Quyết định 32/2005/QĐ-UBND

Quyết định 32/2005/QĐ-UBND quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 32/2005/QĐ-UBND Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đã được thay thế bởi Quyết định 27/2017/QĐ-UBND thể thức kỹ thuật trình bày văn bản Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 20/10/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2005/QĐ-UBND Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2005/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 15 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;

Căn cứ Quyết định số 48/2002/QĐ.UB ngày 04 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Tiền Giang;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và cấp tương đương thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.       

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy định ban hành kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VPCP (Vụ HC); Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp;
- Cục Văn thư Lưu trữ;
- TTTU, HĐND;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các H, TP, TX;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- LĐVP, Các đơn vị, CV. VPUB tỉnh;
- Lưu: VT, PHC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Chí

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2005
Ngày hiệu lực25/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2005/QĐ-UBND Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 32/2005/QĐ-UBND Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu32/2005/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýNguyễn Hữu Chí
       Ngày ban hành15/07/2005
       Ngày hiệu lực25/07/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 32/2005/QĐ-UBND Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2005/QĐ-UBND Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản