Quyết định 1217/2004/QĐ-UB

Quyết định 1217/2004/QĐ-UB về mức thu và quản lý sử dụng tiền phí sử dụng bến, bãi do tỉnh Tây Ninh ban hành

Quyết định số 1217/2004/QĐ-UB mức thu quản lý sử dụng tiền phí sử dụng bến bãi tỉnh Tây Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 40/2014/QĐ-UBND mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng tiền phí bến bãi tỉnh Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 18/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định số 1217/2004/QĐ-UB mức thu quản lý sử dụng tiền phí sử dụng bến bãi tỉnh Tây Ninh


ŨY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1217/2004/QĐ-UB

Tây Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: BAN HÀNH MỨC THU VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TIỀN PHÍ SỬ DỤNG BẾN, BÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

- Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

- Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh,

Thành phố trực thuộc Trung ương.

- Căn cứ Nghị quyết số 55/2003/NQ-HĐ ngày 25/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ mười, khoá VL (Nhiệm kỳ 1999 -2004),

- Theo đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 645/TT-TC ngày 21/6/2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành mức thu và quản lý sử dụng Phí sử dụng bến bãi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ( phụ lục kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2004, thay thế Quyết định số 532/2001/QĐ-CT ngày 07/8/2004 và Quyết định số 03/QT-CT ngày 03/01/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giao giám đốc Sở Tải chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế và các sở, ngành có liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng cục thuế, Giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, và thủ trưởng đơn vị quản lý thu phí, sử dụng phí và đối tượng nộp phí có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HĐND(B/c)
- TV, UBND tỉnh
- Như điều 3(t/h).
- Lưu VP,HĐND-UBND tỉnh.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thanh Hồng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1217/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1217/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2004
Ngày hiệu lực01/09/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/09/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1217/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định số 1217/2004/QĐ-UB mức thu quản lý sử dụng tiền phí sử dụng bến bãi tỉnh Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 1217/2004/QĐ-UB mức thu quản lý sử dụng tiền phí sử dụng bến bãi tỉnh Tây Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1217/2004/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýDương Thanh Hồng
       Ngày ban hành20/08/2004
       Ngày hiệu lực01/09/2004
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/09/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định số 1217/2004/QĐ-UB mức thu quản lý sử dụng tiền phí sử dụng bến bãi tỉnh Tây Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định số 1217/2004/QĐ-UB mức thu quản lý sử dụng tiền phí sử dụng bến bãi tỉnh Tây Ninh