Quyết định 74/2008/QĐ-UBND

Quyết định 74/2008/QĐ-UBND về phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Quyết định 74/2008/QĐ-UBND phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị đã được thay thế bởi Quyết định 24/2014/QĐ-UBND phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 15/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 74/2008/QĐ-UBND phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 74/2008/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 29 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về quản lý đường đô thị;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 496/TTr-SXD ngày 10/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là bản Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức triển khai và hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Châu

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND  Ngày 29 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Tây Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

1. Quy định này hướng dẫn hoạt động xây dựng, quản lý và khai thác sử dụng đường đô thị nhằm đem lại sự thống nhất, đồng bộ trong xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống đường trong đô thị gồm thị xã, thị trấn, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác, sử dụng đúng mục đích và nâng cao mỹ quan đô thị.

2. Việc quản lý và khai thác sử dụng đường trên các đường phố có chức năng đặc biệt (phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ đêm...) sẽ được thực hiện theo các quy định riêng của UBND tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi tham gia các hoạt động xây dựng, quản lý và khai thác sử dụng đường đô thị trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc chung về quản lý hệ thống đường đô thị

1. Đường đô thị là bộ phận của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị do Nhà nước thống nhất quản lý và có sự phân cấp quản lý của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm phần hè dành cho người đi bộ, lòng đường thông suốt cho các loại phương tiện giao thông cơ giới và thô sơ.

2. Khi sử dụng hoặc tạm thời sử dụng một phần đường đô thị vào mục đích khác phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng thời có giải pháp để bảo đảm không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

3. Các hành vi bị cấm đối với hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng đường đô thị quy định tại mục IV phần I của Thông tư 04/2008/TT-BXD.

4. Các từ ngữ, khái niệm chuyên ngành về đường đô thị quy định tại mục II phần I của Thông tư số 04/2008/TT-BXD.

Điều 4. Các quy định cụ thể về quản lý đường đô thị

Được quy định cụ thể tại phần II của Thông tư số 04/2008/TT-BXD gồm các nội dung sau:

- Công tác quy hoạch;

- Công tác thiết kế, xây dựng;

- Công tác bảo trì đường đô thị;

- Quản lý và khai thác sử dụng đường đô thị.

Chương II

PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

UBND tỉnh phân cấp cho UBND các huyện, thị xã và các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý đường đô thị như sau:

Điều 5. Sở Xây dựng

Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước hệ thống đường đô thị trên địa bàn:

1. Quản lý chung về mặt quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị và hệ thống đường đô thị.

2. Đầu mối tổng hợp, hướng dẫn lập đề án thực hiện quy hoạch, kế hoạch nâng cấp cải tạo, bảo trì và phát triển đường đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch xây dựng được duyệt nhằm làm cơ sở đầu tư và quản lý sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

3. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân công, phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị.

4. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc quản lý, khai thác sử dụng đường đô thị.

5. Tham mưu UBND tỉnh quyết định danh mục công trình và tuyến phố được phép sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán (Chỉ một số công trình, tuyến phố đặc thù mới được phép sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa).

6. Chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của các lực lượng thanh tra xây dựng theo quy định hiện hành.

7. Định kỳ hàng năm kiểm tra việc thực hiện các qui định về quản lý hệ thống đường đô thị và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 6. Sở Giao thông Vận tải

1. Quản lý chung về mặt quy hoạch giao thông đô thị phù hợp với quy hoạch tổng thể giao thông tỉnh được phê duyệt.

2. Phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác tổng hợp, hướng dẫn lập đề án thực hiện quy hoạch, kế hoạch nâng cấp cải tạo, bảo trì và phát triển đường đô thị theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

3. Hướng dẫn, kiểm tra hoặc trực tiếp quản lý đầu tư mới hoặc nâng cấp sửa chữa đường đô thị theo quyết định của UBND tỉnh. Bàn giao hồ sơ hoàn công công trình đường đô thị do Sở làm chủ đầu tư cho UBND các huyện, thị xã làm cơ sở quản lý đường đô thị trên địa bàn.

4. Chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của các lực lượng thanh tra giao thông theo quy định hiện hành.

Điều 7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

1. Quản lý nhà nước về đầu tư và khai thác trực tiếp hệ thống đường đô thị trên địa bàn gồm:

- Quản lý đầu tư mới hoặc nâng cấp sửa chữa theo quyết định của UBND tỉnh.

- Quản lý khai thác toàn bộ hệ thống giao thông trong đô thị bao gồm quản lý nền đường, mặt đường, vỉa hè, bó vỉa hè, nút giao thông, cầu, đảo giao thông, dải phân cách, hệ thống báo hiệu đường bộ, bến bãi đỗ xe đô thị.

2. Chịu trách nhiệm quản lý hành chính trong việc sử dụng hè phố, lòng đường, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, có biện pháp chống lấn chiếm hè phố, lòng đường bảo đảm an toàn giao thông, trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

3. Lập các đề án thực hiện quy hoạch, kế hoạch nâng cấp cải tạo, bảo trì và phát triển đường đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch xây dựng được duyệt nhằm làm cơ sở đầu tư và quản lý sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

4. Chỉ đạo và phân công Phòng chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện cấp giấy phép cho các tổ chức cá nhân trong hoạt động liên quan đến quản lý đường đô thị theo quy định gồm:

- Đào đường đô thị;

- Lắp đặt các công trình ngầm;

- Xây dựng, lắp đặt các công trình nổi trên đường đô thị; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, các công trình phục vụ công cộng trên đường đô thị;

- Sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch bến, bãi đỗ xe trong đô thị trên địa bàn quản lý.

6. Phê duyệt quy hoạch các điểm trông giữ xe công cộng trên hè phố trên địa bàn bảo đảm thuận lợi cho người đi bộ, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của hộ dân, chủ công trình trên tuyến phố.

7. Chỉ đạo các Phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý theo thẩm quyền và tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

8. Chủ trì phối hợp với các ngành: Điện lực, cấp thoát nước, viễn thông . . . trong việc cấp phép đào đường, xây dựng, lắp đặt thiết bị một cách đồng bộ, tránh lãng phí.

Điều 8. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

1. Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đường đô thị trên địa bàn theo phân công của UBND huyện, thị xã.

2. Quản lý và cấp phép sử dụng tạm thời hè phố cho việc cưới, việc tang trên địa bàn mình quản lý.

3. Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đường đô thị trên địa bàn mình quản lý theo quy định của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Xử phạt hành chính

Các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý đường đô thị. Việc vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định này sẽ bị xử phạt và bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 32, 35 và 36 của Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, các tổ chức và cá nhân thực hiện đúng Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu74/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2008
Ngày hiệu lực08/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 74/2008/QĐ-UBND phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 74/2008/QĐ-UBND phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu74/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýNguyễn Văn Châu
       Ngày ban hành29/08/2008
       Ngày hiệu lực08/09/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 74/2008/QĐ-UBND phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị