Quyết định 97/2008/QĐ-UBND

Quyết định 97/2008/QĐ-UBND Điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe mô tô, xe gắn máy tại Khu Di tích lịch sử Núi Bà do Tỉnh Tây Ninh ban hành

Quyết định 97/2008/QĐ-UBND thu phí trông giữ xe mô tô xe gắn máy Khu Di tích lịch sử Núi Bà Tây Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 42/2014/QĐ-UBND mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí trông giữ xe đạp xe máy ô tô Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 18/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 97/2008/QĐ-UBND thu phí trông giữ xe mô tô xe gắn máy Khu Di tích lịch sử Núi Bà Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/2008/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ NÚI BÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 ;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001 ;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định, pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính: hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính  phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 8 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khoá VII, kỳ họp thứ 13 về mức thu và quản lý sử dụng tiền phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Tài chính tại Tờ trình số 3767/TTr-STC ngày 05 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe mô tô, xe gắn máy tại Khu Di tích lịch sử Núi Bà là 5.000 đồng/lượt (kể cả ban ngày, ban đêm) được thực hiện kể từ ngày 01/01/2009. Các nội dung khác áp dụng đối với phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại Khu Di tích lịch sử Núi Bà thực hiện theo Quyết định số 12.11/2004/QĐ-UB ngày 20/8/2004 của y ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu và qun lý sử dụng tiền phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô và Văn bản số 15/UBND ngày 18/01/2006 của y ban nhân dân tỉnh về việc mức thu phí trông giữ xe tại Khu Di tích lịch sử Núi Bà.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị quản lý thu phí, sử dụng phí và đối tượng nộp phí có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB-BTP;
- TT.TU, TT.UBND tỉnh
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
- Như điều 4;
- Trung tâm công báo tỉnh
- Website tỉnh
- Lưu VT,

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Châu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu97/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2008
Ngày hiệu lực29/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/09/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 97/2008/QĐ-UBND thu phí trông giữ xe mô tô xe gắn máy Khu Di tích lịch sử Núi Bà Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 97/2008/QĐ-UBND thu phí trông giữ xe mô tô xe gắn máy Khu Di tích lịch sử Núi Bà Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu97/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Văn Châu
        Ngày ban hành19/12/2008
        Ngày hiệu lực29/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/09/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 97/2008/QĐ-UBND thu phí trông giữ xe mô tô xe gắn máy Khu Di tích lịch sử Núi Bà Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 97/2008/QĐ-UBND thu phí trông giữ xe mô tô xe gắn máy Khu Di tích lịch sử Núi Bà Tây Ninh