Quyết định 32/2007/QĐ-UBND

Quyết định 32/2007/QĐ-UBND ban hành Đề án thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Quyết định 32/2007/QĐ-UBND Đề án thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006 - 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 04/2014/QĐ-UBND Quy chế tạo lập sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2007/QĐ-UBND Đề án thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006 - 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
TÂY NINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 32/2007/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 10 tháng 09  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN THÀNH LẬP QUỸ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM  TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm;
Căn cứ Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ Thông tư số 107/2005/TT-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý Quỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 09/12/2005 của Liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ Nghị Quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 10 ngày 12/7/2007 về Đề án thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006 - 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1008/TTr - LĐTBXH  ngày 17 tháng 8 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở Đề án xây dựng kế hoạch năm và cả giai đoạn tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Đề án đã được phê duyệt đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

Giao Sở Tài chính cân đối, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Đề án.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính Phủ
- Cục kiểm tra văn bản (BTP);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT.Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh;
-  CT, PCT.UBND tỉnh
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Như điều 4;
- Lưu: VTVP.UBNDtỉnh.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2007
Ngày hiệu lực20/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2007/QĐ-UBND Đề án thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006 - 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 32/2007/QĐ-UBND Đề án thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006 - 2010
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu32/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýPhạm Văn Tân
       Ngày ban hành10/09/2007
       Ngày hiệu lực20/09/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 32/2007/QĐ-UBND Đề án thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006 - 2010

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2007/QĐ-UBND Đề án thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006 - 2010