Quyết định 323/QĐ-UBND

Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh mỏ đá Quyền Giang, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, với diện tích 18ha vào Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 323/QĐ-UBND điều chỉnh mỏ đá Quyền Giang xã Xích Thổ huyện Nho Quan Ninh Bình 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỎ ĐÁ QUYỀN GIANG, XÃ XÍCH THỔ, HUYỆN NHO QUAN VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Xét đề ngh của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 121/SXD-KT&VLXD ngày 09/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung mỏ đá Quyền Giang, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, với diện tích 18ha vào Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (có bản đồ vị trí mỏ kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan, Chủ tịch UBND xã Xích Thổ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu VT, VP3, 4;
kh16

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ MỎ ĐÁ NÚI QUYỀN GIANG, XÃ XÍCH THỔ, HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH
Ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình

Thuộc tính Văn bản pháp luật 323/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu323/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2017
Ngày hiệu lực17/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 323/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 323/QĐ-UBND điều chỉnh mỏ đá Quyền Giang xã Xích Thổ huyện Nho Quan Ninh Bình 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 323/QĐ-UBND điều chỉnh mỏ đá Quyền Giang xã Xích Thổ huyện Nho Quan Ninh Bình 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu323/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Ngọc Thạch
        Ngày ban hành17/02/2017
        Ngày hiệu lực17/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 323/QĐ-UBND điều chỉnh mỏ đá Quyền Giang xã Xích Thổ huyện Nho Quan Ninh Bình 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 323/QĐ-UBND điều chỉnh mỏ đá Quyền Giang xã Xích Thổ huyện Nho Quan Ninh Bình 2017

            • 17/02/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực