Quyết định 3217/QĐ-UBND

Quyết định 3217/QĐ-UBND năm 2017 về công bố Đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng đường sông, đường bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 3217/QĐ-UBND 2017 công bố Đơn giá vận chuyển vật liệu xây dựng Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3217/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, CẤU KIỆN XÂY DỰNG BẰNG ĐƯỜNG SÔNG, ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng đường sông, đường bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng đường sông, đường bộ là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc dự trù nguồn vốn và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (lập dự toán xây dựng công trình) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng đường sông, đường bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng phù hợp theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: TH, KT,
VX, XD, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3217/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3217/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2017
Ngày hiệu lực14/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3217/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3217/QĐ-UBND 2017 công bố Đơn giá vận chuyển vật liệu xây dựng Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3217/QĐ-UBND 2017 công bố Đơn giá vận chuyển vật liệu xây dựng Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3217/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýLê Thành Trí
       Ngày ban hành14/12/2017
       Ngày hiệu lực14/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3217/QĐ-UBND 2017 công bố Đơn giá vận chuyển vật liệu xây dựng Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3217/QĐ-UBND 2017 công bố Đơn giá vận chuyển vật liệu xây dựng Sóc Trăng