Quyết định 32/2019/QĐ-UBND

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2017/QĐ-UBND quy định về mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thành phố Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------
---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2019/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2017/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2017 CỦA UBND THÀNH PH ĐÀ NNG QUY ĐỊNH MỨC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH CÓ HƯỞNG LI TỪ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1444/TTr-SNN ngày 06 tháng 6 năm 2019; trên cơ sở kết quả ý kiến của Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo Công văn s 165/VP-KTTC ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Vụ Pháp chế - Bộ NN & PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Quỹ BV&PTR VN;
- TTTU, TT HĐND TP Đà Nẵng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ủy ban MTTQVN TP và các hội, đoàn thể TP;
- VP ĐĐBQH, HĐND & UBND TP;
- Các sở, ban, ngành; Cục Thuế TP;
- Các đơn vị KD DV DL;
- UBND các quận, huyện, xã, phường;
- Trung tâm THVN tại Đà N
ng;
- Báo Đà N
ng, Đài PT-TH Đà Nẵng;
- C
ng Thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, KT-TC, SNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2019
Ngày hiệu lực15/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(15/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thành phố Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thành phố Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu32/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Đức Thơ
       Ngày ban hành04/07/2019
       Ngày hiệu lực15/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 tháng trước
       (15/07/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thành phố Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thành phố Đà Nẵng

           • 04/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực