Quyết định 572/QĐ-UBND

Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh quyết định công bố đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng đường sông, đường bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 572/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh công bố đơn giá vận chuyển vật liệu xây dựng Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 572/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, CẤU KIỆN XÂY DỰNG BẰNG ĐƯỜNG SÔNG, ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ nội dung gạch đầu dòng thứ 2 tại mục ghi chú của Phần 3 Đơn giá trung chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng phương tiện thô sơ và bốc dỡ vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng thủ công được ban hành kèm theo Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về công bố đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng đường sông, đường bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.''

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp vi các sở, ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Đơn giá vn chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng đường sông, đường bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng phù hợp theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: TH, KT, VX, XD, HC./
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thành Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 572/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu572/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2018
Ngày hiệu lực12/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 572/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 572/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh công bố đơn giá vận chuyển vật liệu xây dựng Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 572/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh công bố đơn giá vận chuyển vật liệu xây dựng Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu572/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýLê Thành Trí
       Ngày ban hành12/03/2018
       Ngày hiệu lực12/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 572/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh công bố đơn giá vận chuyển vật liệu xây dựng Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 572/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh công bố đơn giá vận chuyển vật liệu xây dựng Sóc Trăng

           • 12/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực