Quyết định 32/2002/QĐ-UB

Quyết định 32/2002/QĐ-UB về việc ủy quyền cấp phép Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 32/2002/QĐ-UB ủy quyền cấp phép Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2002/QĐ-UB ủy quyền cấp phép Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ỦY QUYỀN CẤP PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 45/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Theo Quyết định số 62/2000/QĐ-UB-TM ngày 08 tháng 11 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao Sở Thương mại làm đầu mối quản lý Nhà nước đối với Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét Tờ trình số 609/TM-TT-TNNN ngày 06 tháng 3 năm 2002 của Sở Thương mại đề nghị Ủy quyền cấp phép Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh ;

QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1.- Ủy quyền Giám đốc Sở Thương mại xem xét cấp và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo quy định tại Nghị định số 45/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ. 

Điều 2.- Giám đốc Sở Thương mại có trách nhiệm thực hiện nội dung được Ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành ; định kỳ hàng quý, năm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Quyết định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thương mại, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
-  Như điều 4
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)
-  Bộ Thương mại
-  Thường trực Thành Ủy
-  Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
-  Ủy ban nhân dân thành phố
-  Sở Tư pháp
-  Viện Kiểm sát nhân dân
-  Tòa án nhân dân thành phố
-  Văn phòng Thành Ủy
-  VPHĐ-UB : các PVP
-  Các tổ NCTH
- Lưu(TM)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2002
Ngày hiệu lực02/04/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 32/2002/QĐ-UB ủy quyền cấp phép Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 32/2002/QĐ-UB ủy quyền cấp phép Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu32/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành02/04/2002
        Ngày hiệu lực02/04/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 32/2002/QĐ-UB ủy quyền cấp phép Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2002/QĐ-UB ủy quyền cấp phép Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh