê môi trường; Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường.

2

Xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc môi trường của địa phương

3

Hỗ trợ công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường của địa phương; xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường trên địa bàn tnh; phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố môi trường của địa phương

4

Xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường ở địa phương

5

Đánh giá và lập báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm

6

Xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống thông tin, cơ sdữ liệu về quan trắc tài nguyên và môi trường

7

Lập đề án bảo vệ, khắc phục, cải tạo cảnh quan môi trường liên ngành; bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học.

8

Xây dựng dự án, chương trình, đề án liên quan đến kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững

9

Điều tra thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải

10

Điều tra, xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm; đánh giá, cảnh báo và dự báo nguy cơ sự cố môi trường

IV. 2

Lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

1

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.

2

Quan trắc về đa dạng sinh học.

3

Xây dựng danh mục, chương trình bảo tồn loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

4

Các hoạt động liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh

V

Hoạt động tài nguyên nước

1

Lập, phê duyệt, công bố và tchức điều chnh các quy hoạch tài nguyên nước.

2

Điều tra, đánh giá, đo đạc tài nguyên nước; điều tra, thống kê, kiểm tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước. Lập danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước.

3

Hoạt động điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

4

Khoanh định, công bố vùng cấm, vùng hạn chế, khai thác và khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đt.

5

Xây dựng cơ sở dữ liệu; quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước ở địa phương.

VI

Hoạt động khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

1

Điều tra, khảo sát, quan trắc, giám sát tác động, thu thập dữ liệu, quy hoạch mạng lưới các trạm quan trắc và dự báo, cảnh báo v khí tượng thủy văn.

2

Giám sát biến đổi khí hậu; Đánh giá khí hậu địa phương; Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu; xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

3

Phân vùng rủi ro thiên tai, xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm, lập bản đồ cảnh báo thiên tai

4

Đánh giá các tai biến địa chất

5

Kiểm kê khí nhà kính và đề xuất các giải pháp quản lý phát thi nhà kính.

6

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu địa phương

VII

Hoạt động lĩnh vực Quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường biển và Hải đảo

1

Xây dựng chương trình quản lý tổng hợp Tài nguyên vùng bờ; Thiết lập và cắm mốc hành lang bảo vệ bờ biển; Lập hồ sơ tài nguyên Hải đảo.

2

Cập nhật, bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại địa phương

3

Điều tra, xây dựng bản đồ rủi ro ô nhiễm môi trường bin; Thành lập, hệ thống hóa bản đồ địa hình đáy biển thuộc thẩm quyền tnh quản lý.

4

Xây dựng Đán thống nhất quản lý tng hợp quy hoạch vùng bờ

5

Điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3194/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3194/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2019
Ngày hiệu lực25/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3194/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3194/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách về tài nguyên Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3194/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách về tài nguyên Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3194/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýTrần Tiến Hưng
        Ngày ban hành25/09/2019
        Ngày hiệu lực25/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3194/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách về tài nguyên Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3194/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách về tài nguyên Hà Tĩnh

            • 25/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực