Quyết định 32/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 32/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt danh mục Đề tài để tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn" do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 32/2001/QĐ-BKHCNMT duyệt danh mục Đề tài tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước công nghiệp hóa đã được thay thế bởi Quyết định 3436/QĐ-BKHCN kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2001/QĐ-BKHCNMT duyệt danh mục Đề tài tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước công nghiệp hóa


BỘ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI ĐỂ TUYỂN CHỌN ĐỢT 1 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2001-2005: ”KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN”

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị định 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 82/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ chủ yếu và Danh mục các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005;
Căn cứ Quyết định số: 22 / 2001 /QĐ-BKHCNMT về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005:” Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ”
Xét đề nghị của các Ông, Bà Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và công nghệ nông nghiệp, Vụ quản lý khoa học và công nghệ công nghiệp, Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Danh mục Đề tài để tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: ”Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ”, Mã số: KC.07  ( Phụ lục kèm theo ).

Điều 2: Các Ông, Bà Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và công nghệ nông nghiệp, Vụ Kế hoạch, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;         
- Lưu VT, Vụ KH.   

BỘ TRƯỞNG
Chu Tuấn Nhạ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2001/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2001/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2001
Ngày hiệu lực26/07/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2001/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 32/2001/QĐ-BKHCNMT duyệt danh mục Đề tài tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước công nghiệp hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 32/2001/QĐ-BKHCNMT duyệt danh mục Đề tài tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước công nghiệp hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu32/2001/QĐ-BKHCNMT
        Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
        Người ký***, Chu Tuấn Nhạ
        Ngày ban hành11/06/2001
        Ngày hiệu lực26/07/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 32/2001/QĐ-BKHCNMT duyệt danh mục Đề tài tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước công nghiệp hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2001/QĐ-BKHCNMT duyệt danh mục Đề tài tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước công nghiệp hóa