Quyết định 3223/QĐ-UBND

Quyết định 3223/QĐ-UBND năm 2018 công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 3223/QĐ-UBND 2018 công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3223/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC CÔNG B B ĐƠN GIÁ XÂY DNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐA BÀN TNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng Công b định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung).

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (Bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu xây không nung;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 96/TTr-SXD ngày 13/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình để các tổ chức, cá nhân có liên quan, sử dụng, tham khảo, vận dụng khi xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ đơn giá xây dựng công trình gồm 03 phần:

1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung);

2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (Bổ sung);

3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn giá xây dựng công trình trước đây trái với bộ đơn giá xây dựng công trình kèm theo Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức công bố, hướng dẫn, quản lý việc thực hiện bộ đơn giá xây dựng công trình này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Các Giám đốc Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- TT Tỉnh y; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Các phòng: KT, TH;
- Lưu: VT, CTXDGT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3223/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3223/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực07/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3223/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3223/QĐ-UBND 2018 công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3223/QĐ-UBND 2018 công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3223/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýĐặng Trọng Thăng
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực07/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3223/QĐ-UBND 2018 công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3223/QĐ-UBND 2018 công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình Thái Bình

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực