Quyết định 3215/QĐ-UBND

Quyết định 3215/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội và tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 3215/QĐ-UBND 2019 sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3215/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CHUYÊN CANH TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ TIÊU CHÍ SN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO CA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tng nông thôn thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của UBND Thành phố: S17/2012/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; số 5791/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định s 5003/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung phụ lục 1 tại Quyết định số 5791/QĐ-UBND ngày 12/12/2012; số 1835/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; số 1836/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch thủy sản thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; số 3467/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất lúa thành phố Hà Nội theo hướng bền vững giai đoạn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 144/TTr-SNN ngày 10/5/2019 về việc ban hành Danh mục các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội và tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành ph Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội (Phụ lục số 01 kèm theo) và tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố Hà Nội (Phụ lục số 02 kèm theo).

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ Danh mục các vùng sn xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội và tiêu chí sn xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố Hà Nội quy định tại Quyết định này đ hỗ trợ cho các đi tượng theo quy định tại Nghị quyết s 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 ca Hội đồng nhân dân Thành ph.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành phố; Thủ trưng các Sở, Ban, ngành Thành ph; Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các tổ, chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (để báo cáo)
- Bộ kh
oa học và Công nghệ; (để báo cáo)
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; (để báo cáo)
- Thường trc: Thành ủy, HĐND TP; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND
Thành phố; (để báo cáo)
- Các PCT UBND Thành ph
; (để báo cáo)
- Các Ban của HĐND TP,
(để báo cáo)
- VPUB: CVP, các PCVP, TKBT, KT,
NC, ĐT;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3215/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3215/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2019
Ngày hiệu lực14/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3215/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3215/QĐ-UBND 2019 sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3215/QĐ-UBND 2019 sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3215/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành14/06/2019
        Ngày hiệu lực14/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3215/QĐ-UBND 2019 sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3215/QĐ-UBND 2019 sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung Hà Nội

            • 14/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực