Quyết định 413/QĐ-UBND

Quyết định 413/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 413/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 413 /QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 454/TTr-STP ngày 27 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, Thành phố Tây Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH TÂY NINH RÀ SOÁT NĂM 2014 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN
(Kèm theo Quyết định số 413/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

Số 09/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013

Về quy định mức giá thu viện phí một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

01/01/2015

2

Nghị quyết

Số 11/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013

Về quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Do bị thay thế bằng Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

21/12/2014

3

Nghị quyết

Số 22/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về việc quy định bổ sung mức giá thu viện phí một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

01/01/2015

4

Nghị quyết

Số 25/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Do bị thay thế bằng Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

26/7/2014

5

Nghị quyết

Số 43/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về điều chỉnh mức thu phí, lệ phí

Do bị thay thế bằng Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

26/7/2014

6

Nghị quyết

Số 13/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Do bị thay thế bằng Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

26/7/2014

7

Nghị quyết

Số 24/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2014

Về mức thu và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu phí qua đò ngang trên địa bàn tỉnh

Do bị thay thế bằng Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

26/7/2014

8

Nghị quyết

Số 25/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009

Về điều chỉnh tăng tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu lệ phí hộ khẩu, lệ phí chứng minh nhân dân

Do bị thay thế bằng Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

26/7/2014

9

Nghị quyết

Số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008

Về mức thu và quản lý sử dụng tiền phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Do bị thay thế bằng Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

26/7/2014

10

Nghị quyết

Số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007

Về mức thu và quản lý sử dụng tiền phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Do bị thay thế bằng Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

26/7/2014

11

Nghị quyết

Số 55/2003/NQ-HĐ ngày 25/12/2003

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu; định mức phân bổ chi ngân sách; phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cho các cấp chính quyền địa phương; danh mục, mức thu phí và quản lý, sử dụng tiền phí thu được trên địa bàn tỉnh

Do bị thay thế bằng Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

26/7/2014

12

Quyết định

Số 19/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019

01/01/2015

13

Quyết định

Số 07/2013/QĐ-UBND ngày 28/03/2013

Về quy định mức giá thu một phần viện phí một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bằng Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế cộng lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

02/01/2015

14

Quyết định

Số 37/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013

Về quy định bổ sung mức giá thu một phần viện phí một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bằng Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế cộng lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

02/01/2015

15

Quyết định

Số 39/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

16

Quyết định

Số 51/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013

Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bằng Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

10/01/2015

17

Quyết định

Số 60/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013

Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014

Được thay thế bằng Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019

01/01/2015

18

Quyết định

Số 13/2012/QĐ-UBND ngày 13/02/2014

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bằng Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

08/01/2015

19

Quyết định

Số 21/2011/QĐ-UBND ngày 29/6/2011

Về ban hành đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bằng Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

4/10/2014

20

Quyết định

Số 23/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011

Về việc ban hành Quy chế thẩm định dự thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

20/02/2014

21

Quyết định

Số 47/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

Về việc điều chỉnh mức thu phí tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh Núi Bà

Được thay thế bằng Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh Núi Bà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

22

Quyết định

Số 49/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011

Về việc ban hành tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

23

Quyết định

Số 50/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011

Về việc điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

24

Quyết định

Số 52/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Được thay thế bằng Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

25

Quyết định

Số 17/2010/QĐ-UBND ngày 08/4/2010

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bằng Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/10/2014

26

Quyết định

Số 27/2010/QĐ-UBND ngày 21/6/2010

Về điều chỉnh thống nhất việc phân phối và sử dụng số tiền lãi thực thu từ các chương trình tín dụng của ngân sách địa phương

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh ban hành quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

01/3/2014

27

Quyết định

Số 42/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Được thay thế bằng Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Lệ phí địa chính) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

28

Quyết định

Số 49/2010/QĐ-UBND ngày 19/2010

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đò ngang sông Vàm Cỏ (Phước Chỉ-Lộc Giang) huyện Trảng Bàng.

Được thay thế bằng Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí qua đò trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

29

Quyết định

Số 43/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

15/9/2014

30

Quyết định

Số 44/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

15/9/2014

31

Quyết định

Số 49/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009

Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bằng Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/10/2014

32

Quyết định

Số 68/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009

Điều chỉnh tăng tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu lệ phí hộ khẩu, lệ phí chứng minh nhân dân

Được thay thế bằng Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

33

Quyết định

Số 08/2008/QĐ-UBND ngày 14/02/2008

Về Quy định phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

15/9/2014

34

Quyết định

Số 27/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008

Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Được thay thế bằng Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

35

Quyết định

Số 30/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008

Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

36

Quyết định

Số 31/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008

Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

37

Quyết định

Số 32/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008

Về ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

Được thay thế bằng Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

38

Quyết định

Số 33/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008

Về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Được thay thế bằng Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

39

Quyết định

Số 34/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008

Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

40

Quyết định

Số 47/2008/QĐ-UBND ngày 20/6/2008

Về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất.

Được thay thế bằng Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

41

Quyết định

Số 48/2008/QĐ-UBND ngày 20/6/2008

Ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

Được thay thế bằng Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

42

Quyết định

Số 49/2008/QĐ-UBND ngày 20/6/2008

Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai, sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

Được thay thế bằng Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

43

Quyết định

Số 50/2008/QĐ-UBND ngày 20/6/2008

Về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

44

Quyết định

Số 74/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008

Về ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

15/9/2014

45

Quyết định

Số 81/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008

Về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bằng Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh ban hành giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

15/12/2014

46

Quyết định

Số 97/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008

Về việc điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe mô tô, xe gắn máy tại Khu di tích lịch sử Núi Bà

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

47

Quyết định

Số 06/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản

22/6/2014

48

Quyết định

Số 23/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp biển số nhà

Được thay thế bằng Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

49

Quyết định

Số 24/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân

Được thay thế bằng Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

50

Quyết định

Số 27/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

51

Quyết định

Số 28/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

52

Quyết định

Số 29/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

53

Quyết định

Số 32/2007/QĐ-UBND ngày 10/9/2007

Về việc ban hành Đề án thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006-2010

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

01/3/2014

54

Quyết định

Số 193/2006/QĐ-UBND ngày 08/9/2006

Về việc Ban hành quy định tạm thời về Quy trình cho vay vốn xóa đói, giảm nghèo thuộc ngân sách địa phương

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

01/3/2014

55

Quyết định

Số 1035/2005/QĐ-UBND ngày 06/10/2005

Về việc ban hành mức thu tiền nước, thủy lợi phí sử dụng từ công trình thủy lợi

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

04/4/2014

56

Quyết định

Số 1209/2004/QĐ-UB ngày 20/8/2004

Về việc ban hành mức thu và quản lý sử dụng tiền phí chợ

Được thay thế bằng Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí chợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

57

Quyết định

Số 1210/2004/QĐ-UB ngày 20/8/2004

Về việc ban hành mức thu và quản lý sử dụng tiền phí thư viện

Được thay thế bằng Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí Thư viện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

58

Quyết định

Số 1211/2004/QĐ-UB ngày 20/8/2004

Về việc ban hành mức thu và quản lý sử dụng tiền phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

59

Quyết định

Số 1212/2004/QĐ-UB ngày 20/8/2004

Về việc ban hành mức thu và quản lý sử dụng tiền phí vệ sinh

Được thay thế bằng Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

60

Quyết định

Số 1214/2004/QĐ-UB ngày 20/8/2004

Về việc ban hành mức thu và quản lý sử dụng tiền phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

Được thay thế bằng Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

61

Quyết định

Số 1215/2004/QĐ-UB ngày 20/8/2004

Về việc ban hành mức thu và quản lý sử dụng tiền phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

Được thay thế bằng Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

62

Quyết định

Số 1217/2004/QĐ-UB ngày 20/8/2004

Về việc ban hành mức thu và quản lý sử dụng tiền phí bến, bãi

Được thay thế bằng Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí bến, bãi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

63

Quyết định

Số 2368/QĐ-UBND ngày 21/11/2012

Về tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh Núi Bà

Được thay thế bằng Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh Núi Bà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

64

Quyết định

Số 1232/QĐ-UBND ngày 17/6/2011

Về việc ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bằng Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

03/10/2014

65

Quyết định

Số 890/QĐ-UBND ngày 15/5/2009

Về điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phí được trích để lại cho đơn vị Ban quản lý chợ Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng

Được thay thế bằng Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí chợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

66

Quyết định

Số 1745/QĐ-UBND ngày 24/8/2007

Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) để lại đơn vị thu đối với phí bến bãi của Bến xe khách Hòa Thành, huyện Hòa Thành

Được thay thế bằng Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí bến, bãi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

67

Quyết định

Số 1415/QĐ-UBND ngày 22/12/2005

Về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để lại đơn vị thu đối với phí chợ và phí bền bãi

Được thay thế bằng Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí bến, bãi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

68

Quyết định

Số 235/QĐ-CT ngày 08/11/2004

Về việc ban hành Quy định tạm thời về quy trình ủy thác cho vay Chương trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc ngân sách địa phương

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh ban hành quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

01/3/2014

Tổng số: 68 văn bản

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

Số 34/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

Mục 1 Phần III Điều 1

Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh tăng định mức hỗ trợ tiền ăn cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giao đoạn 2015-2020 theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

21/12/2014

2

Nghị quyết

Số 38/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh về chính sách tạm thời hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009-2015

Khoản 6 Điều 1

Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi Khoản 6 Điều 1 Nghị quết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách tạm thời hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009-2015

21/12/2014

3

Nghị quyết

Số 09/2004/NQ-HĐ ngày 30/7/2004 của HĐND tỉnh về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2004

Mục III Nghị quyết số 09/2004/NQ-HĐ

Do bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

26/7/2014

4

Quyết định

Số 30/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh dịch vụ khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Khoản 1 Điều 1 và Điểm a Khoản 3 Điều 1

Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnhSửa đổi khoản 1 Điều 1 và điểm a khoản 3 Điều 1 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh dịch vụ khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

10/01/2015

5

Quyết định

Số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh Quy định về tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Điều 5 Quy định về tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND

Sửa đổi bởi Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 5 Quy định về tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

01/12/2014

6

Quyết định

Số 34/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh

Điểm h Khoản 1 Điều 10 Chương III Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND

Điều chỉnh bởi Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức đóng góp, hỗ trợ, làm công tác từ thiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/7/2014

7

Quyết định

Số 38/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản

Điều 2 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 56/2014/Đ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh sửa đổi Điều 2 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

03/10/2014

8

Quyết định

Số 45/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh, tàu thuyền, sà lan

Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ôtô, xe gắn máy, mô tô ba bánh, tàu thuyền, sà lan ban hành kèm theo Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND

Bị điều chỉnh, bổ sung bởi Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh, tàu thuyền, sà lan ban hành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 và Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

9

Quyết định

Số 47/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

Điểm b khoản 1 Điều 6 Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND

Sửa đổi bởi Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 03/4/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 6 của Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh

13/4/2014

10

Quyết định

Số 58/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Công bố dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh

Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

27/01/2014

11

Quyết định

Số 02/2011/QĐ-UBND ngày 15/01/2011 của UBND tỉnh ban hành Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

Nội dung quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho lao động nông thôn tham gia học nghề quy định tại Mục I Phần E của Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND

Bị bãi bỏ bởi Quết định số 80/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tăng định mức hỗ trợ tiền ăn cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015-2020 theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

10/01/2015

12

Quyết định

Số 53/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh, tàu thuyền, sà lan

Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ôtô, xe gắn máy, mô tô ba bánh, tàu thuyền, sà lan ban hành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND

Bị điều chỉnh, bổ sung bởi Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh, tàu thuyền, sà lan ban hành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 và Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

13

Quyết định

Số 52/2010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Khoản 2 mục I, quy định về yêu cầu thiết kế kỹ thuật cửa hàng hiện nay thực hiện thống nhất theo TCVN 4530-1998: cửa hàng xăng dầu, yêu cầu thiết kế và QCVN 07:2010/BXD về các công trình hạ tầng đô thị tại khoản 1 mục II, điểm 2.3.2 Khoản 2.3 mục II; mục III, khoản 2 mục IV và quy định về Trích Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530-1998: cửa hàng xăng dầu, yêu cầu thiết kế tại mục VII Phần thứ tư dự án Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

02/3/2014

14

Quyết định

Số 64/2008/QĐ-UBND ngày 05/8/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh

Khoản 2 Điều 3

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 05/8/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh

19/9/2014

15

Quyết định

Số 29/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ, miễn các loại phí, lệ phí theo Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 13

Điểm 3.1 khoản 3 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/9/2014

Tổng số: 15 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 413/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 413/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/02/2015
Ngày hiệu lực 27/02/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 413/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 413/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 413/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Tây Ninh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 413/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tây Ninh
Người ký Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành 27/02/2015
Ngày hiệu lực 27/02/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 413/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Tây Ninh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 413/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Tây Ninh

  • 27/02/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/02/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực